Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dobrovolně souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Siemens, s.r.o., IČ: 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13 (dále jen „správce“) pro účely mé účasti na semináři pořádané správcem.

Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v tomto formuláři a pro údaje poskytnuté formou e-mailového dotazu a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů účasti na semináři. V případě, že si přeji být odběratelem obchodních a jiných obdobných sdělení, souhlasím se zpracováním poskytnutých údajů pro tyto účely na dobu maximálně 5 let nebo do písemného odvolání poskytnutého souhlasu.

Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem také pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo obdobných prací.

Pokud subjekt zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany správce nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může držitel obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.