Close share layer

Share this page on...

Životní prostředí

Trvale udržitelný rozvoj je klíčovým principem naší firemní kultury. Samozřejmostí je, že naše výroba, jednotlivé produkty i zacházení s odpady splňují nejnáročnější ekologické standardy a šetří energii i další přírodní zdroje. Jsme v čele vývoje produktů šetrných k životnímu prostředí.

Naše společnost v České republice i ve světě splňuje náročné ekologické standardy. Naše produkty, veškeré výrobní závody i zacházení s odpady jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji. Společnost Siemens je držitelem certifikace ISO14001:2004 systému EMS.

Vedení všech společnosti skupiny podniků Siemens v České republice vyhlásilo Politiku životního prostředí, která vychází z environmentální politiky koncernu Siemens AG a je vyjádřena těmito zásadami:

  • přístup naší společnosti k otázkám životního prostředí je v souladu s platnými právními předpisy a normami

  • garantujeme našim zákazníkům, že naše produkty a postupy jsou v souladu s nejnovějšími poznatky o ochraně životního prostředí

  • neustálé snižování případných negativních vlivů na životní prostředí je zajištěno prostřednictvím zavedeného a udržovaného systému (Environmental Management System - EMS)

Vedení společnosti se zavazuje:

  • poskytovat zdroje pro zvyšování povědomí svých zaměstnanců o smyslu a způsobech ochrany životního prostředí

  • pravidelně kontrolovat naplnění cílů vyplývajících z EMS

  • vytvářet všem zaměstnancům podmínky k realizaci politiky životního prostředí

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:

  • aktivní přístup ke zvyšování svých znalostí o ochraně životního prostředí

  • uplatňování podnětů ke zlepšování environmentálního profilu společnosti

  • při všech činnostech, především při nakládání s odpady, využívat a upřednostňovat takové postupy, které maximálně šetří životní prostředí