Siemensov sistem kontrole usklađenosti poslovanja (Siemens Compliance sistem)

Naša osnovna misija je da se ponašamo odgovorno. Sa našim Compliance sistemom mi želimo da uspostavimo i da se upravljamo prema najvišim standardima svijesti i ponašanja zaposlenih u skladu sa principima programa kontrole usklađenosti poslovanja.

Promovisanje Siemens integriteta znači da postupamo u skladu sa našim vrijednostima -odgovorno, izvrsno, inovativno, gdje god da poslujemo. Ključna komponenta integriteta kontrole usklađenosti poslovanja koja je u skladu sa zakonodavstvom i našom internom regulativom. Imamo nultu toleranciju za korupciju i kršenje pravila poštene konkurencije. Siemens Compliance sistem je fokusiran na tri nivoa djelovanja: sprječavanje, otkrivanje, odgovor. Širok spektar aktivnosti koje se odvijaju na tri nivoa rada, ima za cilj da obezbjedi da se poslovanje odvija u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa svim važećim propisima, kao i sa osnovnim internim pravilima i principima.


Recite nam/Tell us:

Siemensovi zaposlenici i rukovodioci, kupci, dobavljači i ostali poslovni partneri, kao i sva pozvana treća lica mogu preko portala "Recite nam/Tell us" izvjestiti o kršenju kodeksa poslovnog ponašanja kompanije Siemens, i to u bilo koje doba dana ili noći, bilo gdje u svijetu sigurno, povjerljivo, i po želji - anonimno.


Zaštitnik prava/Ombudsman:

Zaštitnik prava ili Ombudsman je nezavisno spoljno tijelo koga može pozvati svaki Siemens zaposlenik ili bilo koje treće lice van kompanije, ako ima saznanja o nepoštenoj poslovnoj praksi, na povjerljiv i također anoniman način. Izvještaj može biti poslat na engleskom ili njemačkom jeziku.