Siemens Greece

Η Siemens εγκαινιάζει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις δοκιμών Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) για ανεμογεννήτριες παγκοσμίως

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Ερευνήτρια της Siemens κατά τη διάρκεια εργαστηριακής ανάλυσης υλικών στη μονάδα δοκιμών στην πόλη Brande της Δανίας.

Ο Τομέας Ενέργειας της Siemens έχει εγκαινιάσει δύο μεγάλες μονάδες δοκιμών Έρευνας & Ανάπ-τυξης (Research & Development) για την τεχνολογία των ανεμογεννητριών στη Δανία. Το νέο κέν-τρο δοκιμών στο Brande περιλαμβάνει χώρους δοκιμών (test stands) για μεγάλα εξαρτήματα των ανεμογεννητριών της Siemens, όπως γεννήτριες, κύρια ρουλεμάν και πλήρεις ατράκτους. Στο Aalborg, επτά χώροι δοκιμών μπορούν να πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένες δοκιμές σε πτερύγια, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου πτερυγίου στον κόσμο μήκους 75 μέτρων. Συνδυαστικά, οι δύο μονάδες αποτελούν το μεγαλύτερο παγκοσμίως κέντρο δοκιμών R&D για την τεχνολογία των ανεμογεννητριών.

«Οι επενδύσεις μας στις δοκιμές σήμερα θα έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση για τους πελάτες μας αύριο», δήλωσε ο Felix Ferlemann, Διευθύνων Σύμβουλος του τμήματος Αιολι-κής Ενέργειας του Τομέα Ενέργειας της Siemens. «Με τις εκτεταμένες μας δοκιμές σε όλα τα βασι-κά εξαρτήματα μιας ανεμογεννήτριας, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο τεχνικών θεμάτων σε αυτόν τον τομέα. Η συνεχής δέσμευσή μας στο R&D και στις δοκιμές, μας επιτρέπει να προσφέρουμε ανεμογεννήτριες που είναι ταυτόχρονα οι πλέον πρωτοποριακές αλλά και οι πιο αξιόπιστες».

Τα δύο κέντρα δοκιμών στη Δανία περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις δοκιμών εσωτερικού χώρου με έκταση μεγαλύτερη από 27.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι χώροι ελέγχου ατράκτων στο Brande συγ-καταλέγονται μεταξύ των πιο προηγμένων στη βιομηχανία. Έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δοκιμές της πλατφόρμας D6 direct drive της Siemens, των μεγαλύτερων ανεμογεννητριών που διαθέτει η εταιρεία αυτή τη στιγμή με ονομαστική ισχύ 6 megawatts, και μπορούν να πραγματοποιήσουν δοκιμές και για ακόμα μεγαλύτερες.

Οι επτά χώροι δοκιμών πτερυγίων που βρίσκονται στο Aalborg, σε συνδυασμό με τους τρεις χώ-ρους δοκιμών πτερυγίων στο Brande συνιστούν τη μεγαλύτερη μονάδα δοκιμών πτερυγίων στον κόσμο, τόσο σε μέγεθος όσο και σε πεδίο εφαρμογής. Οι εγκαταστάσεις στο Aalborg μπορούν να πραγματοποιούν πλήρεις δοκιμές για το μήκους 75 μέτρων πτερύγιο της Siemens, το μεγαλύτερο πτερύγιο ανεμογεννήτριας που βρίσκεται σε λειτουργία, αλλά και για ακόμα μεγαλύτερα. Τα πτερύγια των ανεμογεννητριών είναι πλέον μεγαλύτερα από κάθε άλλη σύνθετη κατασκευή στον κόσμο. Για παράδειγμα, το μήκος του φτερού ενός Airbus A380 είναι μικρότερο από το μισό πτερύγιο Β75.

Στις καινούργιες της εγκαταστάσεις δοκιμών, η Siemens μπορεί να πραγματοποιεί Δοκιμές Κύκλου Ζωής ΥψηλήςΕπίσπευσης (HALT) σε όλα τα βασικά εξαρτήματα των πλατφόρμων ανεμογεννητριών με απευθείας μετάδοση κίνησης και με κιβώτιο ταχυτήτων (geared). Στα προγράμματα δοκιμών HALT, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν έως και έξι μήνες, η Siemens εκθέτει τα πρωτότυπα σε πολύ υψηλότερα φορτία από αυτά που κανονικά θα αντιμετώπιζαν στον πλήρη κύκλο ζωής τους σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας.

«Στις δοκιμές HALT, συμπιέζουμε τα μεγαλύτερα φορτία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κα-θώς αυτά είναι που κατά κύριο λόγο επηρεάζουν την ανεμογεννήτρια», δήλωσε κ. Ferlemann,  Διευθύνων Σύμβουλος του Τμήματος Αιολικής Ενέργειας της Siemens. Κατά τη διάρκεια των ελέγ-χων HALT των πτερυγίων, για παράδειγμα, ολοκληρωμένα πρωτότυπα ταλαντεύονται με μεγαλύ-τερες αποκλίσεις από αυτές που θα αντιμετώπιζαν στην πράξη για δύο εκατομμύρια κάθετες πε-ριστροφές και εν συνεχεία για δύο εκατομμύρια οριζόντιες περιστροφές.

Το 2013 σηματοδοτεί την 25η επέτειο του τμήματος Ελέγχου και Μετρήσεων του Τμήματος Αιολι-κής Ενέργειας της Siemens. To 1988, η εταιρεία ήταν η πρώτη στη βιομηχανία αιολικής ενέργειας που εγκαινίασε εσωτερικό Τμήμα Ελέγχου και Μετρήσεων, το οποίο μπορούσε να πραγματοποιή-σει όλες τις μετρήσεις πεδίου που απαιτούνταν για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των σύγχρονων ανεμογεννητριών. «Η καινοτομία πρέπει πρώτα να επικυρωθεί, για να εφαρμοστεί με επιτυχία», δήλωσε ο κ. Ferlemann. «Η Siemens είναι η εταιρεία που διαθέτει τη σημαντικότερη εμπειρία στις δοκιμές και την πραγματοποίηση μετρήσεων πεδίου στη βιομηχανία αιολικής ενέργειας».

Σχετικά με τον Τομέα Ενέργειας της Siemens 
Ο Τομέας Ενέργειας της Siemens είναι ο κορυφαίος προμηθευτής λύσεων για τον κλάδο της ενέργειας στον κόσμο. Ο Τομέας παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας μέσω θερμικών μονάδων και ανανεώσιμων πηγών, για τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας, καθώς και για την εξόρυξη, μετατροπή και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2012 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012), τα έσοδα του Τομέα Ενέργειας ανήλθαν περίπου στα €27,5 δισ., ενώ οι νέες παραγγελίες ξεπέρασαν τα €26,9 δισ., με τα κέρδη να διαμορφώνονται στα €2,2 δισ.  Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2012, ο Τομέας Ενέργειας απασχολούσε πάνω από 86.000 εργαζόμενους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com/energy


Πανοραμική άποψη της μονάδας δοκιμών έρευνας και ανάπτυξης στην πόλη Brande της Δανίας. Διαθέτει χώρους δοκιμών για μεγάλα εξαρτήματα των ανεμογεννητριών της Siemens, όπως γεννήτριες, κύρια ρουλεμάν και ολοκληρωμένους ατράκτους.


Άτρακτοι της πλατφόρμας ανεμογεννητριών D3 στο χώρο δοκιμών στην πόλη Brande της Δανίας.


Δοκιμή των γεννητριών της πλατφόρμας ανεμογεννητριών D3 στο χώρο δοκιμών στην πόλη Brande της Δανίας.


Η παρακολούθηση όλων των δοκιμών γίνεται εύκολα από ειδικές οθόνες στη νέα μονάδα δοκιμών για ανεμογεννήτριες στην πόλη Brande της Δανίας.


Δοκιμή των κυρίων ρουλεμάν για την πλατφόρμα ανεμογεννητριών D3 στη νέα μονάδα δοκιμών στην πόλη Brande της Δανίας.