Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

H Siemens και η Gamesa συγχωνεύουν τις δραστηριότητές τους δημιουργώντας τον κορυφαίο παίκτη στην αγορά της αιολικής ενέργειας

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

  • Η Siemens και η Gamesa υπέγραψαν δεσμευτικές συμφωνίες για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της αιολικής ενέργειας

  • Οι δραστηριότητες είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές σε σχέση με τις αγορές, τα προϊόντα και την τεχνολογία και θα προσδώσουν μεγάλη αξία στους πελάτες και τους μετόχους

  • Η Siemens θα κατέχει μερίδιο 59 τοις εκατό στη νέα εταιρεία, η οποία θα αποτελεί τμήμα των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της Siemens, και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Gamesa θα κατέχουν μερίδιο 41 τοις εκατό

  • Οι μέτοχοι της Gamesa θα λάβουν πληρωμή σε μετρητά €3.75 ανά μετοχή, χρηματοδοτούμενη από τη Siemens

  • Αναμένονται ετήσιες συνέργειες EBIT €230 εκατομμυρίων περίπου

  • Η νέα συνδυασμένη εταιρεία θα έχει νομική κατοικία και την παγκόσμια έδρα της στην Ισπανία και θα παραμείνει εισηγμένη στην Ισπανία. Η έδρα της εταιρείας για το παράκτιο τμήμα θα είναι στην Ισπανία και για το υπεράκτιο τμήμα  στη Γερμανία και τη Δανία

  • Η συγχωνευθείσα εταιρεία  θα διατηρήσει την ισχυρή παρουσία της στις τρέχουσες αγορές

Η Siemens και η Gamesa υπέγραψαν δεσμευτικές συμφωνίες για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων της Siemens στον τομέα της αιολικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αιολικής ενέργειας, με τη Gamesa, δημιουργώντας έναν κορυφαίο παγκόσμιο παίκτη στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Η Siemens θα λάβει νεοεκδιδόμενες μετοχές της νέας συνδυασμένης  εταιρείας και θα κρατήσει 59 τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Gamesa θα κρατήσουν το 41 τοις εκατό. Ως μέρος της συγχώνευσης, η Siemens θα χρηματοδοτήσει πληρωμή σε μετρητά € 3,75 ανά μετοχή, το οποίο θα διανεμηθεί στους μετόχους της Gamesa (εξαιρουμένων αυτών της Siemens) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης (καθαρό από τυχόν κοινά μερίσματα που καταβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης). Η καταβολή σε μετρητά αντιπροσωπεύει το 26 τοις εκατό της ανεπηρέαστης τιμής της μετοχής της Gamesa κατά το κλείσιμο της αγοράς στις 28 Ιανουαρίου του 2016.

Επιπλέον, η Gamesa και η Areva έχουν συνάψει συμβατικές συμφωνίες με τις οποίες η Areva παραιτείται υφιστάμενων συμβατικών περιορισμών από την υπεράκτια αιολική κοινοπραξία της Gamesa και της Areva, Adwen, απλοποιώντας τη συγχώνευση μεταξύ της Gamesa και της Siemens. Ως μέρος αυτών των συμφωνιών, η Gamesa - σε συνεννόηση με τη Siemens - χορηγεί στην Areva δικαίωμα πώλησης για το 50 τοις εκατό των μετοχών της Areva και δικαίωμα προαίρεσης για το 50 τοις εκατό των μετοχών της Gamesa στην Adwen. Και τα δύο δικαιώματα (options) λήγουν σε τρεις μήνες. Εναλλακτικά, η Areva μπορεί σε αυτό το διάστημα να εκχωρήσει το 100 τοις εκατό της Adwen σε τρίτους μέσω ενός μεταφερόμενου δικαιώματος στο μερίδιο της Gamesa.

Η νέα εταιρεία, η οποία θα εμφανίζεται ενοποιημένη στις οικονομικές καταστάσεις της Siemens, αναμένεται να έχει σε pro forma βάση (τους τελευταίους δώδεκα μήνες από τον Μάρτιο του 2016) μια 69 GW εγκατεστημένη βάση  παγκοσμίως, ανεκτέλεστες παραγγελίες της τάξης των €20 δις, έσοδα €9,3 δισ και ένα προσαρμοσμένο EBIT € 839 εκατομμύρια . Η  εταιρεία θα έχει τη νομική κατοικία και την παγκόσμια έδρα της στην Ισπανία και θα παραμείνει εισηγμένη στην Ισπανία. Η έδρα του παράκτιου τμήματος θα βρίσκεται στην Ισπανία, ενώ οι υπεράκτια έδρα θα βρίσκεται στο Αμβούργο της Γερμανίας και στο Vejle της Δανίας.

Οι δύο επιχειρήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές όσον αφορά στην παγκόσμια παρουσία τους, τα υπάρχοντα χαρτοφυλάκια προϊόντων και τις τεχνολογίες τους. Οι συνδυασμένες δραστηριότητες  θα έχουν παγκόσμια εμβέλεια σε όλες τις σημαντικές περιοχές, και κατασκευαστικές μονάδες σε όλες τις ηπείρους. Οι δραστηριότητες της Siemens στον τομέα της αιολικής ενέργειας έχουν ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια Ευρώπη, και η Gamesa είναι καλά τοποθετημένη στις ταχέως αναπτυσσόμενες αναδυόμενες αγορές, όπως στην Ινδία στη Λατινική Αμερική, και στη Νότια Ευρώπη. Επιπλέον, η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά προϊόντων που θα καλύπτουν όλες τις κατηγορίες της αγοράς της αιολικής ενέργειας και θα απευθύνονταισε όλα τα βασικά τμήματα της αγοράς, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες των πελατών μας.

«Η συγχώνευση με τη Siemens αποτελεί αναγνώριση για τη δουλειά που επιτελείται από την εταιρεία τα τελευταία χρόνια και αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία αξίας μακροπρόθεσμα μέσω σημαντικών συνεργειών και με το να διευρύνουμε τους ορίζοντες της κερδοφόρας ανάπτυξής μας. Σήμερα, εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή, δημιουργώντας, παράλληλα με τη Siemens, έναν παγκοσμίως κορυφαίο παίκτη στην αιολική ενέργεια. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως πριν, αλλά  ως μέρος μιας ισχυρότερης εταιρείας και με μια ενισχυμένη ικανότητα να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας end-to-end λύσεις», δήλωσε ο Ignacio Martín, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Gamesa.

«Ο συνδυασμός των επιχειρήσεών μας στον τομέα της αιολικής ενέργειας με τη Gamesa ακολουθεί μια σαφή και  αποτελεσματική  βιομηχανική λογική, σε μια βιομηχανία που βρίσκεται σε ανάπτυξη, στην οποία η κλίμακα είναι ένα κλειδί που κάνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περισσότερο αποδοτικές. Με αυτό το συνδυασμό των δραστηριοτήτων, μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στους πελάτες και αξία στους μετόχους της νέας εταιρείας. Οι συνδυασμένες δραστηριότητες εντάσσονται απολύτως αρμονικά στη στρατηγική  Vision 2020 της Siemens και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για προσιτή και αξιόπιστη παροχή βιώσιμης ενέργειας», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

Η Siemens και η Gamesa αναμένουν σημαντικές δυνατότητες συνέργειας σε μια συνδυασμένη δομή.. Συνολικά, οι ετήσιες EBIT συνέργειες των € 230εκατομμυρίων αναμένονται  το τέταρτο έτος μετά το κλείσιμο.

«Ως κορυφαίος παίκτης στην αιολική ενέργεια, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές, η Gamesa είναι ένας τέλειος συνεργάτης για εμάς. Η συνεργασία θα επιτρέψει στη Siemens και τη Gamesa να προσφέρουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών. Η κίνηση αυτή θα θέσει τη Siemens και τη Gamesa στην καλύτερη θέση για να διαμορφώσουν μια βιομηχανία με χαμηλότερο κόστος όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τους καταναλωτές», δήλωσε η Lisa Davis, μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Siemens AG.

Ο προβλεπόμενος συνδυασμός υποστηρίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Gamesa και το \ Εποπτικό Συμβούλιο της Siemens. Η Iberdrola έχει συνάψει συμφωνία μετόχων με τη Siemens και θα κρατήσει περίπου 8 τοις εκατό στη νέα εταιρεία  μετά το κλείσιμο της συναλλαγής. Η συναλλαγή υπόκειται σε έγκριση από τους μετόχους της Gamesa και υπό άλλους συνήθεις όρους, όπως είναι οι εγκρίσεις ελέγχου της συγχώνευσης και η επιβεβαίωση από την ισπανική ρυθμιστική αρχή του χρηματιστηρίου (CNMV) ότι καμία υποχρεωτική δημόσια προσφορά εξαγοράς δεν πρέπει να ξεκινήσει από τη Siemens μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η εποπτεία της διαδικασίας συγχώνευσης έχει ανατεθεί από την Gamesa σε μια Επιτροπή Συγχωνεύσεων που δημιουργήθηκε ad hoc, η οποία θα απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητους διευθυντές. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται κατά το πρώτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους 2017.

Important Information

This communication does not constitute an offer to purchase, sell or exchange or the solicitation of an offer to purchase, sell or exchange any securities. The shares of Gamesa may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an effective registration statement under the Securities Act or pursuant to a valid exemption from registration.

This announcement includes forward-looking statements, such as Gamesa's and Siemens' beliefs and expectations regarding the proposed combination of the Combined Business. These statements are based on certain assumptions and reflect Gamesa's and Siemens' current expectations.

Forward looking statements also include statements about Gamesa's and Siemens' beliefs and expectations related to the proposed Transaction, benefits that would be afforded to customers, benefits to the Combined Business that are expected to be obtained as a result of the proposed merger, as well as the parties' ability to enhance shareholder value through, among other things, the delivery of expected synergies.

There can be no assurance that the proposed merger will be consummated or that the anticipated benefits will be realised. The proposed merger is subject to various regulatory approvals and the fulfilment of certain conditions, and there can be no assurance that any such approvals will be obtained and/or such conditions will be met. All forward-looking statements in this announcement are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results or events to differ materially from current expectations. These risks and uncertainties include: the ability to achieve the cost savings and synergies contemplated through the merger; the failure of Gamesa shareholders to approve the proposed merger; the effect of regulatory conditions, if any, imposed by regulatory authorities; the reaction of Gamesa's and Siemens' customers, employees and suppliers to the proposed merger; the ability to promptly and effectively integrate the businesses of Gamesa and Siemens; and the diversion of management time on merger-related issues.

Any forward-looking statements made by or on behalf of Gamesa or Siemens speak only as of the date they are made. Gamesa and Siemens each disclaim any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise

This document contains statements related to our future business and financial performance and future events or developments involving Siemens that may constitute forward-looking statements. These statements may be identified by words such as "expect," "look forward to," "anticipate" "intend," "plan," "believe," "seek," "estimate," "will," "project" or words of similar meaning. We may also make forward-looking statements in other reports, in presentations, in material delivered to shareholders and in press releases. In addition, our representatives may from time to time make oral forward-looking statements. Such statements are based on the current expectations and certain assumptions of Siemens' management, of which many are beyond Siemens' control. These are subject to a number of risks, uncertainties and factors, including, but not limited to those described in disclosures, in particular in the chapter Risks in the Annual Report. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying expectations not occur or assumptions prove incorrect, actual results, performance or achievements of Siemens may (negatively or positively) vary materially from those described explicitly or implicitly in the relevant forward-looking statement. Siemens neither intends, nor assumes any obligation, to update or revise these forward-looking statements in light of developments which differ from those anticipated.

This document includes – in IFRS not clearly defined – supplemental financial measures that are or may be non-GAAP financial measures. These supplemental financial measures should not be viewed in isolation or as alternatives to measures of Siemens' net assets and financial positions or results of operations as presented in accordance with IFRS in its Consolidated Financial Statements. Other companies that report or describe similarly titled financial measures may calculate them differently.

Due to rounding, numbers presented throughout this and other documents may not add up precisely to the totals provided and percentages may not precisely reflect the absolute figures.


Ελισάβετ-Βασιλική Σαχινίδου 

 elisavet.sachinidou@siemens.com