Tools

Siemens Crnoj GoriSiemens Crnoj Gori

Aktivnosti Siemens-a u Crnoj Gori

Siemens AG je tehnološka kompanija sa osnovnim djelatnostima na polju elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije, aktivna u skoro svim zemljama svijeta. Zaključno sa 30.septembrom 2016.godine, Siemens je imao oko 351.000 zaposlenih širom svijeta.

Siemens je jedan je od najvećih svjetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija - vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rješenja za prenos električne energije i pionir u infrastrukturnim rješenjima i rješenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je, takođe, vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija.

U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016. godine, prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi EUR, a neto dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi EUR.

Prvo predstavništvo Siemens-a u Crnoj Gori je otvoreno 2000. godine. Od 2005. godine, predstavništvo je transformisano u privredno društvo sa ograničenom odgovornošću Siemens d.o.o. Podgorica, koje trenutno ima 4 zaposlena.
 
Sprovodeći misiju kompanije - primjenu najsavremenijih i cjelovitih tehnoloških rješenja, koja će omogućiti podizanje opšteg standarda na viši nivo, Siemens je u Crnoj Gori prisutan u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća.
 
U energetici, Siemens je u toku poslednjih godina uspješno realizovao više projekata, kao što su izgradnja transformatorske stanice 110/10 kV Podgorica 5, rekonstrukcija transformatorske stanice 400/110/35 kV Ribarevine, isporuka i ugradnja zaštitne opreme u elektroprenosnoj mreži, isporuka gasom izolovanog postrojenja za transformatorsku stanicu 110/35 kV Kotor. Trenutno je u toku projekat izgradnje transformatorske stanice 400/110 kV Lastva, vrijednosti oko 23 miliona EUR. Takođe su u toku završni radovi na projektu priključenja vjetroelektrane Krnovo na prenosnu mrežu, vrijednosti oko 13 miliona EUR, koji obuhvata izgradnju dvije transformatorske stanice 110/35 kV i dva dalekovoda 110 kV.
 
U razvoju elektrodistributivne mreže Crne Gore, Siemens je prisutan sa svojim inovativnim i savremenim rješenjima u kontinutitetu već duži niz godina. Trenutno sa Siemens-ovom opremom funckioniše više od polovine novih transformatorskih stanica u distributivnoj mreži.  Od većih objekata, u toku prethodnih godina izgrađene su sa opremom proizvodnje Siemens: TS 35/10 kV Rozino, Porto Montenegro, Rudnik uglja, Klinci, Pržno.
 
Siemens, između ostalog, nudi cjelovita rješenja za hotele visoke klase, kao i poslovne objekte i to od napajanja do najmodernijih sigurnosnih i komunikacionih sistema. Sa impresivnim referencama širom svijeta, uz već sproveden kompleksan projekat koji je integrisao sve sisteme kao kompletno rješenje, Siemens je izvršio opremanje centra Capital Plaza, luksuznog objekta poslovne, komercijalne i stambene namjene u Crnoj Gori. 
 
Za Željezničku Infrastrukturu Crne Gore AD, Siemens izvodi radove na izgradnji elektrovučne podstanice Trebješica, vrijedne preko 3 miliona EUR. Ovaj projekat finansira Evropska Unija iz fonda za regionalni razvoj IPA.
 
Imajući u vidu i stručne potencijale u Crnoj Gori, Siemens nastoji da u što većoj mjeri angažuje domaće znanje, potvrđujući svoju orjentaciju da crnogorske kompanije steknu neophodno znanje i stručnost, čime će misija kompanije dobiti svoj puni smisao.