Riešenia EDI

EDIFACT – optimalizácia obchodných procesov

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (Elektronická výmena údajov pre oblasť administratívy, obchodu a dopravy)) je medziodborová a medzinárodná norma výmeny obchodných údajov medzi systémami elektronického spracovania údajov na strane zákazníka a dodávateľa. Norma EDIFACT je mimoriadne vhodná pre podniky s vlastným systémom tovarového hospodárstva.

Bezdokladové spracovanie objednávok a vyúčtovania

Spoločnosť Siemens môže prijímať alebo odosielať nasledujúce správy týkajúce sa zákazníka:

 • prichádzajúce objednávky,

 • prichádzajúce zmeny objednávok,

 • odosielané potvrdenia,

 • odosielané faktúry,

 • ďalšie typy správ.


Požiadavky

 • rozhranie zabezpečujúce bezdokladový výstup a vstup k vlastnému systému tovarového hospodárstva,

 • konvertor EDI na prevod údajov medzi formátmi EDIFACT< > interný podnikový formát,

 • komunikačný kanál na prenos údajov,

 • vysoký objem dokumentov.


Náklady

Náklady na zabezpečenie požiadaviek v rámci podniku (hardvérové a softvérové komponenty a poštová schránka) znášajú jednotliví partneri.

Využitie a výhody

Účinnosť riešenia EDIFACT závisí od stupňa integrácie. Čím viac partnerov v systéme EDI, čím viac typov správ a čím viac dokumentov, tým vyššie je využitie:

 • zrýchlenie pracovných procesov > zvýšenie efektivity,

 • rýchlejšia dostupnosť údajov o zákazkách > zlepšenie možnosti podávania informácií,

 • menší objem dokumentov v tlačenej podobe a zníženie nákladov na správu > úspora nákladov,

 • priame preberanie údajov v oblasti logistiky a účtovníctva > predchádzanie duplicitnému zadávaniu údajov > zníženie množstva potenciálnych zdrojov chýb, úspora času a nákladov,

 • optimalizácia obchodných procesov (v zmysle opatrení na reštrukturalizáciu obchodných procesov).


Doba implementácie

Doba implementácie riešenia EDIFACT závisí od stupňa integrácie a individuálnych požiadaviek v podniku a pohybuje sa v rozsahu od jedného mesiaca (ak sa už riešenie EDIFACT v podniku používa) do niekoľkých mesiacov.