Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Siemens

Το να είμαστε μια υπεύθυνη εταιρία – είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές μας. Με το πρόγραμμα συμμόρφωσης, θέλουμε να εντάξουμε την συμμόρφωση στην κουλτούρα και τις εργασιακές δραστηριότητες του προσωπικού μας.

Για την Siemens, η προώθηση της ακεραιότητας σημαίνει να ενεργούμε σύμφωνα με τις αξίες μας – υπευθυνότητα, αριστεία και καινοτομία -  οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε. Το κλειδί για την ακεραιότητα είναι η συμμόρφωση: προσήλωση στο νόμο και στους εσωτερικούς μας κανονισμούς. Έχουμε μηδενική ανοχή σε θέματα διαφθοράς και παραβιάσεων των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού.

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Siemens χωρίζεται σε τρία επίπεδα δράσεων: Πρόληψη, Εντοπισμός και Αντιμετώπιση. Τα εν λόγω επίπεδα περικλείουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα δράσεων μέσω των οποίων σκοπεύουμε να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες είναι απόλυτα σύμφωνες με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τις δικές μας εσωτερικές αρχές και κανονισμούς.


Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της SiemensΠαγκόσμια Σελίδα Συμμόρφωσης της Siemens

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες του Compliance παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο (στην αγγλική γλώσσα)


Tell Us

Οι εργαζόμενοι και διευθυντές της Siemens, οι πελάτες, προμηθευτές και άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι, καθώς και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της Siemens, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την γραμμή καταγγελιών “Tell Us” προκειμένου να καταγγείλουν παραβιάσεις  των Κατευθυντήριων Γραμμών Επιχειρησιακής Δεοντολογίας  της Siemens, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή νύχτας, οπουδήποτε στον κόσμο, με έναν ασφαλή, εμπιστευτικό και εφόσον το επιθυμούν, ανώνυμο τρόπο.Ombudsman

Ο εξωτερικός διαμεσολαβητής (Ombudsman) είναι μια αμερόληπτη επαφή στην οποία εργαζόμενοι της Siemens και τρίτοι μπορούν να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές που έχουν εντοπίσει στην Εταιρία με εμπιστευτικό καθώς και ανώνυμο τρόπο. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα.