Όροι Χρήσης

1. Πεδίο Εφαρμογής
 
1.1
Η χρήση αυτών των σελίδων του Διαδικτύου που παρέχονται από την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., οι "Ιστοσελίδες της Siemens", επιτρέπεται μόνο βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να μεταβληθούν, να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλους όρους και προϋποθέσεις, π.χ. για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Με την είσοδο (log-in) ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την έναρξη της χρήσης των Ιστοσελίδων της Siemens, οι παρόντες Όροι Χρήσης γίνονται αποδεκτοί στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοσή τους.

1.2 Εάν ο Χρήστης, ενόσω χρησιμοποιεί τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., ενεργεί ως επαγγελματίας πελάτης, δηλ. δεν ενεργεί για σκοπούς ξένους προς το επιτήδευμα, την επιχείρηση ή το επάγγελμά του, ή ενεργεί ως πελάτης για διοικητικού περιεχομένου πληροφορίες, δεν τυγχάνοθν εν προκειμένω εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας, 2000/31/ΕΚ για ορισμένς νομικές πτυχές των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορικής, ιδίως του ηλεκτρονικού Εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.

2. Υπηρεσίες
 
2.1
Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.προσφέρει στις Ιστοσελίδες της εξειδικευμένες πληροφορίες και λογισμικό, καθώς και - αναλόγως με την περίπτωση - συναφή τεκμηρίωση για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες της (downloading).

2.2 Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δύναται να σταματά οποτεδήποτε τη λειτουργία των Ιστοσελίδων της ολικώς ή εν μέρει. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν μπορεί να αποδεχθεί οιαδήποτε ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα των Ιστοσελίδων της.

3. Εγγραφή, Συνθηματικός Κωδικός
 
3.1
Ορισμένες σελίδες των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.μπορεί να προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό (password). Για την προστασία της ασφάλειας και της βεβαιότητας των επιχειρηματικών συναλλαγών, μόνο εγγεγραμμένοι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ως άνω σελίδες. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την εγγραφή σε οποιονδήποτε Χρήστη. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ειδικότερα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καθορίζει ότι για ορισμένες σελίδες, στις οποίες υπήρχε στο παρελθόν ελεύθερη πρόσβαση, θα απαιτείται εγγραφή. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς υποχρέωση αιτιολογήσεως να αρνηθεί στον Χρήστη το δικαίωμα προσβάσεως στην περιοχή που προστατεύεται με συνθηματικό κωδικό, μπλοκάροντας τα Δεδομένα του Χρήστη (ως ορίζονται κατωτέρω), ιδίως εάν ο Χρήστης

 • χρησιμοποιήσει αναληθή ταυτότητα προς το σκοπό της παραπλανήσεως τρίτων

 • παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσεως ή αμελήσει το καθήκον επιμέλειάς του αναφορικά με τα Δεδομένα Χρήστη ή

 • δεν χρησιμοποιήσει τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3.2 Για την εγγραφή ο Χρήστης πρέπει να δίνει ακριβή στοιχεία και, όποτε αλλάζουν τα εν λόγω στοιχεία με την πάροδο του χρόνου, να ενημερώνει επ' αυτού την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. (στο μέτρο του δυνατού: online) χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η ηλεκτρονική του διεύθυνση, ως παρέχεται στην ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., είναι η τρέχουσα και η διεύθυνση, στην οποία θα μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με τον Χρήστη.

3.3 Με την εγγραφή θα χορηγείται στον Χρήστη κωδικός πρόσβασης, αποτελούμενος από ταυτότητα Χρήστη και συνθηματικό κωδικό ("Δεδομένα Χρήστη"). Κατά την πρώτη πρόσβαση ο Χρήστης θα αλλάξει τον συνθηματικό κωδικό που έλαβε από την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. σε συνθηματικό κωδικό γνωστό μόνο στον Χρήστη. Τα Δεδομένα Χρήστη επιτρέπουν στον Χρήστη να βλέπει ή να αλλάζει τα δεδομένα του ή, ενδεχομένως, να αίρει τη συναίνεσή του για επεξεργασία δεδομένων.

3.4 Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι στα Δεδομένα Χρήστη δεν θα υπάρχει πρόσβαση τρίτων και ευθύνεται για κάθε συναλλαγή και άλλη δραστηριότητα που θα πραγματοποιείται με τα δικά του Δεδομένα Χρήστη. Στο τέλος κάθε συνδιάλεξης online, ο Χρήστης θα εξέρχεται (log-off) από τις ιστοσελίδες που προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό. Εάν και στο μέτρο που ο Χρήστης αντιληφθεί ότι τρίτοι χρησιμοποιούν καταχρηστικώς τα δικά του Δεδομένα Χρήστη, πρέπει να ενημερώσει επ' αυτού την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. χωρίς υπαίτια καθυστέρηση εγγράφως ή, ενδεχομένως, με ηλεκτρονική επιστολή.

3.5 Αφού λάβει την ειδοποίηση κατά την παράγραφο 3.4, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα αρνείται την πρόσβαση στην προστατευόμενη με συνθηματικό κωδικό περιοχή υπό τα εν λόγω Δεδομένα Χρήστη. Η πρόσβαση θα είναι και πάλι δυνατή μόνο μετά από αίτηση του Χρήστη προς την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ή με νέα εγγραφή.

3.6 Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει γραπτώς τη διαγραφή της εγγραφής του, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή δεν παραβιάζει την καλή λειτουργία συμβατικών σχέσεων. Στην περίπτωση αυτή η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα διαγράψει όλα τα Δεδομένα Χρήστη και λοιπά αποθηκευμένα, προσωπικώς αναγνωρίσιμα δεδομένα του Χρήστη, μόλις τα δεδομένα αυτά δεν χρειάζονται πλέον.

4. Δικαιώματα Χρήσεως Πληροφοριών, Λογισμικού και Τεκμηρίωσης

4.1 Η χρήση οιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης που παρέχονται στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή, σε περίπτωση ενημέρωσης των πληροφοριών, του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης, υπόκειται στους ισχύοντες όρους άδειας που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως με την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.. Όροι άδειας που έχουν συμφωνηθεί ξεχωριστά, υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

4.2 Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. χορηγεί στον Χρήστη μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, το λογισμικό και την τεκμηρίωση που διατίθενται στο Χρήστη από τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. στην έκταση που συμφωνείται ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, στην έκταση του σκοπού που επιδιώκει η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. με την διάθεση αυτών.

4.3 Το λογισμικό θα διατίθεται χωρίς δαπάνη αντικειμενικού κώδικα. Δεν θα υπάρχει δικαίωμα διάθεσης του πηγαίου κώδικα. Αυτό δεν ισχύει για πηγαίο κώδικα σχετικό με λογισμικό ανοιχτής πηγής, στο οποίο οι προϋποθέσεις της άδειας υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης σε περίπτωση μεταβίβασης λογισμικού ανοιχτής πηγής και οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούν τη διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα. Στην περίπτωση αυτή η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα διαθέτει τον πηγαίο κώδικα με αντάλλαγμα την πληρωμή των εξόδων.

4.4 Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η διακίνηση, εκμίσθωση ή κατ' άλλον τρόπο διάθεση πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης από τον Χρήστη προς οιονδήποτε τρίτο. Εκτός από την περίπτωση που επιτρέπεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ο Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιήσει το λογισμικό ή την τεκμηρίωση, καθώς και να αποσυναρμολογήσει, να σχεδιάσει αντίστροφα ή να απομεταγλωττίσει το λογισμικό ή να διαχωρίσει οιοδήποτε τμήμα αυτού. Ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα εφεδρικό αντίγραφο του λογισμικού, όπου απαιτείται για τη διασφάλιση περαιτέρω χρήσης.

4.5 Οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και από διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους και συμβάσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί τους ως άνω νόμους και ιδίως δεν πρέπει να αφαιρεί οιονδήποτε αλφαριθμικό κώδικα, σημεία ή ειδοποιήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε από τις πληροφορίες ούτε από το λογισμικό ή την τεκμηρίωση.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία

5.1 Με την επιφύλαξη των επιμέρους διατάξεων της παραγράφου 4 των παρόντων όρων, οι πληροφορίες, οι ονομασίες μάρκας και άλλα περιεχόμενα των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν μπορούν να μεταβληθούν, να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να πωληθούν, να εκμισθωθούν, να χρησιμοποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να χρησιμοποιηθούν άλλως καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.

5.2 Με την εξαίρεση των δικαιωμάτων χρήσης και άλλων δικαιωμάτων που παρέχονται ρητώς με τους παρόντες, δεν παρέχονται άλλα δικαιώματα στον Χρήστη ούτε προκύπτει υποχρέωση παροχής δικαιωμάτων επί, αναφερομένων απλώς ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, της εταιρικής επωνυμίας ή επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνίες, μάρκες ή υποδείγματα χρησιμότητας.

6. Υποχρεώσεις Χρήστη

6.1 Κατά τη χρήση των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.ο Χρήστης απαγορεύεται

 • να βλάψει άλλα πρόσωπα, ιδίως ανηλίκους, ή να παραβιάσει τα ατομικά τους δικαιώματα,

 • να παραβιάσει τα χρηστά ήθη με τον τρόπο χρήσης του,

 • να παραβιάσει οιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο περιουσιακό δικαίωμα,

 • να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες οιαδήποτε περιεχόμενα που εμπεριέχουν ιό, τον καλούμενο Δούρειο Ίππο, ή οιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που θα μπορούσε να προξενήσει ζημία σε δεδομένα,

 • να μεταβιβάσει, να αποθηκεύσει ή να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες ζεύξεις υπερκειμένου ή περιεχόμενα, για τα οποία ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι ζεύξεις υπερκειμένου ή τα περιεχόμενα αντιβαίνουν σε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου ή είναι παράνομα, ή

 • να διακινεί διαφημίσεις ή αυτόκλητες ηλεκτρονικές επιστολές (το λεγόμενο "spam") ή αναληθείς προειδοποιήσεις για ιούς, ελαττώματα ή παρόμοιο υλικό και ο Χρήστης δεν θα παρακαλεί ούτε θα ζητεί την συμμετοχή σε οιαδήποτε λοταρία, σύστημα χιονοστιβάδας, αλυσίδα επιστολών, παίγνιο πυραμίδας ή παρόμοια δράση.

Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της οποτεδήποτε, ιδίως εάν ο Χρήστης παραβιάζει οιαδήποτε υποχρέωση απορρέουσα από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

7. Ζεύξεις Υπερκειμένου (Hyperlinks)

Οι Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.μπορεί να περιέχουν ζεύξεις υπερκειμένου προς τις ιστοσελίδες τρίτων. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.ουδεμία ευθύνη αποδέχεται για τα περιεχόμενα τέτοιων ιστοσελίδων και δεν παριστά ούτε εγκρίνει τέτοιες ιστοσελίδες ή τα περιεχόμενά τους ως δικά της, καθ' όσον η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν ελέγχει τις πληροφορίες στις εν λόγω ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτές. Η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη.

8. Ευθύνη για ελαττώματα τίτλου ή ποιότητας
 
8.1
Εφόσον οιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή τεκμηρίωση διατίθενται δωρεάν, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα ως προς την ποιότητα ή τον τίτλο των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης ειδικά σε σχέση με την ορθότητα ή την απουσία ελαττωμάτων ή την απουσία απαιτήσεων ή δικαιωμάτων τρίτων ή σε σχέση με την πληρότητα και/ ή την καταλληλότητα ως προς τον σκοπό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ενέχουν δόλο ή απάτη καθώς και σωματική βλάβη ή θάνατο.

8.2 Οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν γενικές περιγραφές σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες επιμέρους προϊόντων, οι οποίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. λόγω αλλαγών σε προϊόντα). Η απαιτούμενη απόδοση του προϊόντος, επομένως, θα συμφωνείται αμοιβαία σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο της αγοράς.
 

9. Άλλες ευθύνες, Ιοί 

9.1 Η ευθύνη της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για ελαττώματα σε σχέση με την ποιότητα και τον τίτλο θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 των παρόντων Όρων. Αποκλείεται κάθε περαιτέρω ευθύνη της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, π.χ. σε περιπτώσεις δόλου, βαριάς αμέλειας, σωματικής βλάβης ή θανάτου, μη εκπλήρωσης εγγυημένων ιδιοτήτων, δόλιας απόκρυψης ελαττώματος ή σε περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Η αποζημίωση στην περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην χαρακτηριστική για τη σύμβαση, προβλέψιμη ζημία, εφόσον δεν υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια.

9.2 Παρ' όλο που η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρούνται οι Ιστοσελίδες της χωρίς ιούς, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές είναι απαλλαγμένες ιών. Ο Χρήστης, για τη δική του προστασία, πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και πρέπει να χρησιμοποιεί σαρωτή ιών πριν μεταφέρει οιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή τεκμηρίωση από τις Ιστοσελίδες. Ο Χρήστης πρέπει να προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια ώστε να διασφαλίσει μέτρα ασφαλείας και να χρησιμοποιεί σαρωτή ιών για να εξασφαλίσει ότι δεν θα μεταφέρονται ιοί προς τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε..

9.3 Στις παραγράφους 9.1 και 9.2 δεν εννοούνται ούτε υπονοούνται οιεσδήποτε αλλαγές στο βάρος απόδειξης εις βάρος του Χρήστη.

10. Έλεγχοι Εξαγωγών

10.1 Η εξαγωγή ορισμένων πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης μπορεί, λ.χ. λόγω της φύσης της ή του επιδιωκόμενου σκοπού ή προορισμού της, να υπόκειται σε εξουσιοδότηση. Ο Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται αυστηρώς με τους κανονισμούς εξαγωγής για πληροφορίες, λογισμικό και τεκμηρίωση, ιδίως με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.θα προβαίνει στη σήμανση των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης αναφορικά με τους καταλόγους ελέγχου εξαγωγών της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

10.2 Ο Χρήστης θα ελέγχει και θα επαληθεύει ιδίως ότι

 • οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση δεν θα χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε σκοπό συναφή με εξοπλισμούς, πυρηνική ενέργεια, όπλα ή άλλη στρατιωτική χρήση,

 • κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο Κατάλογο Εξαιρουμένων Προσώπων (Denied Persons List - DPL) των ΗΠΑ δεν θα παραλαμβάνει εμπορεύματα, λογισμικό ή τεχνολογία προελεύσεως ΗΠΑ,

 • κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που κατονομάζεται στο Προειδοποιητικό Κατάλογο (Warning List), τον Κατάλογο Προσώπων (Entity List) ή στον Ειδικώς Ορισθέντα Εθνικό Κατάλογο (Specially Designated National List) των ΗΠΑ, δεν θα παραλαμβάνει εμπορεύματα προελεύσεως ΗΠΑ χωρίς άδεια και

 • θα τηρούνται οι έγκαιρες προειδοποιητικές κοινοποιήσεις προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Η πρόσβαση σε λογισμικό, τεκμηρίωση και πληροφορίες στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν συνάδει με τους ανωτέρω ελέγχους και εγγυήσεις. Στις περιπτώσεις, στις οποίες ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν θα έχει υποχρέωση εκτέλεσης.

10.3 Εφόσον ζητηθεί, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα ενημερώνει τον Χρήστη για τα σχετικά σημεία επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες.

11. Προστασία Απορρήτου Δεδομένων

Για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικώς αναγνωρίσιμων δεδομένων από τον Χρήστη των Ιστοσελίδων της, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία απορρήτου δεδομένων και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Δεδομένων των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., η οποία διατίθεται μέσω υπερκειμενικής ζεύξης στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. και/ ή στη διεύθυνση http://www.siemens.gr/

12. Συμπληρωματικές Συμφωνίες, Τοπική Αρμοδιότητα, Εφαρμοστέο Δίκαιο

12.1 Για οιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία απαιτείται η τήρηση εγγράφου τύπου.

12.2 Κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εάν ο Χρήστης είναι έμπορος κατά την έννοια του ελληνικού Εμπορικού Κώδικα.

12.3 Οι Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. λειτουργούν και διοικούνται από εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.δεν παριστά ότι οι πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή η τεκμηρίωση στις Ιστοσελίδες της είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες σε τοποθεσίες εκτός Ελλάδος. Εάν οι Χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. από τόπο εκτός Ελλάδος, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς νόμους. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή την τεκμηρίωση των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.από χώρες, στις οποίες το περιεχόμενο αυτό είναι παράνομο. Οι Παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά συναφής ή σχετιζόμενη με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ουσία τους θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με την εξαίρεση των ελληνικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.