Close share layer

Share this page on...


Siemens pomáhá pomáhat


Podpořte neziskové organizace z vlastní iniciativy, my vám poradíme jak na to.

Archiv podpořených projektů

 

2013

Prosinec 2013

Na prosincovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány následující projekty:

 • Diatábor Motol

 • Maturus, o.p.s.

 • Aktivní život, o.p.s.

Diatábor Motol sdružuje osoby s diabetem a jejich rodiče. Provozuje vzdělávací setkání dětí a mládeže s diabetem a organizuje pro ně letní tábory, kde děti mohou nejen najít nové kamarády se stejným onemocněním, ale zároveň se zde učí zvládat každodenní život s onemocněním. Tyto akce jsou finančně náročné především z důvodu potřebného zajištění zdravotních prostředků.

Společnost Siemens věnuje částku 30.000 Kč na platbu nákladů spojených s organizací tábora.

Maturus o.p.s. organizuje tranzitní program určený osobám s těžkým zdravotním postižením. Tito lidé jsou zaměstnáni na půl roku s cílem doplnění znalostí a získání potřebné praxe v práci s počítačem a grafickými programy a následným snazším zapojením do pracovního trhu.

Částka 10.000 Kč věnovaná společností Siemens bude využita na nákup grafického programu Adobe CC for teams, který poslouží k dalšímu zdokonalení grafických dovedností zaměstnaných osob. Naučí se tak například publikování tiskových dat, výrobu flashových bannerů, střih videa a úpravy zvuku a další dovednosti.

Aktivní život o.p.s. podporuje pracovní uplatnění osob s lehkým postižením. Projekt, který organizuje je zaměřen na zaměstnání osob s lehkým tělesným postižením s přidruženým mentálním deficitem, pro které je nalezení pracovního uplatnění velmi náročné.

Částka 60.000 Kč, kterou organizace od společnosti Siemens obdrží je určena na nákup poloprůmyslových praček pro projekt sociální prádelny DUHA. Zde by mělo být zaměstnáno celkem 6 osob z cílové skupiny.


Listopad 2013

Na listopadovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány následující projekty:

 • Společnost "E"

 • Tyfloservis, o.p.s.

Posláním Společnosti „E“ je zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti a jejich podpora v sociální a zdravotní oblasti. Těmto lidem pak poskytuje odborné sociální poradenství, zajišťuje aktivizační služby a zároveň zaměstnává osoby s epilepsií v dílně pro aranžování a vazbu květin.

Dosavadní aranžovací dílna poskytovala možnost práce pro 8 osob, vzhledem k plánovanému náboru dalších zaměstnanců je nutné dílnu rozšířit do dalších prostor, které musí být vhodně upraveny. Na rekonstrukci těchto prostor Společnost „E“ obdrží částku 70.000 Kč.

Tyfloservis o.p.s. se věnuje pomoci lidem s těžkým zrakovým hendikepem a snaží se jim pomoci co nejvíce usnadnit začlenění do běžné společnosti. Poskytuje tak speciální rehabilitační služby, kterých ročně využije více, než 2.000 lidí.

Od společnosti Siemens obdrží částku 30.000 Kč na platbu „Kurzu instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých“. Výuka těchto schopností klade velmi vysoké nároky na jejich instruktory. Dlouhodobých nácviků schopnosti prostorové orientace se ročně zúčastní přes 160 klientů organizace.


Říjen 2013

Na říjnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány následující projekty:

 • Alka, o.p.s.

 • Domov Sue Ryder

Alka o.p.s. se věnuje práci s lidmi s kombinovaným postižením. Jejím cílem je pomoc těmto lidem a jejich rodinám, pro které doposud na Příbramsku neexistovalo vhodné zázemí. Od roku 2011 provozuje denní stacionář a věnuje se i pracovní rehabilitaci těchto osob.

Částka 46.000 Kč, kterou organizace Alka obdrží, bude využita na nákup sanitárního vozíku do nově zrekonstruovaného kiosku. Zde, za asistence pracovníka v sociálních službách, mohou lidé s hendikepem prodávat a vyrábět nakládané hermelíny a produkty ergoterapeutické dílny. Vzhledem k umístění kiosku v prostorách bývalé vrátnice nemocnice, kde nebyla zavedena voda, je pro činnost celého projektu sanitární vozík zásadní investicí.

Domov Sue Ryder poskytuje již 15 let sociálně ošetřovatelskou péči seniorům, kteří jsou v důsledku stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. V současné době poskytuje dvě služby a to Domov pro seniory a Osobní asistenciPráce zdravotních sester a pečovatelů je v této oblasti velmi náročná a především pracovníci v přímé péči zásadně ovlivňují život klientů organizace.

Zvládání této zátěže, možnost reflexe a profesionální rozvoj pracovníků by měly rozvinout supervize, kterých se budou účastnit. Na platbu těchto supervizí obdaří Domov Sue Ryder částku 54.000 Kč.


Září 2013

Na zářijovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány následující projekty:

 • Cheiron T, o.p.s.

 • Liberecké forum

Cheiron T, o.p.s. provozuje v Táboře komunitní centrum pro děti a mládež. Poskytuje službu sociální prevence zaměřenou na děti a mladé lidi, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci a jsou ohroženi negativními společenskými jevy.

Společnost Siemens podpořila projekt Ve zdravé organizaci zdravý duch částkou 50.000 Kč. Díky tomuto příspěvku bude posílena stabilita celé organizace, strategické plánovaní jejích aktivit a především tak podpoříme pracovníky organizace a jejich vzdělávání. Příspěvek bude využit na platbu individuálních i skupinových supervizí, vzdělávání pracovníků nebo strategické plánování dalšího rozvoje organizace.

Libereckéforum, o.p.s. se věnuje organizaci aktivit pro děti a mládež, nabídce a podpoře vzdělání, kultury a umění, podpoře bydlení a začleňování do společnosti.

Částka 50.000 Kč věnovaná společností Siemens bude využita na nákup hudebních nástrojů a aparatury pro hudební kroužek organizovaný Libereckým forem. Hudební kroužek navštěvuje asi 30 hudebně nadaných dětí ze sociálně slabých rodin, které by si jinak náklady spojené s platbou hudební školy a nákupem hudebních nástrojů nemohly dovolit. Děti tak zároveň dostanou možnost věnovat se aktivitě, která je baví, zároveň jsou jim nabízena doučování a je u nich vyžadováno zlepšení školního prospěchu.


Srpen 2013

Na srpnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány následující projekty:

 • Kormidlo, o.s.

 • Pro dotyk, o.s.

 • Slezská diakonie


Kormidlo o.s. je organizací, která se věnuje provozu sociálně terapeutických dílen a vytváření chráněných pracovních míst. Dílny jsou místem setkávání lidí se zdravotním postižením s lidmi zdravými a to při společných pracovních činnostech, kde tito lidé získávají nové zkušenosti a dovednosti. Pokud uživatel soc.terapeut. dílny dosáhne patřičných schopností a dovedností, nabízí se možnost jeho přeřazení do chráněné dílny s možností práce na pracovní smlouvu. Na třech pracovištích nabízí možnost práce v dřevařské, keramické, šicí, košíkářské a výtvarné dílně.
Siemens Fond pomoci se rozhodl poskytnout organizaci Kormidlo, o.s. dar ve výši 10.000 Kč. Tato částka pak bude využita na nákup nové keramické pece. Nákup této pece zefektivní práci keramické dílny. Zabrání poškození výrobků při jejich převozu k vypálení a poskytne možnost kompletní práce s keramickými výrobky. Tato pec poslouží 18ti lidem s mentálním a kombinovaným postižením a pomůže k udržení pracovního místa pro osobu s tělesným zdravotním postižením. Současně také poslouží lidem, kteří budou navštěvovat zájmový keramický kroužek v odpoledních hodinách a dětem z mateřské školky.

Pro dotyk, o.s. je nestátním neziskovou organizací, která poskytuje služby hiporehabilitace a canisterapie osobám se závažným mentálním či fazickým hendikepem. V oblasti canisterapie v současné době spolupracuje se 3 ústavy pečujícími o osoby s hendikepem. Hiporehabilitace jsou pak určeny pro děti s těžkým mentálním i fyzickým hendikepem.
Částku 50.000 Kč poskytl Siemens Fond pomoci na platbu hiporehabilitací pro dětské klienty sdružení, jejichž rodiče si tuto formu léčby nemohou dovolit. Hiporehabilitace je efektivní léčebnou metodou pro děti např. s neurologickým, ortopedickým, psychickým či jiným problémem, je indikována odborným lékařem. Klienti díky hiporehabilitaci dělají značný pokrok jak po pohybové, tak po psychické stránce, přičemž je tato rehabilitace jedna z mála, která děti nebolí. Naopak probíhá v příjemném prostředí farmy a rehabilitační pomůckou jsou koně, které děti zbožňují

Slezská diakonie je nestátní neziskovou organizací, která oslovila komisi Siemens Fondu pomoci svým projektem“ KDYŽ DOCHÁZÍ SLOVA“ Ten navazuje na dřívější projekty realizované Slezskou diakonii, kdy byla organizace od roku 2009 byli zapojena do mezinárodního projektu hospicové péče se zapojením Německa, Polska, Slovenska a České republiky. Výstupem projektu bylo vytvořené vzdělávací curriculum pro dobrovolníky pro jejich přípravu realizace služby doprovázení umírajících.
Siemens Fond pomoci věnoval v srpnu částku 40.000 Kč na platbu vzdělávacích aktivit pro pracovníky a dobrovolníky Slezské diakonie. Dar bude organizací využit na vzdělávací akce pro dobrovolníky a pracovníky diakonie, kteří se věnují práci se seniory a osobami se zdravotním postižením, kurz pro dobrovolníky, který jim pomůže při zdolávání překážek ve Službě doprovázení a současně supervize a intervize pro dobrovolníky. Cílem těchto projektů je navýšení počtu dobrovolníků ze stávajících cca 10 na 20 osob. Příjemci služby doprovázení jsou lidé nacházející se v konečné fázi života. Prostřednictvím služby doprovázení i jsou ovlivňováni i jejich blízcí, kterým se organizace snaží pomoci jim bořit tabu v komunikaci s umírajícími.


Červenec 2013

Na červencovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány následující projekty:

 • Portus Praha, o.s.

 • Slezská diakonie

 • Charita ČR


Portus Praha zaujal komisi Siemens Fondu pomoci svým projektem sociálního podniku. Ve výrobě a prodeji nakládaných hermelínů a utopenců zaměstnává osoby s mentálním postižením, pro které by bylo jen velmi obtížné najít uplatnění na trhu práce. Tyto služby poskytuje již v obci Slapy a nově chce tuto aktivitu rozšířit i do městysu Davle. Celkem by mělo v Davli vzniknout 8 pracovních míst určených pro osoby s mentálním postižením. Podnik se bude zabývat nejen výrobou nakládaných pochutin, ale i jejich přímým prodejem a provozem rychlého občerstvení.
Siemens Fond pomoci věnuje organizaci Portus Praha 32.000 Kč na interiérovou stavbu baru a výdejního prostoru v rychlém občerstvení. Tento podnik tak bude vyhovovat jak specifickým požadavkům svých zaměstnanců, tak i jeho budoucím zákazníkům.

Slezská diakonie je nestátním neziskovou organizací, která poskytuje své služby již od roku 1996. V současné době provozuje 100 registrovaných služeb v celkem 62 střediscích. Jedním z těchto středisek je i středisko Jordán Třinec. Toto středisko se věnuje pomoci osobám s chronickým duševním onemocněním, snaží se tyto osoby zapojit do běžného života, pomoci jim k jejich rozvoji a naučit je trávit volný čas. V současné době se toto středisko věnuje celkem 30 klientům s duševním onemocněním.
Slezská diakonie obdržela od Siemens Fondu pomoci 15.000 Kč. Tento příspěvek je určen na platbu hiporehabilitací pro klienty střediska Jordán, kteří si vzhledem k výši invalidních důchodů tuto službu nemohou dovolit. Středisko má již s hiporehabilitací dřívější zkušenosti, kdy tato aktivita velmi pozitivně odrážela na klientech střediska a díky tomu zde byl i nyní o tuto službu velký zájem.

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás. Svoji pomoc poskytuje potřebným na celém území České republiky jak v terénu, tak i v zařízeních provozovaných v osmi diecézích.
Siemens Fond pomoci věnuje částku 50.000 Kč na školení Validace podle Naomi Feil pro celkem 20 pracovníků charity. Toto školení se zaměřuje na práci se seniory trpícími demencí. Právě ti jsou u nás skupinou, která je silně ohrožena sociálním vyloučením a na kterou je třeba se zvlášť zaměřit. Školení pracovníci tak budou moci lépe pochopit chování těchto osob, odhadnout jejich stav a pracovat s nimi takovým způsobem, aby co nejvíce udrželi dostatečnou kvalitu jejich života.


Červen 2013

Na červnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány následující projekty:

 • Diakonie ČCE- středisko Západní Čechy

 • Farní charita Litoměřice


Diakonie ČCE je organizací, která provozuje profesionální sociální služby zaměřené na osoby se zdravotním postižením, neorganizované rodiny a mládež a osoby v sociální nouzi. V rámci Plzeňského kraje provozuje celkem 30 středisek poskytujících 13 druhů sociálních služeb.
Siemens Fond pomoci věnuje částku 50.000 Kč na nutnou rekonstrukci chráněného bydlení. Řadový domek, který bude sloužit celkem sedmi mentálně postiženým osobám je vybaven starým nefunkčním kotlem, který bude třeba nahradit. Zároveň zde bude muset být vybudováno nové WC pro zaměstnance, doposud zde bylo pouze jedno, společné a dům byl tak nevyhovující a v rozporu s hygienickými normami. Tento domek je novou možností pro Diakonii ČCE, poslední chráněné bydlení, provozované v Klatovech musela z důvodu příliš vysokých provozních nákladů a nízkých dotací opustit.

Farní charita Litoměřice je nestátním zařízením, které se věnuje především sociální péči o seniory, osoby bez domova a osoby v jiné sociální nouzi. Jedním z jejích projektů je také domov seniorů a týdenní stacionář v Domově na Dómském pahorku. Kapacita tohoto zařízení je celkem 118 lůžek a asi polovina klientů charity je imobilní a sdílí vícelůžkový pokoj.
Siemens Fond pomoci věnuje částku 50.000 Kč na nákup mobilních stěn, které budou sloužit právě v Domově na Dómském pahorku. Díky nákupu těchto stěn dosáhne charita lepšího prostředí, které bude na její klienty působit. Především při každodenních úkonech, jako je zajištění hygieny budou tyto stěny usnadňovat život nejen seniorům, kteří v domě žijí, ale i sestrám. Zásadně se tak zlepší pocit soukromí a celkové působení prostředí na osoby žijící v Domově.


Květen 2013

Na květnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byl vybrán k podpoře následující projekt:

 • Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov


Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov zajišťuje již více než dvacet let služby pro seniory žijící na Valašsku. Mezi její aktivity patří například charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba, Dům pokojného stáří či půjčovna kompenzačních pomůcek. Zároveň vytváří mnoho dílčích projektů, které přispívají ke komplexnímu zajišťování sociálních potřeb.
Příspěvek 100 000 Kč, určený na nákup automobilu, byl pro tuto organizaci více než potřebný. Pro svůj chod a rozvoj v podmínkách Valašska potřebuje charita automobil především k zajištění služby osobní asistence, která je pro seniory velmi důležitá- mají díky ní možnost vyhnout se stresujícímu stěhování do pro ně cizího ústavního prostředí. Díky novému automobilu bude moci charita pokračovat v pomoci starým osobám a dále poskytovat a rozšiřovat své služby.


Duben 2013

Na dubnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • NADĚJE o.s.

 • Salesiánské středisko mládeže, o.p.s.

 • Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa


Občanské sdružení NADĚJE si získalo přízeň komise se svým projektem Tkalcovna Naděje. Pro tento projekt věnovala společnost Siemens 10 100 Kč na nákup kolovratu Eliška a kurz předení. Tento kolovrat bude sloužit klientům občanského sdružení, osobám s mentálním a kombinovaným postižením, kteří budou v tkalcovně zaměstnáni a to nejen v rámci přadení nití, ale i v následné ruční výrobě koberců a prodeji zákazníkům. Pro tyto klienty je možnost uplatnění v běžných činnostech velmi důležitá, ale pracovních míst, kde by se mohli zapojit a osvojit si pro ně vhodnou činnost není mnoho. Díky této příležitosti tak tkalcovna může dosáhnout hned několika svých cílů- lepší integrace osob s postižením, jak do pracovního procesu, tak celkově do společnosti a zároveň tak budou moci pokračovat v lidové tradici ručního tkaní koberců.

Salesiánské středisko mládeže pracuje již od roku 1991 s dětmi a mladistvými. Těm nabízí mimo jiné nízkoprahový klub nebo horolezeckou stěnu s posilovnou. Služby střediska využívají především děti se sociálními, vývojovými a výchovnými problémy. Aby svou pomoc mohlo středisko poskytovat i dále, věnovala společnost Siemens 78 000 Kč na vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků, kteří ve středisku působí. Tato částka bude využita na platbu celkem dvaceti externích kurzů, ve kterých budou moci rozvíjet své schopnosti v nejrůznějších oblastech psychologie, sociologie, praktických dovedností, nebo práva. Díky zkušenostem získaným v těchto kurzech pak budou moci i nadále kvalitně pomáhat mladistvým s problémy a inspirovat je ke kvalitnímu rozvoji.
Veškeré kurzy budou zaměstnanci a dobrovolníky absolvovány v průběhu školního roku 2013/ 2014. Cílovou skupinou, u které následně budou získané zkušenosti využity, se mají stát mladiství ve věku 13-20 let, klienti Salesiánského střediska. Skrze pracovníky centra tak získají novou možnost pomoci se svými problémy, trávením volného času, studiem a uplatněním na trhu práce.

Oblastní charita Červený Kostelec je organizací, která provozuje řadu projektů v oblasti zdravotnické, pečovatelské a ošetřovatelské péče. Především jde ale o nestátní zdravotnické zařízení pečující o lidi nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou. U nás se tak jedná o jediné zařízení svého druhu.
Bohužel se, stejně jako mnoho podobných organizací potýká s rostoucími náklady a nedostatkem financí k jejich pokrytí. Oblastní charita Červený Kostelec se tedy rozhodla řešit svůj problém vzděláním svého zaměstnance v kurzu „Profesionální fundraiser“. Na tento kurz přispěje společnost Siemens částkou 12 100 Kč. Díky kurzu získá tato organizace možnost systematicky získávat a využívat prostředky ze soukromého sektoru a stabilizovat své finance a tudíž i udržet dosavadní standard poskytovaných služeb a plánovat jejich rozvoj.


Březen 2013

Na březnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím

 • ParaCENTRUM Fenix

 • Občanské sdružení Chewall


Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím je organizace sídlící v Praze, která se věnuje hipoterapii a pracovním terapiím, realizuje ekologickou výchovu, nabízí výchovné a vzdělávací aktivity pro děti, mládež i rodiny. Sdružení dále zajišťuje provoz výukové a socioterapeutické farmy. Příspěvek 45 000 Kč bude použit na konzultace s právníky, ekonomy a zlepšení manažerských dovedností pro připravovanou transformaci organizace. Tím bude organizaci umožněno zavést organizační procesy, které napomohou fungování a finančnímu zdraví.

ParaCENTRUM Fenix je brněnskou neziskovou organizací, jejímž posláním je pomáhat lidem bezprostředně po úrazu páteře nebo se získaným onemocněním míchy se snahou tyto osoby vrátit zpět do aktivního života a být jim celoživotním partnerem. Příspěvek 40 000 Kč bude využit na odborné školení 20 zaměstnanců ParaCENTRA Fenix v oblasti komunikace, motivace a týmového rozvoje - tzv. soft skills. Příspěvek tak napomůže zejména ke zlepšení komunikace s cílovou skupinou a zvýšení psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách.

Občanské sdružení Chewall sídlí v Bystřici, kde ve vlastním areálu a na území několika pastvin již 12 let provozuje hiporehabilitaci. Příspěvek 15 000 Kč sdružení použije na materiál pro účely obnovy podlah v přístřešcích pro koně a na pořízení materiálu na výstavbu pevnějších ohrad pro koně s cílem zvýšení bezpečnosti ohrazení. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti a zabezpečení dobrých podmínek pro poskytování hiporehabilitace.


Únor 2013

Na únorovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • o. s. Green Doors

 • Pestrá společnost, o.p.s.


o. s. Green Doors je organizace sídlící v Praze zabývající se pracovní a sociální rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Cílovou skupinu představují především mladí, krátkodobě nemocní klienti, kterým sdružení pomáhá s překonáním problémů souvisejících s nemocí a se začleněním do běžného života. Finanční příspěvek 70 000 Kč bude využit na zakoupení vybavení do tréninkové kavárny Klub, v níž dochází k pracovní a sociální rehabilitaci s cílem přípravy návratu klientů na pracovní trh.

Pražská organizace Pestrá společnost, o.p.s. nabízí lidem se zdravotním postižením i široké veřejnosti pestré kynologické služby a integrační aktivity, které přinášejí moderní pohled na soužití psa s člověkem. Finanční příspěvek 60 000 Kč bude použit na výcvik asistenčního psa pro zvýšení soběstačnosti při sebe-obsluze v rámci projektu „Čtyři tlapky pro Lucii,“ jehož cílem je integrace klientky do společnosti a běžných volnočasových aktivit i aktivit pořádaných organizací. Klientka tak bude moci navázat vztah s okolím, svými vrstevníky či osobami s obdobnými potřebami.


Leden 2013

Na lednovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o. s.

 • Dlouhá cesta, o. s.

 • Lékořice, o. s.


Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o. s. je sdružením, jehož posláním je napomáhat osobám s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám ke zkvalitnění jejich života a k zařazení do většinové společnosti. Sdružení poskytuje sociální poradenství, vzdělávání, odborné poradenství, dále pracuje s lidmi s poruchou autistického spektra a rodinami těchto osob. Příspěvek 44 300 Kč bude použit na úhradu vzdělávacích kurzů či seminářů souvisejících se zvýšením kvality vlastních sociálních, terapeutických a pedagogických služeb.

Dlouhá cesta, o. s. se svou činností zaměřuje na podporu pozůstalých rodičů a dalších členů rodin, ve kterých došlo k úmrtí dítěte v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Mezi aktivity realizované sdružením patří například projekt s názvem „Nejste sami“ jenž spočívá ve vybudování sítě dobrovolníků - pozůstalých rodičů, kteří projdou základním školením a jsou pod supervizí. Ti dále pomáhají dalším rodičům ve svém regionu. Finanční příspěvek 22 000 Kč bude použit k proplacení služeb psychologa se zkušenostmi s pozůstalými rodiči pro klienty.

Posláním občanského sdružení Lékořice je zlepšovat atmosféru a prostředí ve zdravotnických zařízeních v ČR prostřednictvím budování Center podpůrné péče a rozvoje jejich činnosti s cílem psychosociální podpory pacientů hospitalizovaných v nemocnici. Příspěvek 40 000 Kč bude využit na profesní a osobnostní růst zaměstnanců kavárny v rámci projektu „Naše kavárna“. Cílem podpory je zkvalitnění služeb kavárny spolu se zvýšením propagace.

2012

Prosinec 2012

Na prosincovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Slezská diakonie

 • Centrum pro rodinu a sociální péči


Slezská diakonie neziskovou organizací sídlící v Českém Těšíně, která působí na území Moravskoslezského kraje a to v oblasti poskytování sociálních služeb. Diakonie provozuje 96 registrovaných sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory, děti a mládež, rodiny, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ze sociálně vyloučených lokalit, osoby ohrožené domácím násilím. Příspěvek 28 200 Kč organizace použije na vícestupňové vzdělávání pracovníků se zaměřením na moderní metody poskytování sociálních služeb spojených s bydlením pro osoby zdravotně postižené.

Centrum pro rodinu a sociální péči je brněnská církevní organizace, která realizuje vzdělávací programy pro děti, dospělé, úplné i neúplné rodiny, seniory a odborné veřejnosti. Jeho součástí je také provozování registrovaných sociálních služeb. Příspěvek 21 800 Kč bude organizací použit na nákup vybavení pro vzdělávání v oblasti prevence úrazů a poskytování první pomoci pro nastávající rodiče. Budou zakoupeny brožury, zdravotnický materiál a sada resuscitačních figurín, které nabízí možnost realistického nácviku kardiopulmonální resuscitace.


Listopad 2012

Na listopadovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Diecézní charita Brno - oblastní charita Hodonín

 • CEDR Pardubice o.p.s.

 • Dotek, o.p.s.


Oblastní charita Hodonín je denním centrem, které poskytuje například sociální a zdravotní služby veřejnosti, jež jsou orientovány především na seniory, lidi se zdravotním postižením či osoby v nepříznivé sociální situaci. Příspěvek 45 000 Kč použije organizace na pořízení sprchovacích automatů pro služby Nízkoprahového denního centra a noclehárny pro lidi bez domova.

CEDR Pardubice o.p.s. je jako obecně prospěšná společnost poskytovatelem sociálních služeb lidem s duševním onemocněním. Mezi aktivity organizace patří poskytování psychiatrické rehabilitace pro duševně nemocné, nebo provoz chráněných dílen za účelem zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příspěvek 15 000 Kč bude použit na zakoupení potřebného vybavení pro provoz mobilní dílny se zaměřením na úklidové práce a údržbu zeleně.

Dotek, o.p.s. je organizace z Vizovic poskytující sociální služby pro seniory v mikroregionu Vizovicko-Slušovicko. Zde nabízí především pečovatelskou službu a respitní péči zaměřenou na klienty s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Služby, jež o.p.s. Dotek nabízí, umožňují blízkým nemocných skloubit péči o seniora s pracovními či rodinnými povinnostmi. Příspěvek 40 000 Kč bude využit na vybudování dobročinného obchůdku s poradnou, kde budou mít zájemci možnost získat informace o problematice demence, Alzheimerovy choroby, domácí péči, reminiscenční terapii, paměťovém tréninku, bazální stimulaci a dalších příbuzných tématech.


Říjen 2012

Na říjnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • 365, o.p.s.

 • Hospicové hnutí - Vysočina, o. s.


365, o.p.s. je organizace podporující znevýhodněné osoby v oblasti zaměstnávání a vzdělávání, která vytváří podmínky pro jejich sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti čímž zároveň pomáhá překonávat předsudky a bariéry vůči neslyšícím. Částku 100 000 Kč organizace využije na realizaci projektu vzdělávání neslyšících zaměstnanců v Tiché kavárně, jehož cílem je zajištění odborných cukrářských kurzů pro neslyšící personál této kavárny a podpora dalšího rozvoje kavárny s novou nabídkou cukrářských výrobků.

Hospicové hnutí – Vysočina, o. s. poskytuje domácí hospicovou péči (doprovázení vážně nemocných a umírajících, převážně onkologických pacientů a pomoc jejich rodinám), odlehčovací služby, poradnu a péči na tzv. rodinných pokojích. Příspěvek 32 500 Kč hnutí využije na vzdělávání pracovníků v paliativní hospicové péči. Absolvováním kurzů dojde ke zvýšení odborného a psychosociálního vzdělání, které má pak zákonitě vliv na růst kvality poskytované péče a z toho vyplývající růst spokojenosti klienta.


Září 2012

Na zářijovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • ALKA, o. p. s.

 • Zájmové sdružení Toulcův dvůr


ALKA, o. p. s. je organizace, jejíž hlavní prioritou bylo od počátku své činnosti zřízení denního stacionáře pro handicapované děti a jejich rodiny. Cílem je poskytnout klientům stacionáře i jejich rodinám důstojný život a působit tak proti jejich dlouhodobé izolovanosti a rychlé ztrátě dříve získaných dovedností a návyku v předešlých zařízeních, jako například ve školách. Částka 22 500 Kč bude sloužit k uhrazení školení pro zaměstnance organizace, kteří díky tomu budou moci poskytovat kvalifikovanější péči klientům.

Zájmové sdružení Toulcův dvůr provozuje Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, kde vytváří podmínky pro ekologickou výchovu a sociální podnikání, které umožňuje zaměstnávání zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Z příspěvku 45 000 Kč bude uhrazeno konání dvou vzdělávacích seminářů. Ty budou zaměřeny na témata sociální komunikace s osobami s postižením dále pak na týmovou práci a její zlepšení. Následně vybraní zaměstnanci absolvují vzdělávací semináře s tématy zaškolování, hodnocení zaměstnanců, time management, a základy účetnictví.


Srpen 2012

Na srpnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Občanská poradna Nymburk, o. s. - 50 000 Kč

 • Domov Ráček, o. p. s. - 65 000 Kč


Občanská poradna Nymburk, o. s. je sdružení, které se věnuje zvyšování kompetencí osobám vyskytujících se v nepříznivé psychosociální situaci a občanům, kteří jsou touto situací ohrožení. Združení poskytuje služby jako: odborné sociální poradenství, intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím či odborné sociální poradenství pro oběti trestných činů. Příspěvek 50 000 Kč sdružení použije na vzdělávání pracovníků v oblasti fundraisingu, public relation, vedení a řízení pracovníků a marketingu. Díky vzdělávání ve výše zmíněných tématech se posílí stabilita organizace a udržitelnost služeb pro sociálně slabé a znevýhodněné občany.

Domov Ráček, o. p. s. je denní stacionář z Rakovníka pro mentálě postiženou mládež a dospělé. Zároveň Domov poskytuje tyto sociální služby: sociálně terapeutickou dílnu, chráněný byt a odlehčovací službu. Příspěvek 65 000 Kč použije organizace na výměnu oken v chráněném bytě. Vlivem starých oken dochází k velkému úniku tepla a tedy i k velkým finančním ztrátám, okna jsou nevyhovující i z hlediska bezpečnosti. Finanční příspěvek přispěje ke zkvalitnění života handicapovaných v chráněném bytě. Velkým přínosem pro Domov bude také úspora plynu.


Červenec 2012

Na červencovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Diecézní charita Litoměřice – 41 250 Kč

 • Život bez bariér – 57 200 Kč


Diecézní charita Litoměřice poskytuje 10 registrovaných sociálních služeb na území litoměřické diecéze. Příspěvek 41 250 Kč použije azylový Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou na odbornou supervizi zaměstnanců Domova a také na individuální a dlouhodobou práci s uživatelkami služby. Domov zajišťuje ubytování, sociální, výchovné, poradenské a terapeutické služby handicapovaným matkám s dětmi a handicapovaným těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné životní situaci. Cílem projektu je pomoci těmto matkám, z nichž většina také strávila svůj život v dětských domovech, naučit se samostatně pečovat o své děti a po opuštění domova se zařadit zpět do běžného života a společnosti. Hlavním záměrem projektu je umožnit dětem, aby vyrůstaly se svou vlastní matkou a vyhnuly se tak ústavní výchově.

Mezi hlavní činnosti Života bez bariér z Nové Paky patří zastupování zájmů zdravotně postižených občanů a seniorů, poradenská a informační činnost, sociální rehabilitace, pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, ale i realizace přednášek, školení a seminářů. Částku 57 200 Kč použije občanské sdružení na vytvoření nového redakčního systému svých webových stránek, vzdělávání zaměstnanců v oblasti webové správy a na převedení stávajícího obsahu stránek na nové. Tímto se webové stránky stanou nejenom pochopitelnějšími pro zdravotně postižené osoby a seniory, ale zároveň sdružení ušetří peníze za správu stránek, protože je budou moci zaměstnanci redakčně spravovat sami.


Červen 2012

Na červnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Občanské sdružení SALET – 68 000 Kč


Občanské sdružení SALET sídlí v Praze a provozuje chráněné dílny pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v metropoli, v Jeseníku a v Javorníku. Příspěvek 68 000 Kč bude sloužit pro dovybavení dřevařské chráněné dílny právě v Javorníku. Díky zakoupení nových přístrojů bude moci sdružení přijmout zakázku na výrobu marionet, která jí pomůže zajistit samofinancování organizace. Na výrobě loutek se bude posílet pět osob s psychickým a mentálním postižením. Nabídka zaměstnání pro postižené osoby, kdy mají možnost osobního růstu a nejsou díky svému handicapu znevýhodňováni, jim pomáhá vymanit se z bludného kruhu. Získávají kontakty, navazují společenské vztahy, zlepšují své sociální návyky a dovednosti. Snižuje se jejich závislost na státní zdravotnické a sociální podpoře. Začínají žít normálním životem.


Květen 2012

Na květnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • AMT centrum při Fondu ohrožených dětí – 40 000 Kč

 • Občanské sdružení CEMA Žamberk – 60 000 Kč


AMT centrum při Fondu ohrožených dětí je občanským sdružením sídlícím v Opavě. Sdružení provozuje asistenční, mediační a terapeutické centrum, jehož posláním je pomoc a podpora dětem a jejich rodičům, kteří se rozvádějí/rozcházejí či řeší obdobně tíživou situaci, která narušuje vztahy a fungování v rodině. AMT centrum nabízí služby asistence u předávání dítěte, asistence u styku rodiče s dítětem, službu mediace a hojně využívanou službu rodinné terapie pro všechny členy rodinného systému, včetně dětí. Finanční příspěvek 40 000 Kč bude použit na vzdělávání interních pracovníků ve specifických oblastech problematiky AMT centra, především v oblastech dětské psychologie, psychiatrie a opatrovnického práva. Prostřednictvím projektu bude poskytnuto vzdělání ve vytyčených oblastech celkem sedmi pracovníkům centra.

Občanské sdružení CEMA Žamberk je organizace působící v oblasti sociálních služeb. Vedle poskytování služby azylového domu a krizové pomoci v Domově na skalách provozuje sdružení také Dům na půl cesty pro mladé lidi a Rodinné centrum Pohoda, ve kterém je soustředěn volnočasový Klub bez klíče pro mládež a hlídání dětí předškolního věku. Částka 60 000 Kč bude použita na nákup profesionální tiskárny a tonerů pro grafické studio v rámci vytvoření pracovního místa hendikepované osobě s následným získáním kvalifikace v oboru. Sekundárním cílem je nabídka kvalitního grafického designu, jakým je například corporate design či tisk propagačních materiálů pro neziskové organizace.


Duben 2012

Na dubnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení – 20 000 Kč

 • Elpida, o.p.s. – 80 000 Kč


CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení usiluje svou činností ve Šluknovském výběžku o zamezování sociálního vyloučení, podporu zaměstnanosti, vzdělávání a profesního rozvoje. Sdružení se dále účastní komunitního plánování a je také poskytovatelem sociálních služeb Azylové domy a Terénní programy. Příspěvek 20 000 Kč využije sdružení v rámci projektu Fungující rodina, který se zabývá asistencí a poradenstvím rodinám, ve kterých hrozí odebrání dítěte, na nákup učebnic, didaktických pomůcek a na odborné vzdělávání mediátora.

Elpida, o.p.s. je organizací, která pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Za tímto účelem realizuje různé kampaně, provozuje vzdělávací a kulturní centrum pro seniory, nebo vydává čtvrtletník pro seniorská zařízení. Příspěvek 80 000 Kč bude využit na realizaci vzdělávací Linky seniorů – vzdělávací projekt Demence I., především na uskutečnění cyklu několika seminářů pro pracovníky, zakoupení studijního materiálu a literatura či propagace. Projekt Demence I. přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb Linky seniorů - informovanosti o nemoci samotné, možnostech včasné diagnostiky a léčby, a tím k podstatnému zlepšení kvality života početné skupiny seniorů a také osob z řad rodinných příslušníků.


Březen 2012

Na březnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Sdružení TULIPÁN - 48 500 Kč

 • Spokojený domov o.p.s. – 51 500 Kč


Sdružení TULIPÁN se svou činností zaměřuje zejména na provoz chráněných dílen (výroba a prodej dárkových předmětů, vazba různých typů prací, tisk dokumentů), sociální poradenství, provoz tréninkového pracoviště Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU Liberec či provozování osvětové činnosti. Finanční příspěvek 48 500 Kč bude použit na nákup a zabezpečení vybavení pro stánkový prodej, kdy výrobky vyrobené v chráněných dílnách budou moci být, prostřednictvím těchto stánků, prodávány při nejrůznějších příležitostech, jako například vánoční či velikonoční trhy.

Spokojený domov o.p.s. je organizací poskytující terénní sociální služby, jako: pečovatelská služba se zaměřením na seniory, osobní asistence postiženým osobám a odlehčovací služby - pomoc pečující rodině, která se stará o rodinného příslušníka – seniora, nemocného nebo postiženého. Z příspěvku 51 500 Kč bude financováno vybavení obuvnické a krejčovské dílny za účelem provozu drobných podnikatelských aktivit organizace. V těchto dílnách postupně vzniknou pracovní místa pro osoby hůře uplatnitelné na trhu práce a stanou se tak jedním ze zdrojů financování poskytovaných sociálních služeb.


Únor 2012

Na únorovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Oblastní Charita Most - 38 000 Kč

 • ENERGIE o.p.s. – 62 000 Kč


Oblastní Charita Most je organizace, která poskytuje humanitární a sociální služby skupinám, jako osamělé matky s dětmi, těžce hendikepovaní, nemocní, opuštění senioři, lidé bez přístřeší, sociálně slabé rodiny a příslušníci etnických menšin. Příspěvek 38 000 Kč organizace využije na realizaci vzdělávacích kurzů pro zaměstnance v oblastech jako, krizová intervence, systematická práce s dětmi, domácí násilí na partnerech a dětech či supervize. Cílem projektu je zkvalitnění služeb sociální péče v centru Rodina v tísni.

Příspěvek 62 000 Kč získala ENERGIE o.p.s., která poskytuje mentálně postiženým a dlouhodobě duševně nemocným ve věku 19 až 64 let sociální služby chráněného bydlení a odlehčovací služby. Sdružení také provozuje chráněné dílny pro zdravotně znevýhodněné občany a podporuje jejich integraci do běžného života, kdy se snaží posilovat jejich samostatnost a poskytovat pomoc při uspokojování sociálních potřeb. Příspěvek bude použit na vybavení tréninkového bytu nábytkem a jiným zařízením v rámci provozu chráněného skupinového a individuálního bydlení. Zde se vytipovaní uživatelé budou učit zvládat samostatné bydlení.


Leden 2012

Na lednovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Občanské sdružení Rodiče a děti Kadaně (zkr. RADKA o. s.) – 50 000 Kč

 • o. s. Portus Prachatice – 50 000 Kč


Občanské sdružení Rodiče a děti Kadaně (zkr. RADKA o. s.) je sdružení, které realizuje volnočasové aktivity, sociální a vzdělávací služby pro rodiny s dětmi. Sdružení provozuje mateřské centrum, jesle a mateřskou školu, plaveckou školu, rekvalifikační středisko, dobrovolnické centrum, aktivizační službu pro rodiče s dětmi, či péči o zdravotně postižené. Příspěvek 50 000 Kč bude použit na nákup materiálu a potřebného vybavení do sociálně terapeutické dílny, která pomůže osobám se zdravotním postižením.

o. s. Portus Prachatice se svou činností věnuje dlouhodobé a celistvé péči o děti, mládež a rodiny v rámci plnohodnotného začleňování do společnosti. Zároveň se sdružení snaží informovat a podporovat sekundární okruh osob (rodiče a pedagogy) na poli možného ohrožení jejich dětí společensky nežádoucími jevy. Příspěvek 50 000 Kč sdružení využije na aktivity, které jsou primárně zaměřeny na zkvalitnění a zachování služeb nabízených organizací, které jsou zacílené na: strategické plánování organizace a dovednosti v řízení a managementu organizace. Dojde tak k posílení dovedností, které následně pomohou získané zkušenosti a znalosti uplatňovat dlouhodobě u cílového okruhu osob - tedy dětí, mládeže a rodin.

2011

Prosinec 2011

Na prosincovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byl vybrán k podpoře následující projekt:

 • APPN, o. s. – 100 000 Kč


APPN, o. s. je sdružení zaměřené na realizaci sociálních služeb v oblastech sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále organizace realizuje vzdělávací programy, mediaci či veřejný internet. Finanční příspěvek 100 000 Kč umožní dokončit bezpečné softwarové řešení pro online tlumočení do a ze znakového jazyka. Tímto projekt přispěje k rozšíření online tlumočení znakového jazyka na kontaktní místa veřejné správy, do integrovaného záchranného systému a do vzdělávacích institucí.


Listopad 2011

Na listopadovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Tyflocentrum Olomouc, o. p. s. – 50 000 Kč

 • CEREBRUM – sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin – 50 000 Kč


Tyflocentrum Olomouc, o. p. s. provozuje specializované centrum denních služeb pro osoby se zrakovým postižením, kterým poskytuje sociální služby v oblastech odborného poradenství, sociálně aktivizační služby, průvodcovské a předčitatelské služby, sociální rehabilitace se zaměřením na podporu pracovního uplatnění. Finanční příspěvek 50 000 Kč bude použit na nákup speciálního počítačového vybavení včetně softwaru a dalších elektronických zařízení pro zrakově postižené pracovníky v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit samostatné pracoviště sociální firmy.

CEREBRUM – sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je sdružením, jehož cílem je zvyšovat povědomí české veřejnosti o problematice poranění mozku a o možnostech rehabilitace, sdružovat občany po poranění mozku, jejich rodiny, podporovat rodiny v podpůrných terapeutických programech, prosazování systémových změn v organizaci péče o lidi s poraněním mozku, spolupráce se zahraničními asociacemi. Příspěvek 50 000 Kč bude použit na dva projekty: 1. Projekt na rozšíření webových stránek pro osoby po poranění mozku a jejich rodinné příslušníky, 2. Vzdělávání zaměstnanců sdružení v oblasti finančního projektového řízení a fundraisingu NNO.


Říjen 2011

Na říjnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s. – 30 000 Kč

 • Fond ohrožených dětí (Klokánek Dolní Benešov) – 70 000 Kč


Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s. zajišťuje psychologickou pomoc a sociální poradenství nemocným a jejich rodinám, přispívá na inhalátory, zdravotnické pomůcky a přímořské rekondiční pobyty. Dále zajišťuje pro specializovaná lékařská pracoviště přístroje a vybavení, informuje veřejnost o problematice cystické fibrózy. Příspěvek 30 000 Kč chce sdružení použít na financovánínákupu přenosného kyslíkového koncentrátoru, který bude sloužit těm nemocným, jejichž stav se zhoršil natolik, že se bez jeho pomoci neobejdou. Toto přenosné zařízení umožní nemocným lidem vést kvalitnější život, volný pohyb a samostatnou péči o sebe.

Cílem a posláním Fondu ohrožených dětí (Klokánek Dolní Benešov) je pomoc dětem, jež vyrůstají mimo vlastní rodinu v dětských domovech, v ústavech či náhradní rodinné péči, nebo je jejich život ohrožen v důsledku nevyhovujícího rodinného prostředí. Tyto děti se snaží fond vyhledávat a snaží se jim ve spolupráci s příslušnými orgány poskytnout okamžitou pomoc. Dále fond pořádá také kulturně- výchovné, vzdělávací, sportovní a jiné akce. Částka 70 000 Kč bude použita na vzdělávací kurzy s odborníky pro potřeby zaměstnanců, kdy cílem je odborná podpora pracovníků.


Září 2011

Na zářijovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Charita Zábřeh – 50 000 Kč

 • Portus Praha, o. s. – 25 000 Kč

 • Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o. p. s. – 25 000 Kč


Charita Zábřeh se zaměřuje na charitativní a humanitární činnost, pomoc potřebným a lidem v nouzi, prevence sociopatologického jednání, cílené působení a výchova společnosti k solidaritě, pomoc lidem v přirozeném prostředí, podpora a upevňování vazeb na místní komunitu, uschopnění k soběstačnosti a využívání zdrojů společnosti. Charita poskytuje terénní, ambulantní a preventivní sociální služby. Příspěvek 50 000 Kč bude použit na pořízení a individuální přestavbu víceúčelového automobilu certifikovaným způsobem tak, aby v něm bylo možno po pozemních komunikacích přepravovat osobu upoutanou na invalidní vozík.

Portus Praha, o. s. podporuje lidi s mentálním postižením na cestě k samostatnosti a nezávislosti. Sdružení provozuje 2 objekty chráněného bydlení spolu s 2 garsonkami pro 20 klientů a sociálně terapeutické dílny na nakládané hermelíny a utopence. Příspěvek 25 000 Kč bude použit na zasklení otevřené lodžiev budově chráněných dílen z důvodu pronikání vlhkosti a způsobování plísně a na pořízení zahradního domku na nářadí nutného z důvodu absenceúložného prostoru na nářadí používaného pří údržbě domu.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o. p. s. pracuje s uživateli či bývalými uživateli návykových látek a s jejich blízkými s cílem snížit rizikové dopady užívání pro samotné uživatele, pro jejich blízké i celou společnost. Příspěvek 25 000 Kč bude použit na školení dvou pracovníků střediska v kurzu: Telefonická krizová intervence. Dva noví pracovníci tak projdou školením, které zvýší jejich kompetenci v oblasti odborného sociálního poradenství, čímž celkově zkvalitní poskytované služby.


Srpen 2011

Na srpnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Domov Sue Ryder, o. p. s. – 50 000 Kč

 • Diecézní katolická charita Hradec Králové - 50 000 Kč


Domov Sue Ryder, o. p. s. poskytuje pomoc a péči seniorům, kteří jsou v důsledku nemoci nebo vysokého věku odkázáni na pomoc druhých. Příspěvek 50 000 Kč bude použit na zakoupení velkokapacitní pračky prádla do domova pro seniory, jelikož stávající stav zařízení neumožňuje její další provoz a oprava již není ekonomicky efektivní. Pořízení pračky si vyžaduje především intenzivní a celodenní péče o klienty.

Diecézní katolická charita Hradec Králové poskytuje pomoc osamělým matkám s dětmi, těžce nemocným, hendikepovaným, opuštěným seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým rodinám, příslušníkům etnických menšin a uprchlíkům, obětem živelných katastrof v naší zemi a zahraničí. Příspěvek 50 000 Kč charita využije na zvýšení kvalifikace zaměstnanců a dobrovolníků, které povede k profesionálnímu zázemí a kvalitnější pomoci příjemcům dobrovolnické služby. Příspěvek bude použit na vzdělávání pro 2 zaměstnankyně a pro 7 zaměstnanců charit sítě DCH HK, dále pro dobrovolníky ze spolupracujících organizací.


Červenec 2011

Na červencovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Na počátku, o. s. – 50 000 Kč

 • „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o. s. – 30 000 Kč

 • Společnost pro ranou péči – 20 000 Kč


Na počátku, o. s. je sdružení, které se zaměřuje na oblast poskytování sociálních služeb těhotným ženám a matkám s dětmi v krizi. Sdružení skrze své projekty poskytuje odborné poradenství, azylové ubytování a také pomoc matkám a jejich dětem po opuštění azylových domů. Příspěvek 50 000 Kč bude použit na služby vzdělávání a konzultací pro pracovníky sdružení, kdy těmito budou konzultace formou supervize, účast na odborných školeních a seminářích.

Činnost „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o. s. je zaměřena na poskytování terénních služeb rané péče 28 uživatelským rodinám v Jihočeském kraji, s čímž souvisí asistence a organizace akcí napomáhajícím integraci lidí s postižením do společnosti. Projekt sdružení podpořený částkou 30 000 Kč je zaměřený na vzdělávání poradců a vedoucí Střediska rané péče pro jihočeský region, kdy cílem je zejména zkvalitnění služeb rané péče a to z důvodu psychické náročnosti práce v rodinách. V rámci projektu budou realizovány vzdělávací kurzy poradenských rozhovorů, fundraisingové a PR kurzy, možnosti alternativní komunikace, kurz zrakové stimulace nebo výměnný obrázkový komunikační systém.

Společnost pro ranou péči o. s. je sdružením poskytujícím terénní sociální službu raná péče dětem se zrakovým postižením a kombinovaným postižením od narození do 7 let. Sdružení působí celorepublikově a pomáhá rodinám lépe zvládat postižení svých dětí a snaží se je začleňovat do normálního života. Finanční příspěvek 20 000 Kč bude použit na odborné vzdělávání na třídenním semináři pro zaměstnance Společnosti pro ranou péči. Klienti společnosti se tak od zaměstnanců dozvědí kvalitní informace o novinkách v oblasti postižení jejich dítěte a získají tak kvalitnější a ucelenější informace o daném druhu postižení.


Červen 2011

Na červnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. – 80 000 Kč

 • Domov sv. Anežky, o.p.s. – 20 000 Kč


Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. je organizací, která sdružuje rodiny dětí s těžkým postižením zraku, jejich přátele a pedagogy, kteří se věnují vzdělávání těchto dětí. Realizuje a usnadňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi rodinami, mezi rodiči a pedagogy těchto dětí. Podporuje integrované vzdělávání, tvorbu dětských knížek s hmatovými obrázky (pořádá soutěže tvůrců hmatových knížek, zajišťuje výrobu hmatových knížek), také informuje veřejnost o problémech i úspěších dětí a jejich rodin v sociální integraci. Příspěvek 80 000 Kč využije na další pokračování projektu Tactus.cz – výrobu dětských hmatových knížek, konkrétně dvou titulů Baťůžek a Liška zlodějka. Výroba těchto knížek proběhne v chráněné dílně.

Domov sv. Anežky vznikl jako centrum pro podporu lidem s postižením. Ve třech střediscích poskytuje sociální služby a provozuje chráněné dílny a rehabilitační centrum pro dospělé se zdravotním postižením. Příspěvek 20 000 Kč pomůže dobudovat zahradu, která slouží pro pracovní terapie zhruba 30 klientů. Klienti mohou sami vybudovat další část zahrady, kde díky tomu vzniknou nové možnosti a prostory pro každodenní terapie a kde si budou moci vypěstovat vlastní ovoce a zeleninu a prezentovat svou práci.


Květen 2011

Na květnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. – 50 000 Kč

 • Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení – 25 000 Kč

 • Sdružení Linka bezpečí – 25 000 Kč


Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. je sdružením, které se věnuje doprovázení vážně nemocných a umírajících pacientů a také pomoci jejich rodinám. Nabízí komplexní hospicovou péči – od domácí péče, přes hospicovou péči na rodinném pokoji, ale také poradnu a dobrovolnický program. Příspěvek 50 000 Kč použije na vzdělávání svých zaměstnanců, na které jsou kladeny vysoké nároky vzhledem k oblasti, kde pracují. Z příspěvku bude uhrazeno několik kurzů a v menší míře i stáže.

Příspěvek 25 000 Kč získalo občanské sdružení Hospic sv. Štěpána. Sdružení pečuje o pacienty v posledním stádiu života, věnuje se především paliativní péči. Nezapomíná však ani na rodiny pacientů - provozuje poradnu a půjčovnu pomůcek. Díky příspěvku může rozšířit tuto půjčovnu o další přístrojové vybavení. Bez těchto pomůcek by někteří pacienti Hospice museli strávit zbytek života v nemocničním prostředí.

Sdružení Linka bezpečí zajišťuje pomoc a ochranu dětem, mladým lidem i rodinám v tíživých životních situacích a zároveň přispívá k prevenci před vznikem těchto situací. Největším projektem Sdružení Linka bezpečí je anonymní krizová linka pro děti, která funguje na evropském harmonizovaném čísle 116 111. Příspěvek 25 000 Kč sdružení pomůže financovat náklady Rodičovské linky. Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Odborníci z Rodičovské linky řeší krizové situace dětí klientů, ale také krizové situace, při kterých se na Rodičovskou linku obrací lidé s podezřením na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině či v jejich okolí.


Duben 2011

Na dubnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Pomoc v nouzi, o. p. s. – 60 000 Kč

 • Charita Ostrava – 42 960 Kč


Pomoc v nouzi, o. p. s. je organizací, která poskytuje svým klientům péči v azylovém domě pro matky s dětmi a pro jednotlivce, dále v intervenčních centrech, nízkoprahovém centru a poskytuje též pečovatelskou službu pro seniory. Příspěvek 60 000 Kč využije na vybudování farmy. Zde budou o drobná domácí zvířata a zemědělské plodiny pečovat klienti pod dohledem zaměstnanců. Klientům pomůže každodenní systematická práce k větší samostatnosti a pocitu užitečnosti – kromě drobných prací na farmě též povedou evidenci o pracovních činnostech, materiálových vstupech/výstupech a budou též komunikovat nejen s dodavateli materiálu, ale i s odběrateli.

Charita Ostrava se zaměřuje na poskytování pomoci seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem a mládeži, osobám se zdravotním postižením, lidem nevyléčitelně nemocným, osobám s duševním onemocněním a dalším lidem, kteří to potřebují. Pomocí komplexních programů, jež se snaží klientům nabídnout, je aktivizuje k samostatnosti a soběstačnosti. Příspěvek 42 960 Kč využije na zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců. Celkem z této částky zaplatí tři druhy kurzů pro čtyři osoby: kurz krizové intervence, kurz Management dobrovolnictví a dvousemestrální kurz Řízení neziskové organizace.


Březen 2011

Na březnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byl vybrán k podpoře následující projekt:

 • Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Hradec Králové – 100 000 Kč


Příspěvek 100 000 Kč využije Tyfloservis, o.p.s. na vybudování nové učebny – cvičné kuchyně, která bude sloužit klientům k nácviku aktivit spojených s vedením domácnosti a tím jim pomůže být soběstačnější. Středisko poskytuje ambulantní a terénní sociální rehabilitaci nevidomým a slabozrakým lidem na území Královéhradeckého kraje. Pomáhá jim s integrací do společnosti a také se snížením závislosti na pomoci rodiny, obce nebo státu. Další činností střediska je i přímá péče o osoby se zrakovým postižením, která je bezplatně poskytována odborně vyškolenými instruktory.


Únor 2011

Na únorovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím – 35 000 Kč

 • Domov blahoslavené Bronislavy – 65 000 Kč


Sdružení SRAZ je občanským sdružením, které se věnuje pracovním terapiím a hipoterapiím. Kromě těchto aktivit též provozuje výukovou a socioterapeutickou farmu, kde pořádá kurzy ekologické výchovy a další vzdělávací kurzy nejen pro děti, ale i pro rodiny. Spolupracuje také s vysokými školami. Příspěvek 35 000 Kč využije na projekt vzdělávání svých pracovníků. Vedoucím pracovníkům chce sdružení nabídnout kurzy, kde si zlepší své manažerské schopnosti, naučí se správně vést tým, spolupracovat se správní radou, nebo také strategicky plánovat aktivity organizace. Pro zaměstnance, kteří pracují především s dětmi, jsou připraveny kurzy, kde si zlepší své lektorské dovednosti a nacvičí, jak správně poskytovat první pomoc.

Domov blahoslavené Bronislavy je domov pro seniory v Humpolci. Z příspěvku 65 000 Kč chce financovat nákup nové elektrické polohovatelné vany a drobné úpravy v koupelně. Nová vana bude výškově nastavitelná, bude mít i termostat pro nastavení teploty vody a ruční sprchu a zaměstnancům domova umožní pohodlný přístup ke klientovi při koupeli.


Leden 2011

Na lednovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • SES, Sebe-Spolu – 68 500 Kč

 • Dětský domov HUSITA, o.p.s. – 31 500 Kč


SES, Sebe-Spolu je občanským sdružením, které se věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků a vychovatelů a pracuje také s dětmi a mládeží z dětských domovů. Pro ně realizuje zážitkové kurzy a intenzivní workshopy na bázi zážitkové pedagogiky. Příspěvek 68 500 Kč využije na vzdělávání svých pracovníků a spolupracujících externistů – poskytne jim 42hodinový kurz první pomoci a zdravotnické péče. Tento kurz je určen speciálně pro lidi pracující s dětmi a mládeží. Těžištěm výuky je zážitek, a pak praktický nácvik. V průběhu kurzu si pracovníci organizace vyzkouší sami poskytovat první pomoc v simulacích reálných situací a budou řešit modelové případy.

Dětskému domovu HUSITA, který pečuje o 16 dětí, byl udělen příspěvek 31 500 Kč, který použije na financování přístavby jedné místnosti dětského domova, což zlepší dětem jejich životní podmínky. Tato úpravou vznikne v domě obývací pokoj, kde děti budou moci trávit svůj volný čas a věnovat se volnočasovým aktivitám.

 

2010

Prosinec 2010

Na prosincovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byl vybrán k podpoře následující projekt:

 • Dětské centrum 1990 – 100 000 Kč


Dětské centrum 1990 je občanským sdružením, které poskytuje sociální, zdravotní a výchovné služby lidem se specifickými potřebami (postiženým mentálním nebo kombinovaným handicapem). Příspěvek ve výši 100 000 Kč využije na změnu způsobu vytápění na levnější a regulovatelné, tj. změnu z již nevyhovujících přímotopů na ústřední vytápění zemním plynem a tedy pořízení plynových kotlů pro toto zařízení. Změna způsobu vytápění ušetří až 42 % nákladů. Tato změna je hlavně v zimním období nezbytná, protože se v zařízení vyskytuje množství osob se sníženou hybností.


Listopad 2010

Na listopadovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Diakonie ČCE - středisko CESTA – 50 000 Kč

 • ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy – 50 000 Kč


Diakonie ČCE – středisko Cesta se zabývá podporou osob s mentálním a kombinovaným postižením. Služba je poskytována formou denního stacionáře a její hlavní náplní je rozvoj schopností, upevňování dovedností, vědomostí a návyků klientů pomocí aktivizačních činností. Středisko získalo příspěvek ve výši 50 000 Kč, který bude využit na úhradu pravidelných a opakovaných návštěv kvalifikovaného canisterapeuta a muzikoterapeuta v prostředí denního stacionáře a poradny rané péče. Obě terapie budou probíhat po celý rok 2011 v pravidelných intervalech.

ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy poskytuje pomoc ženám a jejich dětem, které se staly oběťmi domácího násilí. Středisko poskytuje tři druhy sociálních služeb: odborné sociální poradenství, azylové ubytování a telefonickou krizovou pomoc. Rosa realizuje také bezplatné preventivní akce pro studenty základních a středních škol a preventivně zaměřené přednášky pro širokou i odbornou veřejnost. Získaný příspěvek ve výši 50 000 Kč využije na obnovu a nákup výpočetní techniky a na napojení na systém, který využívají linky telefonické krizové pomoci. Ten slouží nejen k evidenci hovorů, ale i propojení s databází všech krizových linek v ČR.


Říjen 2010

Na říjnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Občanské sdružení Slepíši – 50 000 Kč

 • Česká asociace pro psychické zdraví – 27 000 Kč

 • Dětské krizové centrum, o.s. – 23 000 Kč


Občanskému sdružení Slepíši byl udělen příspěvek ve výši 50 000 Kč. Sdružení se zabývá výukou nevidomých lidí technikou ATM (Axmanova technika modelování), která je českým patentem a realizuje nové pracovní příležitosti pro nevidomé absolventy, kteří jsou vystudovaní řemeslníci v oboru práce s pálenou hlínou, lektoři výchovně vzdělávacích programů nebo učitelé. Příspěvek sdružení využije na vybavení výukové třídy pro denní nevidomé studenty oborů řemeslník a učitel ATM. Každý z nevidomých studentů musí mít svůj regál, kam jsou ukládány jeho vypálené výrobky. To je nutné pro jeho zpětnou kontrolu a další výukový vývoj.

Česká asociace pro psychické zdraví pomáhá vytvářet v České republice příznivé prostředí pro ochranu duševního zdraví občanů. Propaguje a podporuje rozvoj moderních a humánních přístupů ke všem lidem s duševní nemocí. Asociace získala příspěvek ve výši 27 000 Kč. Ten bude využit na vybavení truhlářské chráněné dílny, která je určena pro potřeby klientů Terapeutické komunity Mýto (Plzeňský kraj). Tato komunita funguje již od roku 2003 a slouží k resocializaci osob s chronickým duševním onemocněním, především schizofrenního druhu. Jedná se o jediné zařízení svého druhu v ČR. V komunitě žije 12 klientů.

Dětské krizové centrum, o.s. je jedno z prvních zařízení v České republice zabývající se problematikou týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Zajišťuje komplexní psychosociální pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám a na základě pověření MPSV vykonává sociálně právní ochranu dětí. Vzhledem k tomu, že se jedná často o pomoc dětem, na nichž byly spáchané trestné činy, probíhají některá vyšetření za pomoci Policie ČR. Dětské krizové centrum je pro tyto účely vybaveno speciálně upravenou diagnostickou místností. Příspěvek ve výši 23 000 Kč bude využit na obnovu zastaralého záznamového systému.


Září 2010

Na zářijovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Oblastní charita Červený Kostelec - středisko Domov sv. Josefa – 50 000 Kč

 • Diakonie ČCE - středisko Rolnička – 50 000 Kč


Oblastní charita Červený Kostelec - Domov sv. Josefa je zařízení pečující o lidi nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou a jedná se o zatím jediné lůžkové zařízení svého druhu v České republice. Svým klientům poskytuje komplexní zdravotní a sociální péči zaměřenou hlavně na rehabilitaci s důrazem na individuální potřeby a přátelskou atmosféru. Získaný příspěvek 50 000 Kč je určen na nákup bojleru na teplou vodu, která je nutnou součástí provozu každého zařízení. Stávající stav bojleru nejen zcela vylučuje možnost rehabilitace ve vodní lázni, ale omezuje i ostatní provoz střediska.

Příspěvek 50 000 Kč získala Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi. Středisko poskytuje sociální služby dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. Středisko spolupracuje i se speciální školou a v současné době jeho služeb využívá více než 60 klientů z celého Táborska. Nabízí také možnost zaměstnání v čajovně nebo chráněné dílně, pro niž žádalo středisko o příspěvek. Cílem projektu je obnovit staré, nevyhovující stroje. Zaměstnanci jsou zde vedeni svými mistry k samostatnosti při práci a k tomu jsou potřeba stroje bezpečné a kvalitní. Díky nim bude potom možné pracovat bezpečněji, přesněji a rychleji, což otevře nové možnosti výroby produktů náročnějších na přípravu.


Srpen 2010

Na srpnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Charita Svaté rodiny Luhačovice – 40.000 Kč

 • Lata - Programy pro ohroženou mládež – 60.000 Kč


Charita Svaté rodiny Luhačovice je zařízení zabývající se charitativní a sociální pomocí seniorům, lidem sociálně slabým, znevýhodněným, osobám se zdravotním postižením, pomáhá osobám bez přístřeší, nezaměstnaným a lidem v nouzi. Finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč využije na zakoupení pracovního oblečení, obuvi a ochranných prostředků pro pracovníky Charitní pečovatelské služby. Nakoupena bude také dezinfekce a návleky, které jsou pro pracovníky nutností přispívající k jejich bezpečnosti.

Lata – Programy pro ohroženou mládež poskytuje podporu a pomoc sociálně znevýhodněným, ohroženým dětem a mladým lidem ve věku od 13 do 26 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, v níž jim hrozí riziko sociálního selhání. Sdružení klientům pomáhá se začleněním zpět do společnosti, s řešením problémů a obtížných nebo ohrožujících situací, vyrovnává jejich znevýhodnění a posiluje jejich dovednosti. Finanční příspěvek ve výši 60 000 Kč získalo sdružení na kofinancování projektu Posilovna mysli - na zakoupení přístroje EEG Biofeedback a související výcvik sociálního pracovníka. Jeho specifikem je využití metody při řešení neurotických obtíží (deprese, úzkost). Výsledkem procesu je potom zlepšení vztahu k okolí a zlepšení nálady.


Červenec 2010

Na červencovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Letokruhy, o.s., Vsetín – 50.000 Kč

 • Sdružení "Piafa" ve Vyškově – 50.000 Kč

 • Centrum pro integraci cizinců, o.s., Praha – 10.000 Kč


Občanskému sdružení Letokruhy byl poskytnut příspěvek ve výši 50.000 Kč. Tento příspěvek bude využit na rozšíření služeb denního stacionáře v mikroregionu Hornolidečsko. Peníze sdružení využije na nákup vybavení stacionáře (např. invalidní vozíky, chodítka, kompenzační pomůcky, atd.). Sdružení Letokruhy je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a pečuje o osoby postižené poruchami paměti a orientace, ale péči věnuje i jejich rodinným příslušníkům. Nabízí také fakultativní služby – např. bazální stimulace, tréninky a screeningy paměti, reminiscenční terapii, atd. Věnuje se i přednáškové činnosti.

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově je občanským sdružením poskytujícím pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám s různým typem postižení (mentálním, smyslovým, fyzickým či kombinovaným). Snaží se své klienty začleňovat zpět do společnosti a zkvalitnit jejich život. Provozuje tři registrované sociální služby - sociální rehabilitaci a dvě aktivizační služby, z nichž jedna je pro rodiny s dětmi a druhá pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Využívá především zooterapii – hiporehabilitaci a canisterapii. Finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč získalo sdružení na rekonstrukci terapeutické místnosti – elektroinstalaci.

Občanské sdružení Centrum pro integraci cizinců se věnuje především sociálnímu a pracovnímu poradenství pro cizince trvale žijící v ČR. Příspěvek 10.000 Kč mu byl udělen pro aktualizaci a tisk příručky „Jak a proč být průvodcem azylanta“ a nákup studijních materiálů.


Červen 2010

Na červnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s., Olomouc – 40.000 Kč

 • Charita Frýdek-Místek – 30.000 Kč

 • Tělovýchovná jednota ORION Praha, o.s. – 30.000 Kč


Občanské sdružení Šance poskytuje podporu dětem s nádorovým onemocněním - snaží se jim usnadnit náročnou léčbu a jejich návrat do běžného života. Organizuje pro ně i rekondiční a víkendové pobyty. Také rozšiřuje informace o problematice nádorových onemocnění a možné léčbě a podporuje registr dárců kostní dřeně. Finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč získalo sdružení na zakoupení materiálu pro arteterapii a digitálního fotoaparátu.

Charita Frýdek-Místek nabízí svým klientům široké spektrum pobytových, ambulantních a terénních sociálních a zdravotních služeb. Ty jsou určeny především seniorům, lidem s psychickým onemocněním a mládeži ohrožené sociálním vyloučením. Tyto služby poskytuje v několika svých střediscích. Příspěvek 30.000 Kč jí byl udělen pro nákup parafínové lázně pro uživatele Domu pokojného stáří. Tato lázeň je určená pro rehabilitační účely a je pacienty velmi dobře snášená, seniorům pomáhá zmírnit jejich bolestivá onemocnění.

Tělovýchovné jednotě ORION Praha, o.s. byl udělen příspěvek ve výši 30.000 Kč. Příspěvek bude využit na nákup koně pro hipoterapii. Hipoterapie je účinná rehabilitační a léčebná metoda, která zlepšuje jak fyzickou, tak psychickou kondici. Oddíl poskytuje koně pro 90 klientů, mezi něž patří především děti s mozkovou obrnou, nevidomé děti a dospělí s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Klienti dochází do oddílu 1 - 2x týdně.


Květen 2010

Na květnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • O.s. Green Doors, Praha 4 – 76.000 Kč

 • Charita Vlašské Klobouky – 24.000 Kč


Občanské sdružení Green Doors se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Zaměřuje se především na práci s mladými lidmi, krátkodobě nemocnými klienty, jimž poskytuje podporu při překonávání krize způsobené touto nemocí a přípravy na práci. Snaží se co nejvíce propojovat sociální služby s životem v komunitě. Finanční příspěvek ve výši 76.000 Kč získalo sdružení na zakoupení dvou myček pro gastro provoz do tréninkových kaváren Klub V. kolona a Café Na půl cesty. Toto profesionální vybavení pomůže tréninkovým kavárnám nadále splňovat hygienické předpisy.

Charita Vlašské Klobouky nabízí svým klientům pečovatelské služby a služby osobní asistence. Kromě toho provozuje denní stacionář, rodinné a mateřské centrum a také půjčovnu kompenzačních pomůcek. A právě na rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek jí byl udělen příspěvek ve výši 24.000 Kč. Tato půjčovna slouží k zajištění překlenovacího období pro ty, kdo se snaží vyřídit bezplatný příjem lůžka prostřednictvím zdravotní pojišťovny. Konkrétně charita využije příspěvek na nákup skládacího elektrického lůžka. Pomoc je směřována směrem k rodinám, které se starají v domácím prostředí o své blízké, především o ležící osoby nebo velmi těžce pohyblivé.


Duben 2010

Na dubnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Formika, o.s., Praha 4 – 6.000 Kč

 • SKP-CENTRUM, o.p.s., Pardubice – 50.000 Kč

 • Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa v Žirči – 24.900 Kč

 • Slezská diakonie, Raná péče Salome, Bohumín – 20.000 Kč


Občanské sdružení Formika nabízí služby podporovaného zaměstnávání, díky níž nacházejí uplatnění na trhu práce lidé znevýhodnění v důsledku mentálního, fyzického, smyslového a kombinovaného postižení, duševního onemocnění nebo sociální izolace. Finanční příspěvek ve výši 6.000 Kč získalo sdružení na zakoupení průmyslového vysavače s příslušenstvím. Vysavač bude sloužit k nácviku dovedností potřebných pro získání a udržení si pracovního místa na běžném pracovišti. Bude využíván i pro běžný úklid prostor, ve kterých je služba poskytována.

Obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM byl udělen příspěvek ve výši 50.000 Kč. Příspěvek využije pro nákup 10 postelí a matrací do Domu na půli cesty, jež je určen mladým lidem ve věku 17-26 let po odchodu ze zařízení ústavní péče. Služba poskytuje mladým lidem především dočasné bezpečné zázemí, podporu v oblasti sociální, pracovní. Motivuje je vytvářet se základní pracovní návyky, které následně povedou k jejich osamostatnění.

Domov sv. Josefa je zařízení pečující o lidi nemocné roztroušenou mozkomíšní obrnou. Svým klientům poskytuje komplexní zdravotní a sociální péči zaměřenou hlavně na rehabilitaci s důrazem na individuální potřeby a přátelskou atmosféru. Získaný příspěvek 24.900 Kč je určen na nákup pojízdného polohovacího křesla, jež využijí ti klienty, kteří kvůli svému postižení nemohou používat invalidní vozík a musí veškerý čas trávit na lůžku.

Příspěvek ve výši 20.000 Kč získala Slezská diakonie pro středisko SALOME v Bohumíně. Toto středisko poskytuje služby rané péče rodinám s dětmi (od narození do sedmi let věku), které jsou předčasně narozené, s nízkou poporodní váhou a riziky raného období, s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, s těžkým tělesným postižením a jinými problémy. Přidělenou částkou bude podpořen projekt „Všude dobře, doma nejlépe“, jež je zaměřen na nákup a následné bezplatné zapůjčení speciálních hraček, pomůcek a odborné literatury do rodin.


Březen 2010

Na březnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byl vybrán k podpoře následující projekt:

 • občanské sdružení Dílny tvořivosti, Praha 2 – 41.000 Kč

 • občanské sdružení „Sportem proti bariérám – Český Ráj“, Stará Paka – 55.000 Kč


Dílny tvořivosti poskytují sociální služby mladým lidem se zdravotním postižením a lidem po poranění či poškození mozku v rámci uceleného programu podpory Návraty. Jejím posláním je pomáhat těmto lidem pracovat a žít kvalitní život. Z Fondu pomoci získalo sdružení příspěvek 41.000 Kč na výrobu informační brožury Manuál ucelené péče pro lidi po poškození či poranění mozku na území hlavního města Prahy. Ideou tohoto projektu je poskytnout osobám po poranění a poškození mozku informace a kontakty na odborníky následné péče a možností rehabilitace, které vzhledem k individuální situaci po poranění či poškození mozku potřebují.

Předmětem činnosti občanského sdružení „Sportem proti bariérám – Český Ráj“ je pořádání sportovních a kulturních akcí, provoz denního centra a chráněné dílny, poskytování osobní asistence, odlehčovacích služeb to vše pro zdravotně postižené všech věkových kategorií. Z grantu ve výši 55.000 Kč bude financována přestavba nově získaných prostor na chráněnou dílnu. Sdružení plánuje vybudovat bezbariérové sociální zařízení, elektroinstalaci, pořídit regály na výrobky, barvu na vymalování, dveře, kamna a jiné. Nová chráněná dílna bude poskytovat lepší pracovní podmínky pro stávající zdravotně postižené zaměstnance, ale také umožní přijmout zaměstnance další.


Únor 2010

Na únorovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze – 50.000,- Kč

 • Hospic v Mostě – 50.000,- Kč


Středisko křesťanské pomoci v Praze Diakonie ČCE poskytuje sociální služby v oblasti krizové pomoci v SOS centru, služby následné péče pro lidi s duševním onemocněním, pečovatelské a ošetřovatelské služby, terénní pomoc v ohrožených rodinách a v neposlední řadě poskytuje azylové ubytování pro maminky s dětmi. Organizace obdržela příspěvek ve výši 50.000,- Kč na pořízení plynového kotle do azylového domu Ezer. Azylový dům je určen pro maminky s dětmi, které přišly o střechu nad hlavou, a funguje už od roku 1996.

Příspěvek ve výši 50.000,- Kč získal v únorovém grantovém kole také Hospic v Mostě. Hospic poskytuje služby podporující kvalitu života nevyléčitelně nemocných, kompletní ošetřovatelský, psychologický, sociální a duchovní komfort. Částka bude využita na nákup elektrického zvedáku, který umožní přepravu nevyléčitelně nemocných a imobilních klientů do koupelny. Manipulace s nemocným prostřednictvím zvedáku je velmi šetrná a pro ošetřující personál méně namáhavá.


Leden 2010

Na lednovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Domov Sue Ryder, Praha – 43.920,- Kč

 • Kolpingova rodina Smečno, Smečno – 56.000,- Kč


Domov Sue Ryder poskytuje tři akreditované sociální služby – Domov pro seniory, Denní stacionář a Osobní asistence. Částkou 43.920,- Kč byl podpořen Domov pro seniory. Příspěvek je určen na pořízení automatického dveřního systému pro imobilní klienty, který nahradí stávající mechanické dveře. Elektronické řešení otvírání dveří usnadní klientům a personálu každodenní pohyb po Domově a zároveň zvýši bezpečnost průchodu dveřmi.

Občanského sdružení Kolpingova rodina Smečno, pořádá preventivní programy pro rodiny, obhajuje smysl rodiny a její nezastupitelnou roli, podporuje zdravé rodinné vazby a vztahy. Kromě toho sdružuje rodiny, ve kterých se vyskytuje onemocnění spinální muskulární atrofie (SMA). Poskytuje jim informace a návazné služby. Grant ve výši 56.000,- Kč bude sloužit na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro rodiny s dětmi postiženými SMA. Snahou sdružení je zkvalitnit běžný život handicapovaných a jejich blízkých, jejich integraci do plnohodnotného života.

 

2009

Prosinec 2009

Na prosincovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byl vybrán k podpoře následující projekt:

 • Slezská diakonie, Český Těšín – 52.500,- Kč

 • Občanské sdružení Sluneční zahrada, Praha 3 – 39.990,- Kč


Slezská diakonie je organizací poskytující sociálně – zdravotnické služby. Příspěvek získala pro svoje středisko Bethel Český Těšín, které poskytuje podporu osobám bez přístřeší, zajišťuje podmínky pro přenocování, osobní hygienu a základní sociální poradenství. Z částky 52.500,- Kč bude zakoupeno 15 lůžek, čímž bude udržena kapacita noclehárny na 30 lůžkách.

Občanské sdružení Sluneční Zahrada podporuje osoby s kombinovaným postižením a jejich rodiny, pomáhá jim při integraci do běžného života, provozuje denní stacionář a organizuje ergoterapeutickou činnost. Příspěvek ve výši 39.990,- Kč směřuje na vylepšení a obměnu strojového vybavení chráněné dílny – prádelny, a to konkrétně na zakoupení pračky. Pracovní uplatnění zde najdou právě osoby s mentálním a kombinovaným postižením.


Listopad 2009

Na listopadovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • SKP – CENTRUM, o.p.s., Pardubice – 50.000,- Kč

 • Denní stacionář AKORD, Praha – 50.000,- Kč


Obecně prospěšná společnost SKP – CENTRUM poskytuje sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám v krizi, bez přístřeší a seniorům. Provozuje také ošetřovatelskou službu a prostřednictvím Dobrovolnického centra zabezpečuje dobrovolnickou činnost v několika zařízeních sociálních služeb a pardubické nemocnici. Příspěvek ve výši 50.000,- Kč získala na pořízení dvou automatických praček, jednu do azylového domu pro ženy (matky s dětmi) a druhou do azylového domu pro muže. Díky příspěvku bude organizace schopna zajistit uživatelům základní podmínky pro překlenutí nepříznivé sociální situace.

Posláním denního stacionáře AKORD je zabezpečit děti a mládež s mentálním postižením a kombinovanými vadamive věku od 3 do 26 let a poskytování výchovné, vzdělávací, léčebné a rehabilitační péče. Příspěvek ve výši 50.000,- Kč byl určen na aktivizační a sociální program, konkrétně na nákup pomůcek pro muzikoterapii, arteterapii a hry. Smyslem tohoto programu je rozvíjení smyslů a nácvik praktických dovedností a zároveň zajistit alespoň částečně integraci jejich klientů do běžného života.


Říjen 2009

Na říjnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Lékořice, o.s., Praha 2 – 80.000,- Kč

 • Farní charita Starý Knín – 21.850,- Kč


Na projekt kavárny získalo občanské sdružení Lékořice částku ve výši 80.000,- Kč. Kavárna vzniká v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice a z příspěvku Fondu pomoci bude pořízeno její vybavení (židle a křesla, stoly). Cílem tohoto projektu je vytvoření nových pracovních míst pro zcela opomíjenou skupinu zájemců o zaměstnání z řad rodičů a dalších příbuzných těžce nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných dětí či dospělých pacientů. Bude jim tak nabídnuta možnost zapojení se do pracovního procesu přímo v místě, kam cílová skupina denně dochází.

Farní charita Starý Knín je zaměřena na pomoc starým, nemocným a jinak potřebným lidem. Zároveň provozuje Azylový dům sv. Ludmily pro sociálně slabé rodiny, jež ztratily svůj vlastní domov. Klientům poskytují zázemí a podporují je v samostatnosti. Jejich snahou je návrat klientů do plnohodnotného života, do společnosti a do pracovního procesu. Z příspěvku ve výši 21.850,- Kč charita pořídí velkokapacitní pračku, která doteď v azylovém domě chyběla. Klientům ulehčí nelehkou životní situaci.


Září 2009

Na zářijovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • ENERGIE o.p.s., Meziboří – 90.000,- Kč

 • o.s. ADRA – Dobrovolnické centrum ADRA v Praze – 10.000,- Kč


Organizace ENERGIE o.p.s. poskytuje služby mentálně a zdravotně znevýhodněným občanům. Od Fondu pomoci získala příspěvek ve výši 90.000,- Kč na projekt rozšíření služby v Domově se zvláštním režimem, kde se starají o klienty s dlouhodobým duševním onemocněním a mentálním postižením ve věku 19 až 64 let. Z příspěvku bude nakoupeno vybavení pro deset nově zrekonstruovaných pokojů a společných prostor (kuchyňky, společenské místnosti).

Občanské sdružení ADRA je humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi, pomáhá při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty) i při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů. Příspěvek ve výši 10.000,- Kč byl poskytnut na vybavení výtvarné dílny. Projekt výtvarné dílny Dobrovolnického centra v Praze je určen pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením a nabízí jim pozitivní variantu trávení volného času, která je z hlediska přístupu a financí pro tuto cílovou skupinu dostupná.


Srpen 2009

Na srpnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí – 72.167,- Kč

 • Občanské sdružení Sluneční Zahrada, Praha – 50.000,- Kč

 • Oblastní charita Třeboň – 23.650,- Kč

 • ELIM Opava o.s. – 54.183,- Kč


Středisko Světlo ve Vrchlabí provozuje centrum denních služeb a rané péče. Věnuje se podpoře lidí s mentálním nebo kombinovaným postižením či duševním onemocněním. Finanční příspěvek ve výši 72.167,- Kč použije na zařízení keramické dílny – nákup keramické pece, policový nábytek, hlíny, glazury, odborné literatury. V aktivizační keramické dílně se klienti zdokonalují v nácviku nových dovedností, které jim obohacují život a pomáhají jim osamostatnit se. Výrobky se budou prodávat na vánočních jarmarcích a v plánované prodejně v nové budově Střediska.

Občanské sdružení Sluneční Zahrada podporuje osoby s kombinovaným postižením a jejich rodin, pomáhá při integraci do běžného života. Na pořízení přístroje MOTOmed získali z Fondu pomoci 50.000,- Kč. MOTOmed přispěje ke zlepšení fyzického a psychického stavu dětí s kombinovaným postižením, rozšíří možnost jejich pohybu.

Poskytování pečovatelské a odlehčovací služby pro seniory a zdravotně postižené osoby v regionu Třeboňsko je hlavní náplní činnosti Oblastní charity Třeboň. Pro zajištění této služby byl oblastní charitě přidělen finanční příspěvek ve výši 23.650,- Kč, ze kterého budou pořízeny kompenzační pomůcky - dvě antidekubitní matrace a mechanický vozík.

Občanské sdružení ELIM Opava provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, poradnu, krizovou pomoc a sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi. Finanční příspěvek ve výši 54.183,- Kč bude použit na zajištění technického zázemí sociálně aktivizační služby, která realizuje výchovně vzdělávací akce, besedy, přednášky, řízené hry pro děti aj. Budou zakoupeny monitory, počítače, multifunkční tiskárny, kancelářská křesla a vybavení dětského koutku.


Červenec 2009

Na červencovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Ad Hominem, občanské sdružení, Praha 6 – 100.000,- Kč

 • TIS – Hucul Club, občanské sdružení – 100.000,- Kč


Hlavním cílem občanského sdružení Ad Hominem je podpora vybudování a provozu speciální zubní ordinace, okamžitě přístupné během běžného pracovního týdne, pro pacienty s velmi rizikovými infekcemi, kteří jen velmi těžko nalézají ošetřujícího lékaře. Jedná se především o lidi z rizikových a sociálně slabých skupin, ze společnosti vylučovaných a sociálně izolovaných. Na pořízení přístroje na endodontické zubní ošetření a speciálních stomatologických pomůcek pro ordinaci ve FN Bulovka obdrželo sdružení příspěvek ve výši 100.000,- Kč.

TIS – Hucul Club se kromě záchrany huculského koně věnuje také ekologii a hipoterapii. Finanční podpora ve výši 100.000,- Kč směřovala na podporu hipoterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Konkrétně bude z příspěvku pořízena výstroj pro pacienty, výzbroj a krmivo pro koně. Hipoterapie působí pozitivně na celkový zdravotní stav postižených dětí. Zvyšuje pohyblivost, má pozitivní vliv na mentální a psychické funkce a zlepšuji soběstačnost.


Červen 2009

Na červnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Charita Opava – 100.000,- Kč

 • SIMP o.s. – 100.000,- Kč


Občanské sdružení SIMP se zabývá integrací lidí s handicapem a jejich rodin do společnosti. Provozuje chráněnou dílnu, tréninkovou kavárnu pro lidi s handicapem, provádí poradenství pro zaměstnavatele týkající se zaměstnávání znevýhodněných skupin. Na dovybavení SIMPatické kavárny, tréninkového pracoviště pro lidi s handicapem a tréninkové dílny (výroba dárkových předmětů), získalo částku 100.000,- Kč. Z finančního příspěvku pořídí kuchyňské vybavení do kavárny (horkovzdušná trouba, sporák, lednice s mrazničkou, drobné vybavení - kuchyňský robot, nádobí a další potřeby na vaření). Díky novému vybavení bude možné přijmout další klienty do programu. Služba je určena pro dospělé osoby s mentálním handicapem, které nemohou najít uplatnění trhu práce.

Charita Opava poskytuje služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnává osoby s problémy na trhu práce. Organizace provozuje několik chráněných dílen – výtvarnou, keramickou či technickou dílnu pro úpravu odpadů, dílnu pro zrakově postižené. Od Fondu pomoci získala příspěvek ve výši 100.000,- Kč na rozšíření chráněné technické dílny o repasovaný briketovací stroj pro zpracování papírů a kartonů na ekologické palivo. Tento projekt zajistí práci nejméně třem dalším osobám se zdravotním postižením.


Květen 2009

Na květnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány k podpoře následující projekty:

 • Občanské sdružení Cestou vůle, Strakonice – 91.200,- Kč

 • Občanské sdružení Spokojený domov, Mnichovo Hradiště – 108.800,- Kč


Občanské sdružení Cestou vůle ze Strakonic se zabývá poradenskou činností, organizací a pořádáním kulturních, vzdělávacích, sportovních a rehabilitačních akcí a integrací zdravotně postižených do společnosti. Příspěvek ve výši 91.200,- Kč sdružení použije k dofinancování schodolezu. Zajištění bezbariérového přístupu usnadní zdravotně postiženým dětem přístup na terapie a volnočasové aktivity.

Cílem občanského sdružení Spokojený domov v Mnichově Hradišti je poskytovat pečovatelské služby (převážně seniorům), osobní asistenci tělesně postiženým a pomoc rodině pečující o nemocného rodinného příslušníka. Sdružení z uděleného příspěvku 108.800,- Kč pořídí čtyři jízdní kola s příslušenstvím a bundy s reflexními prvky. Díky tomuto vybavení budou moci pečovatelé a osobní asistenti navštěvovat klienty v Mnichově Hradišti a jeho okolí. Sdružení bude proto schopno zajistit péči většímu počtu klientů.


Duben 2009

Za měsíc duben byly komisí Siemens Fondu pomoci vybrány následující projekty v celkové výši 200.000,- Kč:

 • SPMP ČR Centrum služeb Hvozdy – 90.000,- Kč

 • Diakonie ČCE, Praha – 110.000,- Kč


Cílem SPMP ČR Centrum služeb Hvozdy je poskytovat mladým a dospělým lidem s lehkým a středním mentálním postižením individuální služby, které jim umožní osvojit si aktivním způsobem návyky a dovednosti potřebné k sestavení a k realizaci životního scénáře podle vlastních představ a možností. Především v oblasti zaměstnání, samostatného bydlení, osvojení si společensky přijatelného chování, trávení volného času a schopnosti vybrat si a čerpat potřebné sociální služby. Příspěvek 90.000,- Kč bude použit na výměnu a pořízení nového zařízení kuchyně. V této kuchyni centrum připravuje celodenní stravování pro své klienty. Souběžně v kuchyni probíhá výuka, při které se klienti připravují na své povolání – pomocné práce v kuchyni.

Příspěvek ve výši 110.000,- Kč byl udělen Diakonii ČCE na vybavení půjčovny speciálními komunikačními nástroji a pomůckami pro děti i dospělé s postižením (s poruchami řečové komunikace). Půjčování pomůcek umožní klientům jejich vyzkoušení a otestování, což je důležité pro správné rozhodnutí o koupi těchto pomůcek. Vybavení půjčovny alternativní komunikace zvýší jejich dostupnost i pro zapůjčení do speciálních škol,jako praktické výukové nástroje.


Březen 2009

Komise Siemens Fondu pomoci v březnu 2009 podpořila následující projekty v celkové výši 200.000,- kč:

 • Nadace Leontinkam, Praha 5 – 58.700,- Kč

 • Arcidiecézní charita Praha – 25.800,- Kč

 • Slezská Diakonie, Český Těšín – 65.500,- Kč

 • Parent Project, Vrchlabí – 50.000,- Kč


Předmětem činnosti Nadace Leontinka je mnohostranná pomoc dětem a mladým dospělým se zrakovým postižením ve věku 0 – 25 let, a to zejména formou přispění ke zvyšování úrovně vybavení zdravotnických a sociálních institucí. Fond pomoci udělil Nadaci příspěvek 58.700,- Kč na pořízení přístroje Retinomax, který umožňuje šetrné a přesné měření dioptrické hodnoty očí kojenců, malých dětí a pacientů s vícečetným postižením či s těžkou zrakovou vadou. Přístroj bude umístěn v Centru zrakových vad v Motole.

Arcidiecézní charita Praha získala příspěvek ve výši 25.800,- Kč a poslouží k nákupu dvou antidekubitních matrací do Domova pro seniory v Mukařově. Organizace kromě péče o seniory provozuje řadu stálých projektů ambulantního i ubytovacího charakteru, zaměřených na sociální prevenci, rehabilitaci a resocializaci.

Slezská diakonie poskytuje své služby v sociálně – zdravotní oblasti, především se věnuje lidem s postižením, seniorům a lidem bez domova. Organizace obdržela příspěvek 65.600, -Kč na pořízení polohovací sedačky Leckey MyGo a jejího příslušenství. Tato terapeutická pomůcka přispívá ke zdravému vývoji dětí se zdravotním postižením, zajišťuje správnou polohu pánve končetin a trupu pro děti od 4 do 12 let. Sedačka přispěje nejen ke zdravému sedu, ale také k zapojení dětí do kolektivu, her a jiných činností, které jinak nemohou vykonávat.

Občanské sdružení Parent Project podporuje výzkum a budoucí léčbu svalové dystrofie, zlepšení kvality života pacientů a zkvalitnění specializované péče v ČR. Z uděleného příspěvku ve výši 50.000,- Kč byly pořízeny speciální pomůcky pro nácvik dýchacích technik, pomůcky pro domácí fyzioterapii a speciální míče pro cvičení. Pacienti postižení svalovou dystrofií trpí dýchací slabostí, proto dýchací a posilovací cviky v domácím prostředí jsou pro ně nezbytnou prevencí. Každodenní rehabilitace je schopna výrazně zpomalit progresi této nemoci.


Únor 2009

Komise Siemens Fondu pomoci rozdělila za měsíc únor částku 200.000,- Kč mezi následující organizace:

 • obecně prospěšná společnost Rozmarýna, Praha 2 – 140.000,- Kč

 • občanské sdružení Pferda, Rychnov n. Kněžnou – 60.000,- Kč


Obecně prospěšná společnost Rozmarýna z Prahy 2 pomáhá dětem vyrůstajícím v dětských domovech připravit se na samostatný život ve společnosti a snaží se být jim oporou i v prvních letech jejich života mimo ústavní zařízení. Fond pomoci podpořil částkou 140.000,- Kč rekonstrukci prostor, ve kterých vznikne kavárna galerie Rozmar. Kavárna bude zaměstnávat mladé lidi po dobu 7 měsíců od opuštění ústavní výchovy. Klienti získají uznatelnou praxi a osvojí si pracovní návyky. Během jednoho roku tak Rozmarýna podpoří kolem 30 klientů.

Finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč byl udělen občanskému sdružení Pferda z Rychnova nad Kněžnou, které provozuje v místě svého působení tréninkovou kavárnu Láry Fáry a chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postiženým. Příspěvek bude použit na vytvoření venkovního sezení pro zákazníky kavárny. Rozšířená kapacita kavárny vytvoří další pracovní příležitosti pro klienty sociální služby.


Leden 2009

Komise Siemens Fondu pomoci rozdělila za měsíc leden částku 200.000,- Kč mezi následující organizace:

 • Občanské sdružení Portus Praha - 54.000,-Kč

 • Dětský stacionář Světluška z Českých Budějovic - 30.000,- Kč

 • Občanské sdružení Borůvka z Borovan - 75.899,- Kč

 • Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou - 40.101,-


Občanské sdružení Portus Praha podporuje lidi s mentálním postižením na cestě k samostatnosti a nezávislosti, provozuje chráněné bydlení a chráněnou dílnu na nakládané hermelíny a utopence na Slapech. Z příspěvku 54.000,-Kč pořídí nová vjezdová vrata do objektu chráněného bydlení a dílny, novou pračku pro klienty chráněného bydlení a štípačky na dřevo.

Dětský stacionář Světluška z Českých Budějovic poskytuje služby pro děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením. Částka 30.000,- Kč přispěje ke koupi nového invalidního vozíku pro Tomáše Podhradského, který požádal o příspěvek prostřednictvím uvedené organizace.

Občanské sdružení Borůvka z Borovan podporuje rodiny, které pečují o těžce tělesně postižené děti a dospělé. Z našeho příspěvku ve výši 75.899,- Kč bude pořízeno masážní křeslo pro rehabilitaci postižených klientů, zejména vozíčkářů, v rámci týdenních odlehčovacích pobytů.

Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou poskytuje seniorům a zdravotně postiženým občanům sociální a zdravotně sociální služby. Mimo jiné poskytuje seniorům službu pro okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem, který dokáže zprostředkovat okamžitou odbornou pomoc. Na tento projekt tísňové péče získali příspěvek 40.101,- Kč, ze kterého zakoupí notebook a PC sestavu.

 

2008

Prosinec 2008

Na lednovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány následující projekty v celkové výši 218.062,- Kč:

 • Help-in o.p.s., Bruntál - 100.000,- Kč

 • Tyfloservis o.p.s., Karlovy Vary - 118.062,- Kč.


Obecně prospěšná společnost Help-in poskytuje v okrese Bruntál pečovatelské služby téměř 200 klientům. Příspěvek ve výši 100.000,- Kč získala na pořízení automobilu, které umožní zkvalitnění služeb, posílení dostupnosti a v neposlední řadě i zlepšení pracovních podmínek pečovatelů. Po zakoupení automobilu nebude docházek k výpadkům ani zpoždění rozvozu obědů, nákupů a přepravě klientů.

Služby nevidomým a slabozrakým klientům starším 15-ti let poskytuje obecně prospěšná společnost Tyfloservis v Karlových Varech. Především se věnuje jejich rehabilitaci a pomáhá klientům osamostatnit se a nebýt závislí na jiné osobě. K tomuto účelu zřídili ve středisku cvičnou kuchyňku, na jejíž dovybavení obdrželi od SFP příspěvek ve výši 118.062,- Kč.


Listopad 2008

Komise Siemens Fondu pomoci na svém prosincovém zasedání vybrala následující projekty v celkové výši 171.483,- Kč:

 • Jitro- sdružení rodičů a přátel postižených dětí, Olomouce - 60.430,- Kč

 • Středisku Diakonie ČCE v Myslibořicích - 75.000,- Kč

 • Dílny tvořivosti o.s., Praha 2 - 36.053,- Kč


Jitro - sdružení rodičů a přátel postižených dětí z Olomouce provozuje od roku 1991 stacionář s denním pobytem pro děti s více vadami, převážně s dětskou mozkovou obrnou. Sdružení získalo 60.430,- Kč na zakoupení přístroje na elektroléčbu, jenž umožní jejich klientům kvalitní komplexní rehabilitační péči.

Středisku Diakonie ČCE v Myslibořicích byl poskytnut příspěvek 75.000,- Kč na pořízení speciálního zvedacího zařízení s příslušenstvím do domova pro seniory. Organizace nabízí péči nejen seniorům, ale i starším osobám s různým typem demence nebo s mentálním postižením.

Občanské sdružení Dílny tvořivosti z Prahy 2 poskytují sociální služby osobám se zdravotním postižením, studentům či absolventům speciálních škol a lidem po poranění mozku. Na stavební úpravy, které změní prostor organizace tak, aby došlo ke zkvalitnění služeb získali 36.053,- Kč. Vytvoří se lepší prostor jak pro skupinovou práci v terapeutických dílnách, tak pro individuální práci s klienty a další nezbytné činnosti zaměstnanců.


Říjen 2008

Komise Siemens Fondu pomoci na svém říjnovém zasedání vybrala následující projekty:

Občanské sdružení Hyperaktivita z Prahy 4 je institutem pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti dětí. Jejich cílem je umožnit dětem se specifickými vývojovými poruchami rozvoj jejich sociálních a komunikačních dovedností, paměti a tvořivosti. Příspěvek ve výši 68.000,- Kč získali na nákup technických prostředků pro tvůrčí filmovou dílnu. V rámci tohoto projektu budou děti s podporou odborných lektorů učit vytvářet animované a animovaně-hrané filmy a umožní jim úspěšnou integraci do společnosti prostřednictvím tvůrčí práce.

Sociální rehabilitaci pro lidi s duševním onemocněním a pomoc jejich rodinným příslušníkům poskytuje občanské sdružení Fokus Písek. Finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč využijí na nákup materiálu (barvy, štětce, látky aj.) a na nákup šicího stroje pro artedílnu. Tato aktivita pomáhá rozvíjet fantazii, udržovat koncentraci na určitou činnost. Projekt dále umožňuje vzájemné setkávání a sdílení svých zkušeností lidí s podobnými životními situacemi, navazování nových kontaktů a pomáhá v překonávání problémů spojených s nemocí.

Činnost organizace Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené z Prahy 2 je zaměřena na pomoc osobám se zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti, pomocí speciálně vycvičených psů podpořil Siemens Fond pomoci částkou 112.000,- Kč. Tento příspěvek umožní vybudování bezbariérového WC v hlavní budově, které nahradí mobilní WC umístěné v areálu výcvikového zařízení, jež je těžce přístupné zejména pro osoby na invalidním vozíku.


Září 2008

Projekty Siemens Fondu pomoci podpořené v září 2008:

 • občanské sdružení V růžovém sadu, Ořechov u Brna - 100.000,- Kč

 • INEX-SDA, Brno - 24.000,- Kč

 • Charita Valašská Bystřice - 76.000,- Kč


Občanské sdružení V růžovém sadu sídlící v Ořechově u Brna provozuje sociálně terapeutické dílny na výrobu drobných dřevěných předmětů, ve které pracují lidé s mentálním handicapem. Sdružení jsme udělili příspěvek ve výši 100.000,- Kč na projekt rozšíření provozu o další dvě dílny, jež umožní nákup vybavení do nových prostor. Koncepce dílny vychází z potřeb konkrétních lidí, proto není klasickou chráněnou dílnou. Práce v dílně dává plně invalidním klientům možnost přiblížit se "normálním" zaměstnaným lidem.

S projektem "S chutí do toho" vyhrálo výběrové řízení brněnské sdružení INEX-SDA. Projekt realizuje volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin, zejména pak pro romskou mládež. Za příspěvek 24.000,- Kč budou pořízeny dvě sady dresů, míče a lékárnička pro mužstva v malé kopané. Díky tomuto příspěvku mohou mužstva pokračovat ve své činnosti a splní podmínky pro účast v oficiální soutěži. Projekt je určen zejména dětem s problémy v chování. Hráči musí prokázat své zlepšení nejen na hřišti, ale i ve školním a soukromém životě.

Charita Valašská Bystřice se zabývá situací seniorů, podporuje jejich původní životní styl ve vlastním domácím prostředí nebo v Charitním domě pokojného stáři. V domově pečují o 16 seniorů, některým obyvatelům poskytují i hospicovou péči. Pro dovybavení pokojů obyvatel Charitního domu upoutaných na lůžko byl organizaci poskytnut příspěvek ve výši 76.000,- Kč na nákup polohovacích lůžek včetně matrací a příslušenstvím.


Srpen 2008

Komise Siemens Fondu pomoci vybrala v srpnovém kole projekty následujících organizací:

 • Diakonie v Dubé - 100.000,- Kč

 • Hospic v Mostě - 100.000, - Kč


Diakonie v Dubé provozuje Dům na půli cesty především pro mladé tělesně postižené lidi opouštějící ústavy sociální péče a mají předpoklady k samostatnému životu nebo pro mladé lidi po úrazech. Pro své klienty pořádají výukové kurzy ke zvýšení jejich sebeobslužnosti. Pro zajištění těchto služeb a zlepšení kvality poskytované péče byl diakonii udělen příspěvek ve výši 100.000,- Kč, který umožní nákup PC výukových programů, pečící trouby, sušičky prádla, vysavače, posilovací stroje a nábytek do dvou pokojů.

Hospic v Mostě poskytuje paliativní, ošetřovatelskou a sociální péči. Zabezpečuje pomoc od prvního okamžiku zjištění závažné diagnózy, přes doprovázení v terminálním stádiu nemocného po poskytování služeb pozůstalým. Na pořízení 3 invalidních vozíků a lineárního dávkovače opiátů na projekt lůžkového hospice obdrželi částku 100.000,- Kč.


Červenec 2008

Projekty vybrané komisí Siemens Fondu pomoci za měsíc červenec 2008:

 • Slepíši o.s., Tasov - 100.000,- Kč

 • Ledovec o.s., Ledec - 100.000,- Kč


Občanské sdružení Slepíši z Tasova na Vysočině se věnuje výuce nevidomých lidí nové řemeslné technice ATM (Axmanova teorie modelování), která je českým patentem a zároveň realizuje nové pracovní příležitosti pro nevidící absolventy. Na projekt výstavby nových ubytovacích prostor pro své klienty obdrželi finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč. Příspěvek uhradí náklady na výstavbu sociálních zařízení v 1. patře budovy, v jejímž přízemí sdružení provozuje výuku modelování.

Příspěvek ve výši 100.000,- Kč získalo občanské sdružení Ledovec z Ledce na Plzeňsku. Sdružení poskytuje sociální služby (denní stacionář, chráněné bydlení, sociální rehabilitace a poradenství), pilotně služby podporované vzdělávání, dále pořádání kulturně-řemeslných akcí. Příspěvek využijí na rekonstrukci terapeutické dílny Horusárium, která umožní atraktivní formou rozvíjet schopnosti a dovednosti lidí s duševním onemocněním a mentálním handicapem vedoucí k jejich samostatnosti a k možnosti pracovního uplatnění.


Červen 2008

Komise Siemens Fondu pomoci vybrala na svém červencovém zasedání následující dva projekty v celkové hodnotě 200.000,- Kč:

 • Komise Siemens Fondu pomoci vybrala na svém červencovém zasedání následující dva projekty v celkové hodnotě 200.000,- Kč:

 • Slezská diakonie, Český Těšín - 50.000,- Kč


Občanské sdružení Kamarád - Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže provozuje v Rožnově pod Radhoštěm sociálně terapeutické dílny v Domově Kamarád. Posláním sdružení je předcházet sociální izolaci osob s mentálním a tělesným postižením včetně jejich rodin a výchovnými činnostmi přispět k co největšímu rozvoji uživatele a zachování jeho stávajících schopností jak po stránce duševní, tak i fyzické. Finanční příspěvek ve výši 150.000,- Kč bude využit na realizaci stavebních úprav pro instalaci solárního systému a výtahu. Solární panely umožní snížení energetické zátěže a tím i provozních nákladů a výtah nahradí dvě dosluhující schodišťové plošiny.

Grant ve výši 50.000,- Kč získala Slezská diakonie z Českého Těšína na nákup kompenzačních pomůcek a didaktických hraček, které budou zapůjčovány v Poradně rané péče. Poradna provází rodinu prvními roky života dítěte s postižením, podporuje všechny členy rodiny a společně hledají cesty k rozvoji dítěte. Raná péče probíhá v domácím prostředí rodiny.


Květen 2008

Na červnovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány projekty ve výši 200.000,- Kč:

 • Neratov o.s., Bartošovice v Orlických horách - 57.000,- Kč

 • Rozmarýna o.p.s., Praha 2 - 143.000,- Kč


Občanské sdružení Neratov z Bartošovic v Orlických horách se věnuje péči o osoby s lehkým mentálním postižením, zřizuje a zajišťuje provoz chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením, pomáhá opuštěným dětem formou pěstounské péče a snaží se o návrat plnohodnotného života do pohraniční obce. Finanční příspěvek 57.000,- Kč bude sloužit k pořízení skleníku, ve kterém se osoby se zdravotním postižením budou učit pěstovat plodiny a květiny. Cílem je rozvoj samostatnosti a v ideálním případě odchod z dílny a uplatnění se na trhu práce.

Obecně prospěšná společnost Rozmarýna sídlící v Praze na Vinohradech pomáhá dětem vyrůstajícím v dětských domovech připravit se na samostatný život ve společnosti a je jim oporou i v prvních letech jejich života mimo ústavní zařízení. Na rekonstrukci prostor pro provozování kavárny/galerie Rozmar byl udělen finanční příspěvek 143.000,- Kč. Tato sociální firma bude nabízet přechodné zaměstnání a podporu mladým lidem po opuštění ústavní výchovy a bude tak předcházet riziku jejich možného sociálního vyloučení. Klient získá naprosto reálné zkušenosti, uznatelnou praxi a osvojí si často chybějící pracovní návyky.


Duben 2008

Komise Siemens Fondu pomoci vybrala v dubnovém grantovém kole následující projekty v celkové výši 198.985,- Kč:

 • Spokojený domov o.s., Mnichovo Hradiště - 80.000,- Kč

 • REHALB o.p.s., Praha 2 - 60.000,- Kč

 • Diakonie ČCE - Domov Betlém, Klobouky u Brna - 60.000,- Kč

 • SANANIM o.s., Praha - 30.000,- Kč


Občanské sdružení Spokojený domov z Mnichova Hradiště poskytuje sociální služby, a to zejména osobní asistenci, pečovatelskou službu, odlehčovací a aktivizační služby pro seniory a zdravotně handicapované a pro pečující rodiny. Z příspěvku 80.000,- Kč bude zakoupen soubor pomůcek na zajištění hygienické péče v terénu pro osoby se sníženou soběstačností a mobilitou tak, aby zajistili uživatelům důstojný život ve vlastním, domácím prostředí.

Integraci pacientů Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří onemocněli cévní mozkovou příhodou anebo utrpěli poranění mozku, zajišťuje obecně prospěšná společnost REHALB z Prahy 2. Příspěvek ve výši 60.000,- Kč bude použit na výstavbu bezbariérové kuchyně, kde postižení budou intenzivně nacvičovat denní činnosti se speciálními pomůckami. Trénink umožní integraci do běžného života a získání nezávislosti.

Diakonie ČCE z Klobouk u Brna podporuje dospělé s vážným zdravotním postižením a snaží se pomoci těmto lidem prožívat hodnotný a naplněný život v Domově Betlém. Pro zakoupení bezdrátového přivolávacího zařízení v rámci projektu "Být chvíli sám..." obdrží finanční příspěvek ve výši 28.985,- Kč. Systém zařízení bude řešen pagery, které budou mít pracovníci u sebe během celé služby a budou tak moci kdykoliv reagovat na zvonění uživatele služeb.

Pomáhat osobám ohroženým zdraví škodlivými návyky a zdravotně postiženým v této oblasti a vytvářet podmínky pro prevenci, léčbu, sociální a pracovní rehabilitaci a reintegraci do společnosti je cílem občanského sdružení SANANIM z Prahy. Na přestavbu části objektu "Hájenka" v terapeutické komunitě Karlov bude věnováno 30.000,- Kč. Stavební úpravy pomohou vybudovat samostatnou bezbariérovou bytovou jednotku, především přizpůsobení koupelny a WC pro vozíčkáře.


Březen 2008

Za měsíc březen byly komisí Siemens Fondu pomoci vybrány následující čtyři projekty v celkové výši grantu 199.530,- Kč:

 • Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, Brno - 25.500,- Kč

 • Charita Hranice - 44.500,- Kč

 • Hospic sv. Štěpána, Litoměřice - 44.500,- Kč

 • občanské sdružení Svítání, Jablonec nad Nisou - 49.530,- Kč


Částkou 25.500,- Kč na pořízení komunikačního systému PECS bude podpořena brněnská Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, která poskytuje služby osobní asistence pro lidi s poruchou autistického spektra, vytváří volnočasové aktivity, vzdělávací činnost pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti autismu. Systému PECS (The Pictures Exchange Communication System) vede ke zlepšení komunikace a umožní lidem s poruchou autistického spektra dorozumět se s okolím, vyjádřit svoje požadavky a pomáhá jim integrovat se do společnosti.

Charita Hranice poskytuje v regionu Hranicka služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy, sociálně slabé a vyloučené osoby. Z grantu ve výši 44.500,- Kč budou zakoupeny 4 mechanické invalidní vozíky a 2 čtyřkolová chodítka. Jedná se o kompenzační pomůcky pro uživatele služby osobní asistence, mezi něž nejčastěji patří senioři a lidé zdravotně postižení a které rozšíří jejich možnosti vrátit se do společnosti, být samostatnější.

V Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích pečují o pacienty převážně s nádorovým onemocněním, kteří se nacházejí v terminálním stádiu nemoci. U každého pacienta se snaží, aby si zachoval lidskou důstojnost, netrpěl nesnesitelnou bolestí a necítil se osamocen. Z příspěvku 80.000,- Kč budou pořízeny pomůcky pro domácí hospicovou péči, a to dvě skládací polohovací postele, pět kompresorů, čtyři toaletní vozíky a židle.

Občanskému sdružení Svítání v Jablonci nad Nisou udělila komise grant ve výši 49.530,- Kč na obnovení bezpečnostní výbavy pro klienty. Sdružení poskytuje služby hiporehabilitace, která přispívá ke zlepšení zdravotního stavu a kondice zdravotně postižených, v pravidelném týdenním provozu, a proto je třeba zakoupit nové bezpečnostní helmy, vesty a jezdecký materiál.


Únor 2008

Komise Siemens Fondu pomoci vybrala v únorovém grantovém kole následujících 5 projektů v celkové výši 202.800,- Kč:

 • občanské sdružení Logo, Brno - 20.000,- Kč

 • Speciální pečovatelská služba, Kladno - 63.000,- Kč

 • občanské sdružení Naděje, Otrokovice - 49.800,- Kč

 • Husitský dětský domov, Hubenec u Příbrami - 35.000,- Kč

 • Centrum služeb postiženým Zlín - 35.000,- Kč


Částku 20.000,- Kč získalo občanské sdružení Logo z Brna poskytující pomoc a podporu dětem i dospělým trpícím závažnými poruchami komunikace a jejich rodinám prostřednictvím komplexních odborných sociálních služeb, cílem je intenzivní terapeutická práce a začlenění postižených do společnosti. Grant bude použit na nákup hudebních nástrojů vhodných pro muzikoterapii, jež je velmi účinnou a podpůrnou disciplínou v celé oblasti poruch řeči, rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, umožňuje jim prožívat radost a spokojenost.

Speciální pečovatelská služba na Kladně zajišťuje nepřetržité pečovatelské služby zdravotně postiženým občanům. Z příspěvku 63.000,- Kč bude pořízen elektrický zvedák, nájezdy k překonávání bariér a biolampa na prevenci proti dekubitům. Tyto pomůcky pomohou klientům k snadnějšímu překonávání životních překážek.

Sociální služby pro lidi se zdravotním, převážně mentálním postižením realizuje občanské sdružení Naděje. Pro pobočku Dům Naděje Otrokovice budou z grantu 49.800,- Kč zakoupena dvě polohovací lůžka Casa Med Classic Light, která umožní personálu poskytovat péči v potřebné kvalitě.

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami se stará o děti ve věku 3 - 13 let a snaží se jim vytvořit podmínky, které se co nejvíce blíží prostředí rodiny. Příspěvek ve výši 35.000,- Kč bude sloužit k vybavení domova, konkrétně k nákupu psacích stolů, šatních skříní a polic.

Hlavní činností Centra služeb postiženým Zlín je poskytování sociálních služeb pro občany s mentálním postižením a pro občany s duševním onemocněním a provozování chráněných dílen. Grant 35.000,- Kč bude využit na vybudování bezbariérového sociálního zázemí v rámci rekonstrukce nově získané budovy s velkou zahradou v blízkosti centra města Zlín.


Leden 2008

Komise Siemens Fondu pomoci se na svém únorovém zasedání rozhodla podpořit následující projekty v celkové výši 205.318,- Kč:

 • občanské sdružení NIPI KO PK, Svitavy - 15.318,- Kč

 • občanské sdružení Život bez bariér, Nová Paka - 60.000,- Kč

 • občanské sdružení Dětské centrum 1990, Topolany u Olomouce - 70.000, - Kč

 • oblastní charita Červený Kostelec - Středisko Domov sv. Josefa Žireč - 60.000,- Kč


Grant 15.318,- Kč byl udělen občanskému sdružení NIPI KO PK ze Svitav. Sdružení provozuje středisko sociálních služeb Salvia pro osoby se zdravotním postižením. Grant bude využit na úpravu devítimístného automobilu Opel Vivaro, která spočívá v montáži výklopného schůdku a madla umožňující pohodlný nástup do automobilu.

Občanské sdružení Život bez bariér z Nové Paky poskytuje sociální služby ve formě poradenství, rehabilitace a osobní asistence, půjčuje kompenzační pomůcky a v chráněné dílně nabízí zaměstnání pro těžce tělesně postižené. Z příspěvku 60.000,- Kč bude zakoupen kotel, radiátory a příslušenstvím pro opravu budovy nově vznikajícího Centra Klášter pro těžce tělesně a zdravotně postižené klienty.

Dětské centrum 1990 v Topolanech u Olomouce je určeno především pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu mentálního nebo kombinovaného handicapu a snaží se o jejich začlenění do společnosti. Příspěvek ve výši 70.000,- Kč umožní zakoupit kopírovací stroj nutný nejen pro běžnou činnost zařízení, ale bude sloužit i výtvarné dílně k předtištění šablon na výrobu gratulací a přáníček.

Středisko Domov sv. Josefa Žireč oblastní charity Červený Kostelec pečuje o lidi nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou, zatím jediné lůžkové zařízení svého druhu. Z grantu v celkové výši 60.000,- Kč budou pořízeny masážní a koupelové oleje pro vodoléčbu a masáže. Pro arteterapii, procvičování jemné motoriky, bude z grantu dále zakoupeno hedvábí a barvy, ze kterých se vyrábějí výrobky pro blízké.

 

2007

Prosinec 2007

Občanské sdružení Slepíši v Tásově na Vysočině se věnuje výuce nové řemeslné technice nevidomých lidí ATM (Axmanova technika modelování), která je českým patentem a zároveň realizuje nové pracovní příležitosti pro nevidící absolventy. Z grantu ve výši 162.000,- Kč bude zakoupena elektrická pec pro vypalování výrobků nevidomých řemeslníku ve vývojové dílně.

Cílem pražského občanského sdružení Česká společnost AIDS pomoc je přímá pomoc osobám HIV pozitivním a AIDS nemocným, prevence a boj proti AIDS. Finanční příspěvek 38.000,- Kč bude využit pro nákup předpisového odběrového polohovacího křesla se stoličkou pro odběrovou zdravotní sestru. Zmiňované křeslo pomůže žadatelům o testování na HIV infekci k zajištění pohodlného odběru a ke zmírnění psychického stresu daného tímto testem.


Listopad 2007


Na svém prosincovém zasedání se komise Siemens Fondu pomoci rozhodla podpořit následující charitativní projekty částkou v celkové výši 196 100,- Kč:

Charitě Přelouč bude poskytnut finanční příspěvek 47 600,- Kč na koupi duralové rampy do nově zrekonstruovaného nízkoprahového zařízení Jakub klub. Organizace poskytuje pomoc seniorům, matkám s dětmi, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám a osobám, které se ocitly v životní krizi.

Činnost střediska Naděje ve Zlíně je zaměřena na poskytování služeb občanům s mentálním a zdravotním postižením, a to především formou zaměstnávání těchto osob v sociálně terapeutických dílnách. Každodenní práce posiluje jejich samostatnost, soběstačnost a zvyšuje sebevědomí. Příspěvek Fondu pomoci bude použit na nákup tkalcovského stavu v ceně 30 000,- Kč.

Poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot je cílem Slezské Diakonie v Ceském Těšíně. Pro zefektivnění účinků individuální rehabilitace klientů postižených obrnou, nemocemi pohybového a neurosvalového aparátu bude tomuto sdružení poskytnut grant ve výši 53 500,- Kč na koupi mechanoterapeutického přístroje TerapiMaster.

Občanské sdružení Cestou vůle ve Strakonicích se zabývá poradenskou činností, pořádání kulturních akcí a integrací osob s mentální retardací, kombinovanými vadami a autismem do společnosti. Z poskytnutého příspěvku 65 000,- Kč bude zakoupeno resonanční lůžko, jehož účinky vedou ke zkvalitnění jejich života, ke zklidnění, soustředění se, zlepšení jemné motoriky a koordinace.


Říjen 2007

Na listopadovém zasedání komise Siemens Fondu pomoci byly vybrány následující projekty, které se podělily o příspěvek v celkové výši 208 500 Kč:

Český svaz hemofiliků hájí zájmy a potřeby hemofiliků ve zdravotní, sociální, společenské a pracovní oblasti. Z grantu ve výši 25 000,- Kč bude zakoupeno skládací rehabilitační lehátko a dvě vířivky pro masáž kotníku a loktů. Tyto rehabilitační pomůcky zkvalitní rehabilitační péči na každoročních rekondičních pobytech pro děti a dospělé.

Cílem Sdružení Nové Město na Moravě je prosazovat a hájit zájmy klientů, dbát na rozšíření nabídky a zvýšení kvality sociální péče s ohledem na dostupnost a potřeby všech obyvatel regionu. Příspěvek 15 500,- Kč bude použit na spolufinancování projektu Raná péče, který je orientován na rodiny s dítětem se zdravotním postižením do 7 let.

Dětský ranč Hlučín provozuje chráněnou dílnu, parasport, hipoterapii a dětskou rehabilitační zahradu. Na kamerové zabezpečení tohoto objektu a částečné oplocení pozemku byla poskytnuta částka 100 000,- Kč, která zamezí opakovanému vloupávání na pozemek a přispěje k pokračování rehabilitace postižených dětí.

Občanské sdružení Dokořán se zaměřuje na práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže, nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Z finančního příspěvku ve výši 68 500,- Kč bude pořízeno vytápění do nízkoprahového zařízení Archa, které slouží dětem a mládeži z Náchoda a okolí.


Září 2007

Komise Siemens Fondu pomoci podpořila v měsíci září následující projekty grantem v celkové výši 200.000 Kč:

Občanské sdružení Náruč z Prahy provozuje denní stacionář pro postižené děti a mládež. Finanční příspěvek 75 000 Kč použije na vybavení gastroprovozu v nově vzniklé sociální firmě Modrý domeček v Řevnicích, která poskytne pracovní uplatnění lidem se zdravotním znevýhodněním.

Oblastní charita Most se snaží o začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí mezi ostatní vrstevníky. Charita využije přidělenou částku 20 000 Kč na nákup vybavení herny a pracovny pro děti v nízkoprahovém zařízení „Sovička“.

Oblastní charita Polička pomáhá lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, a podporuje je v jejich samostatnosti. Příspěvek 25 000 Kč bude použit na vybavení vznikajícího tréninkového obchodu, který bude pomáhat v nácviku pracovního procesu lidem duševně nemocným.


Srpen 2007

V srpnovém grantovém kole se komise Siemens Fond pomoci rozhodla podpořit tyto projekty:

Domov sv. Josefa z Červeného Kostelce pečuje o lidi nemocné roztroušenou sklerózou a poskytuje svým klientům komplexní zdravotní a sociální péči. Grant 45 000 Kč bude využit na nákup 2 polohovatelných postelí.

Posláním pražského občanského sdružení Klub Hornomlýnská je intenzivní práce na změně přístupu veřejnosti k dětem se zdravotním postižením a na systematické obhajobě jejich rovných práv.Z přidělené částky 55 000 Kč bude dovybavena psychorelaxační a rehabilitační místnost.


Červenec 2007


V srpnovém grantovém kole charitativního projektu Siemens Fond pomoci bylo podpořeno 5 neziskových organizací, a to celkovou částkou 200.420 Kč.

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů z Olomouce se snaží poskytovat pomoc všem lidem, kteří se ocitli v životní nouzi. Z příspěvku ve výši 20.000 Kč bude zakoupen speciální bílý kontejner, který je určen na textil a jinou materiální pomoc.

Předmětem činnosti prostějovského Svazu neslyšících a nedoslýchavých je podpora spoluobčanů s vadami sluchu. Grant 30.765 Kč bude využit na zakoupení kompenzačních pomůcek.

Občanské sdružení AMA – Společnost onkologických pacientů z Mostu se zabývá odstraňováním sociálních bariér, které brání integraci onkologických pacientů zpět do společnosti. Informuje o nových trendech léčéní, učí, jak žít s s tímto onemocněním, pořádá kulturní, sportovní a společenské akce. Z udělené finanční podpory 74.655 Kč bude pořízen masážní tlakový přístroj – lymfovén, vč. příslušenství a masážního lůžka.

Poslání střediska Světlo z Vrchlabí je podporovat lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, či duševním onemocněním. Z částky 30.000 Kč bude zakoupeno zařízení na výrobu svíček, což bude jedna z pracovních aktivit v přípravě na podporované zaměstnání.

Posledním podpořeným projektem je Občanské sdružení Tři z Čerčan se aktivně podílí na provozování terénních zdravotně-sociálních služeb a chrání práva pacientů v terminálním stadiu nemoci. Z příspěvku 45.000 Kč budou nakoupeny zdravotnické a kompenzační pomůcky, čímž dojde k rozšíření nabídky půjčovny pomůcek a jejich služeb bude moci využít více klientů.


Červen 2007

Během červencového zasedání se komise Siemens Fond pomoci rozhodla podpořit tyto vítězné projekty celkovou částkou 205 600 Kč:

SKP Klubíčko z Litoměřic je zaměřeno především na podporu rodi a prevenci patologických jevů v rodině. Finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč bude využit na vybavení zahrady, která slouží pro uvolnění a relaxaci maminek a jejich dětí.

Pražské občanské sdružení Česká unie neslyšících poskytuje sociálně-právní poradenství pro neslyšící a pomáhá jim hájit jejich zájmy a potřeby. Z grantu 30 000 Kč bude financován speciální časopis pro neslyšící.

Občanské sdružení Život bez bariér z Nové Paky provozuje chráněnou dílnu, půjčovnu a servis kompenzačních pomůcek a rovněž pomáhá integraci zdravotně postižených mezi ostatní spoluobčany. Z přidělené částky 60 000 Kč bude zrekonstruováno stávající sociální zařízení. Vzniknou tak nové prostory pro rehabilitaci pro zdravotně postižené a seniory.

Sdružení pro hospic Litoměřice pečuje o pacienty převážně s nádorovým onemocněním, kteří se nacházejí v terminálním stádiu nemoci. Z podpory ve výši 65 600 Kč budou zakoupeny čističky vzduchu a oxygenátor, které významně přispějí ke zlepšení prostředí v lůžkovém oddělení.


Květen 2007

Na červnovém zasedání Siemens Fond pomoci se komise rozhodla podpořit tyto dva projekty:

Občanské sdružení Arkadie z Teplic poskytuje komplexní sociální služby pro lidi s postižením, zaměstnává občany se zdravotním postižením v chráněných dílnách a nabízí rovněž možnost využití denního stacionáře či chráněného bydlení. Z uděleného grantu ve výši 128.000 Kč bude vybudován bezbariérový přístup.

Občanské sdružení Hospicové hnutí – Vysočina z Nového Města na Moravě se zabývá doprovázením těžce nemocných (převážně onkoligických pacientů) a umírajících. Z příspěvku 72.000 Kč budou zakoupeny zdravotnické pomůcky, které pomůžou ke zkvalitnění hospicových služeb.


Duben 2007

V květnovém grantovém kole charitativního projektu Siemens Fond pomoci byly podpořeny čtyři projekty neziskových organizací, a to celkovou částkou 201.400 Kč.

Činnost pražského občanského sdružení PROSAZ je zaměřena na sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením, kombinovanými vadami a dále na realizaci programů přispívajících ke společenské integraci občanů se zdravotním postižením. Grant ve výši 41 400 Kč bude použit na dovybavení bezbariérového domu.

Občanské sdružení Help-in z Bruntálu poskytuje pečovatelskou službu, sociálně právní poradenství a bezplatnou poradnu pro postižené občany. Z příspěvku v hodnotě 90 000 Kč budou zakoupeny jídlonosiče s termoobalem, malý moped pro pečovatele a myčka na mytí jídlonosičů.

Občanské sdružení Klub ŽAP se snaží pomoci všem ženám po ablaci prsu překonat kritické životní období, podat co nejvíce dostupných informací a různými aktivitami zvyšovat sebevědomí a upevňovat fyzickou i psychickou sílu. Z udělené částky 20 000 Kč bude pořízen přístroj na sekvenční tlakovou masáž – Lymfoven.

Předmětem činnosti chrudimského Centra J.J. Pestalozziho je provozování Domů na půli cesty v Pardubickém kraji a kraji Vysočina. Domy jsou určeny pro mladé lidi z dětských domovů, terapeutických komunit či nefunkčních rodin. Z udělených finančích prostředků ve výši 50 000 Kč bude zřízeno sociální zařízení.


Březen 2007

V březnovém grantovém kole charitativního projektu Siemens Fond pomoci byly podpořeny tři projekty neziskových organizací, a to celkovou částkou 200 000 Kč.

Občanské sdružení “Cestou vůle” ze Strakonic mimo poradenské činnosti organizuje a pořádá různé kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro osoby s mentálním postižením a kombinovaými vadami za účelem lepší integrace svých klientů do společnosti. Z grantu ve výši 55 000 Kč budou zakoupeny 2 sady příborů pro tělesně postižené, kompenzační pomůcky a pojízdná sedačka včetně příslušenství.

Pražský jezdecký oddíl TJ Orion se věnuje zejména hiporehabilitaci. Tato léčba pomocí koně je účinný a zároveň uznávaný způsob léčby zdravotně postižených především s neurosvalovým postiženým. Příspěvek 57 000 Kč bude použit na pořízení bezpečnostních pomůcek a postrojů nutných k provádění hipoterapie a sportovní činnosti zdravotně postižených.

Občanské sdružení “Okna” z Jindřichova Hradce podporuje děti s handicapem na jejich cestě k plné integraci do společnosti, zejména pak v oblasti školství, kultury a sportu. Z částky 50 000 Kč budou zrekonstruovány elektrické rozvody v komunitním centru “Okénko”, kde budou vybudovány chráněné dílny, klubovna a komunitní počítačové centrum.

Základním posláním Oblastní charity v Uherském Hradišti je snaha pomáhat potřebným. Z přiděleného příspěvku v hodnotě 38 000 Kč bude vybavena půjčovna pomůcek, jež bude sloužit lidem se zdravotním postižením, lidem starým a nemohoucím.


Únor 2007

V únorovém grantovém kole charitativního projektu Siemens Fond pomoci byly podpořeny tři projekty neziskových organizací, a to celkovou částkou 200 000 Kč.

Občanskému sdružení Asistence z Prahy, jehož cílem je pomáhat mladým lidem v jejich přechodu z chráněného prostředí škol Jedličkova ústavu do samostatného života, byl přidělen příspěvek 100 000 Kč.

Tento finanční obnos bude použit na výstavbu dvou bezbariérových WC kabin a nájezdové plošiny před hlavním vchodem do objektu.

Dalším podpořeným projektem je opět pražské Občanské sdružení Berkat, které vykonává podpůrně – humanitární práce, včetně práce s mládeží. Z částky ve výši 50 000 Kč budou zakoupeny učebnice, knihy a výukový software pro děti migrantů.

Občanské sdružení Parent Project z Vrchlabí podporuje výzkum a budoucí léčbu svalové dystrofie a snaží se o zlepšení kvality života pacientů. Z přiděleného grantu v hodnotě 50 000 Kč budou zakoupeny pomůcky pro fyzioterapii a relaxaci.


Leden 2007

Při únorovém zasedání grantové komise Siemens Fond pomoci a hodnocení lednových žádostí bylo mezi vítězné projekty rozděleno celkem 200 000 Kč.

Diakonie ČCE z Krabčic je rozsáhlé zařízení poskytující služby seniorům. Nabízí uživatelům služby vytvářející podmínky pro kvalitní a důstojný život. Z grantu ve výši 100 000 Kč bude zakoupeno dorozumívací zařízení, které bude nainstalováno v budově pro klienty nepohyblivé, špatně pohyblivé nebo pro ty, jejichž stav vyžaduje zvýšenou péči. Toto zařízení jim v případě potřeby umožní přivolat ošetřující personál buď zvukovým signálem, nebo blikajícím světlem nad dveřmi.

Hlavním cílem Klubu Klubíčko Beroun je především zkvalitňování života rodin, které pečují o děti se zdravotním postižením a integrace do "běžného" života. Z částky 60 000 Kč bude zakoupen vakový zvedák Marisa s příslušenstvím a speciální terapeutické pomůcky, jež pomohou zlepšit poskytovanou péči imobilním klientům.

Pražské občanské sdružení DYS pečuje o děti z romských a speciálně znevýhodněných rodin. Mezi jeho kompetence patří zejména rozvoj percepce, koncentrace pozornosti, logopedická cvičení a další. Příspěvek v hodnotě 30 000 Kč bude použit na nákup interaktivní tabule. Tato pomůcka představuje významnou podporu při práci s dětmi, které mají specifické vývojové poruchy učení a chování.

Posledním podpořeným projektem je občanské sdružení Naděje z Prahy. Prioritou tohoto sdružení je zajistit dětem, mládeži a dospělým klientům s mentálním, případně s přidruženým tělesným postižením, fyzický a hlavně psychický rozvoj osobnosti. Za tímto účelem bude požadovaná částka ve výši 10 000 Kč využita na zakoupení posilovacího trenažéru, který umožní mentálně postiženým klientům zapojit všechny hlavní svalové skupiny a procvičí si tak v krátké době celé tělo.

 

2006

Prosinec 2006

Grantová komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci se na svém prosincovém a zároveň tak posledním zasedání pro rok 2006 rozhodla podpořit 2 projekty neziskových organizací celkovou částkou 200 900 Kč.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů z Prahy se zaměřuje na odbornou zdravotně sociální pomoc umírajícím, nevyléčitelně nemocným a jejich rodinným pečovatelům. Finanční příspěvek ve výši 125 900 Kč bude použit na zakoupení specifických zdravotnických pomůcek, jež ulehčují péči rodinných příslušníků o terminálně nemocného či umírajícího člena rodiny doma.

Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů z Borovan poskytuje charitativní pomoc v oblasti zdravotnické, záchranné , sociální a zejména pak v oblasti péče o děti s postižením. Z částky 75 000 Kč bude provedena úprava devítimístného mikrobusu, , který zajišťuje dopravu dětí s postižením do speciálních škol a zařízení. V rámci této úpravy bude namontována nájezdová plošina sloužící k najíždění invalidních vozíků přímo do vozu.


Listopad 2006

Na prosincovém zasedání grantové komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci bylo vybráno pět projektů, mezi které bude rozděleno 200 444 Kč.

Dětské centrum v Olomouci poskytuje komplexni péči klientům s kombinovanými vadami od 3 let. Jeho důležitým posláním je integrace postiženého do společnosti. Částka ve výši 66 997 Kč bude použita na rekonstrukci chráněné zahradnické dílny, zejména pak na nákup střešních větráků a nových lineárních elektrických motorů.

Občanské sdružení Svítání z Jablonce nad Nisou zajišťuje pro děti s různými zdravotními handicapy služby hiporehabilitace (rehabilitace prostřednictvím koně). Cílem je zlepšení zdravotního stavu a psychického stavu dětí a mládeže se zdravotním postižením. Z grantu ve výši 65 625 Kč bude zakoupen kůň jménem Lyra i s jezdeckým vybavením.

Středisko sociálních služeb Salvia ze Svitav využije příspěvek ve výši 12 822 Kč na úpravu devítimístného automobilu Fiat DUCATO, která spočívá v montáži výklopného schůdku a madla tak, aby se osobám se zdravotním postižením či seniorům do tohoto automobilu pohodlně nastupovalo.

Posláním Občanského sdružení ONKO – Naděje je pomoc při překonávání těžké životní situace, vzniklé nádorovým onemocněním a rovněž i podpora rekondice. Za udělených 20 000 Kč bude zakoupeno vnitřní zařízení čekárny pro onkologické pacienty, jež v čekárně tráví spoustu hodin. Snahou je jim toto čekání zpříjemnit.

Posledním podpořeným projektem z listopadových žádostí je Občanské sdružení Užitečný život, jež podporuje osobní rozvoj mladých lidí bez ohledu na zdravotní postižení. K tomu využívá metody zážitkové pedagogiky a mnohaletých zkušeností s integrací. Z přidělených 35 000 Kč budou pořízeny 2 nové mechanické vozíky značky Meyra.


Říjen 2006

V rámci říjnového grantového kola charitativního projektu Siemens Fond pomoci bylo tentokrát vybráno šest projektů českých neziskových organizací, které získají podporu v celkové výši 206 255 Kč.

Pardubické občanské sdružení Klub hurá kamarád provozuje nízkoprahový klub ve Stříteži u Poličky, ve kterém nabízí volnočasové aktivity a sociální služby. Do zdejší keramické dílny zakoupí z přidělených 28 000 Kč keramickou pec.

Kladenské Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA poskytuje komplexní psychosociální služby rodinám, které potřebují odbornou pomoc a podporu. Za grant ve výši 20 000 Kč vybuduje areál s prolézacími sestavami a houpačkami pro děti s různými druhy a stupni handicapu.

Středisko rané péče Brno poskytuje sociální služby rané péče pro rodiny s dětmi s těžkým zrakovým či kombinovaným postižením do sedmi let věku. Z finančního příspěvku 60 000 Kč bude zakoupeno vybavení tzv. černé komory, která slouží pro funkční vyšetření zraku dítěte a pro zrakovou stimulaci specializovanými pomůckami.

Litoměřická pobočka Centra pro zdravotně postižené Ústeckého kraje pomáhá všem zdravotně postiženým občanům bez rozdílu postižení při řešení tíživých životních situací. Přidělená částka 60 000 Kč pomůže zakoupit transportní zvedací zařízení k přesunu handicapovaných z vozíku na WC nebo do vany.

Hospic sv. Lazara v Plzni poskytuje komplexní a na kvalitu života orientovanou hospicovou péči nemocným í trpícím nevyléčitelnou chorobou v jejím pokročilém nebo terminálním stadiu. . Finanční příspěvek ve výši 28 255 Kč bude použit na pořízení přenosného infuzního dávkovače léků.

Obecně prospěšná společnost Domov Ráček je denním stacionářem pro mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé zajišťující práci v sociálně terapeutické dílně a bydlení v chráněném bytě s odlehčovací službou. Ze získaných 10 000 Kč bude do chráněného bytu zakoupeno jedno zdravotní lůžko.


Září 2006

V zářijovém grantovém kole charitativního projektu Siemens Fond pomoci byly podpořeny čtyři projekty neziskových organizací, a to celkovou částkou 200.411 Kč.

Základní a mateřská škola speciální v Rakovníku vzdělává a vychovává děti předškolního i školního věku včetně dětí s postižením. Z přidělených 16.530 Kč škola zakoupí trojkolku pro děti, které při hodinách tělesné výchovy nemohou používat běžná jízdní kola.

Plzeňský Hospic sv. Lazara poskytuje komplexní a na kvalitu života orientovanou hospicovou péči nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Finanční příspěvek ve výši 39.900 Kč bude použit na zakoupení dynamické antidekubitní matrace, která zabraňuje vzniku proleženin.

Vsetínská pobočka občanského sdružení Naděje provozuje denní centrum pro děti a mládež se zdravotním postižením. Na nákup zdravotního transportního kočárku s vybavením, kompenzační pomůcky pomáhající překonat handicap, získala ze Siemens Fondu pomoci grant ve výši 23.981 Kč.

Centrum Lada, občanské sdružení pro pomoc mentálně postiženým z Pacova, nabízí sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám. Na opravu střešní krytiny objektu, ve kterém bude po dokončení oprav provozováno denní centrum rodinného typu, přispěla společnost Siemens částkou 120.000 Kč.


Srpen 2006

Při svém zasedání se grantová komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci rozhodla podpořit tři projekty českých neziskových organizací v celkové hodnotě 200.000 Kč.

Oblastní charita Červený Kostelec provozuje v Žirči Domov sv. Josefa, ve kterém pečuje o lidi s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Udělený příspěvek 100.000 Kč bude použit na zakoupení 16 antidekubitních matrací, které slouží k prevenci proleženin.

Domov svatého Karla Boromejského v Praze pečuje o staré a nemocné lidi na lůžkovém oddělení a v denním stacionáři. Z grantu ve výši 50.000 Kč bude jeden ze vstupů do budovy opatřen automatickými otvírači, a tak lidem na vozíčku či lidem s pohybovým omezením usnadní pohyb v domově.

Občanské sdružení Moravská brána z Lipníku nad Bečvou pořádá kulturní a vzdělávací akce a pomáhá sociálně slabým lidem. Pro šicí dílnu pro nezaměstnané Romská jehlička bude použito přidělených 50.000 Kč na nákup šicích strojů a šicích potřeb.


Červenec 2006

Projekty čtyř českých neziskových organizací budou v rámci červencového grantového kola charitativního projektu Siemens Fond pomoci podpořeny celkovou částkou 207 360 Kč.

Kutnohorské občanské sdružení DIGNO poskytuje osobní asistenci postiženým občanům tak, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí a žít plnohodnotný a důstojný život. Udělený příspěvek 60 550 Kč bude použit na zakoupení sprchovacího lehátka, které ležícím klientům zvýší komfort osobní hygieny.

Náplní občanského sdružení Přístav Poděbrady je zajišťovat finanční prostředky a připravovat aktivity a projekty pro podporu dětí s postižením, které navštěvují speciální školu v Poděbradech. Jednou z těchto aktivit je také možnost jízdy na tandemu. Díky grantu 50 000 Kč budou zakoupena dvě kola pro zrakově postižené děti, které by jinak na běžném či upraveném kole samy jezdit nemohly.

TJ Kardio Liberec organizuje pro své členy postižené kardiovaskulárními chorobami sportovní aktivity, na které dohlíží kardiolog či zdravotní sestra. Přenosné tříkanálové EKG, na který Siemens Fond pomoci přispěje částkou 55 650 Kč, umožní průběžné monitorování stavu účastníků soustředění.

Soběslavské středisko Rolnička při Diakonii ČCE je denní centrum poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické a pracovně-rehabilitační služby dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. Z přidělené částky 41 160 Kč bude zakoupena a nainstalována automatická schodišťová plošina u vchodu do chráněné dílny a chráněného bydlení.


Červen 2006

Grantová komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci druhou červencovou středu rozdělila další finanční příspěvky českým neziskovým organizacím. Tentokrát jde o podporu tří projektů v celkové výši 204 839 Kč.

Oblastní charita Uherské Hradiště působí v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Od roku 2005 mezi její služby přibyl i domácí hospic. Přidělený grant ve výši 80 590 Kč bude použit na nákup oblečení s logem domácího hospice, mobilního telefonu a jízdní kola pro terénní pracovnice a vybavení domácího hospice (např. antidekubitní matrace, oxymetr, elektrická odsávačka hlenů).

Jedním z projektů, které Diecézní charita Plzeň provozuje, je Domov pokojného stáří sv. Alžběty. Zde pečuje o třicet seniorů (maximální kapacita domova), jejichž průměrný věk je 82 let. Za přidělenou částku 74 249 Kč bude pro toto zařízení zakoupen automatický externí defibrilátor.

Klub Klubíčko Beroun funguje již více než devět let a jeho poslání je zkvalitnit život rodinám, které pečují o děti se zdravotním postižením, a integrovat je do „běžného“ života. Grant ze Siemens Fondu pomoci ve výši 50 000 Kč bude použit na zakoupení pomůcek pro nácvik hrubé a jemné motoriky.


Květen 2006

Na svém pravidelném zasedání vybrala grantová komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci projekty čtyř neziskových organizací, mezi které rozdělila 193 488 Kč.

Domov svaté Rodiny poskytuje ve svých domovech v Praze-Liboci a Petřinách celoroční péči o osoby s mentálním a fyzickým postižením. Z přiděleného grantu ve výši 52 000 Kč bude zakoupeno parapodium – vertikalizační ortéza. Tato speciální ortéza poskytuje oporu dolním končetinám a pelvifemorálnímu skloubení se zajištěním vzpřímeného stoje.

Zlínská pobočka občanského sdružení Naděje provozuje Dům pokojného stáří pro osoby většinou zcela imobilní, postižené demencí či Alzheimerovou chorobou. Kapacita zařízení se během léta zvýší a pokoje bude potřeba dovybavit novými lůžky. Přidělených 26 000 Kč bude použito na nákup jednoho nového, elektricky polohovatelného lůžka.

Teen Challenge Dětské centrum v Brně nabízí kontaktní a následnou sociální práci s dětmi postiženými sociálním vyloučením. Centrum se chce nově zaměřit na přípravu dětí před zahájením školní docházky. Proto je potřeba zrekonstruovat stávající prostory a rozdělit je na 2 místnosti, ve kterých budou probíhat programy pro předškolní a školní děti. Finanční příspěvek ve výši 70 000 Kč je určen právě na úpravy prostor centra.

Karlovarské středisko obecně prospěšné společnosti Tyfloservis poskytuje služby nevidomým a slabozrakým klientům od 15 let věku, kterým bezplatně nabízí ambulantní a terénní sociální rehabilitaci. Ne všichni klienti jsou však v takovém zdravotním stavu, který by jim umožňoval návštěvu centra. Proto bude z grantu Siemens Fondu pomoci v hodnotě 45 488 Kč zakoupen notebook se stolní klávesnicí a hlasovým výstupem, díky kterému si nevidomí klienti budou moci kontrolovat správnost své práce. Výuka psaní na počítači „všemi deseti“ se tak bude moci konat u klientů doma.


Duben 2006

Jako každý měsíc se i druhou středu v květnu sešla grantová komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci, aby vybrala ty nejlepší projekty ze žádostí zaslaných v dubnu. Nakonec byly vybrány tři neziskové organizace, mezi které bude rozděleno 200 000 Kč.

Pražské občanské sdružení Green Doors provozuje celkem tři tréninkové kavárny, ve kterých poskytuje pracovní a sociální rehabilitaci lidem, jež onemocněli schizofrenií. Modelovým projektem sdružení je Café na půl cesty. Finanční příspěvek 60 000 Kč pomůže pokrýt náklady spojené s pořízením a instalací vzduchotechniky v kavárně.

Sdružení pro hospic Litoměřice provozuje hospic sv. Štěpána, ve kterém se pečuje o pacienty převážně s nádorovým onemocněním, nacházející se v terminálním stádiu své nemoci. Úlevu při komplikacích po odstranění metastáz v mízních uzlinách (podpaží, tříslo), kdy vzniká otok, přinášejí lymfodrenáže prováděné speciálním přístrojem. Ten bude zakoupen i s příslušenstvím z přiděleného grantu 60 000 Kč.

Středisko rané péče v Praze poskytuje terénní služby rané péče pro rodiny s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením. Nejpodstatnějším zdrojem poznání je zrak, avšak u dětí se zrakovým postižením je omezeno na zbylé smysly, které je třeba o to více rozvíjet, například hrou. Za udělených 80 000 Kč budou nakoupeny speciální stimulační hračky a pomůcky, zhotovené na zakázku na základě dlouholetých zkušeností z práce s touto skupinou.


Březen 2006

Ze žádostí zaslaných do charitativního projektu Siemens Fond pomoci v průběhu března vybrali zástupci grantové komise tři projekty českých neziskových organizací, které si mezi sebou rozdělí 197 700 Kč.

Středisko Betlém Diakonie ČCE v Kloboucích u Brna již 15 let pomáhá řešit problém nedostatečné péče o děti a dospělé s těžkým tělesným postižením v Jihomoravském kraji. Jeho hlavním cílem je umožnit handicapovanému člověku prožít plnohodnotný a naplněný život. Příspěvek ve výši 100 000 Kč pomůže zakoupit rehabilitační přístroj MOTOmed viva 2, který napomáhá zdravému a přirozenému pohybu všech končetin. Cvičit lze aktivně díky vlastní síle nebo pasivně za podpory motorové síly, jež aktivuje zbytkové síly svalů.

Brněnské občanské sdružení LOGO pomáhá osobám trpícím poruchami komunikace, zejména osobám vážně postiženým a sociálně slabým, a poskytuje jim komplexní poradenské služby z oblasti logopedie, psychologie a sociální práce. Grant ve výši 77 700 Kč bude použit na zakoupení schodišťové zvedací plošiny pro přístup do lůžkové části občanského sdružení.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je jedinou církevní nemocnicí v České republice. Od ledna 2004 poskytuje také komplexní služby Dětské a dorostové detoxikační centrum pro děti a mládež zneužívající návykové látky. Detoxikační centrum má v současnosti kapacitu 14 lůžek a poskytuje péči 24 hodin denně. Na doplnění vybavení centra získala nemocnice 20 000 Kč.


Únor 2006

Grantová komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci vybrala ze žádostí zaslaných v únoru tři vítězné projekty českých neziskových organizací, které podpoří celkovou částkou 196 400 Kč.

Občanské sdružení Rodina svaté Zdislavy ze Solance poskytuje komplexní psychologickou pomoc opuštěným dětem a staví rodinné domky pro pěstounské rodiny, které tyto děti přijmou. Na terénní úpravy po připojení vodovodního řadu u jednoho z takových domků bude použit příspěvek ve výši 26 400 Kč.

Oblastní charita Červený Kostelec provozuje Domov svatého Josefa v Žirči, ve kterém pečuje o lidi nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózu. Poskytuje jim zde komplexní zdravotní a sociální péči s hlavním zaměřením na rehabilitaci. Z přidělené částky 90 000 Kč bude zakoupeno transportní a zvedací zařízení ERILENS k přemisťování nechodících klientů z lůžka na vozík, do vany či na rehabilitační lehátko.

Občanské sdružení Život bez bariér z Nové Paky se zaměřuje na poradenství, vzdělávání, zaměstnávání, sport a odstraňování bariér těžce tělesně a zdravotně postižených spoluobčanů. Na nákup speciální softwaru pro nevidomé s hlasovou podporou, bezbariérové WC a bezbariérový nájezd získá finanční příspěvek 80 000 Kč.


Leden 2006

Grantová komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci na svém zasedání u příležitosti hodnocení žádostí zaslaných během ledna 2006 tentokrát učinila výjimku a rozhodla se podpořit sedm projektů českých neziskových organizací celkovou částkou 230.245 Kč.

Základní a mateřská škola Naděje ve Frýdku-Místku se zabývá výchovou a vzděláváním dětí se smyslovými, kombinovanými a mentálními vadami, zvláštní péči pak věnuje dětem s autismem. Finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč bude použit na vybavení autistické třídy - například na speciálně upravené pracovní stoly, stavitelné židle či speciální učební pomůcky.

Pražské Středisko křesťanské pomoci při Diakonii ČCE pomáhá lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, seniorům a lidem, kteří potřebují následnou péči v domácím prostředí. Součástí jeho služeb je také dovážka obědů do domácnosti, pro které z grantu ze Siemens Fondu pomoci získá 30 umělohmotných jídlonosičů v hodnotě 3 570 Kč.

Český svaz hemofiliků chrání zájmy a potřeby hemofiliků ve všech oblastech života. Přidělenou částku 10 000 Kč použije na nákup rehabilitačních pomůcek.

TJJM Chodov provozuje sportovní a volnočasové aktivity se sociálním zaměřením jak pro obyvatele pražského sídliště Jižní Město, tak širokou veřejnost. Jednou z aktivit je cvičení pro rodiče s dětmi s lehkou mozkovou dysfunkcí, při nemž pomohou nové rehabilitační pomůcky v hodnotě 21 675 Kč.

Lovosická Místní organizace Svazu tělesně postižených zajišťuje služby a péči o tělesně postižené občany, jejich sociální rehabilitaci a zájmovou činnost. Z přiděleného příspěvku ve výši 25 000 Kč budou zakoupeny kompenzační pomůcky (vozík, WC židle či chodítko), které budou k dispozici pro zapůjčení.

Jako formu arteterapie pořádá občanské sdružení Loutky v nemocnici na dětských odděleních pražských nemocnicí loutková představení pro malé pacienty. Tento rok by svůj repertoár chtělo rozšířit o dvě nové pohádky a na nákup loutek, kostýmů, hudebních nástrojů pro větší zapojení dětí a dalších rekvizit použijí grant ze Siemens Fondu pomoci ve výši 60.000 Kč.

Jedním z mnoha projektů Slezské diakonie sídlící v Českém Těšíně je azylový dům pro ženy a matky s dětmi, pro které budou z přidělené finanční částky 60 000 Kč vybaveny tři ubytovací jednotky.

 

2005

Prosinec 2005

Z lednového zasedání grantové komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci vzešel jako absolutní vítěz projekt občanského sdružení Helppes, které přidělených 169 980 Kč použije na výživu a výcvik asistenční fenky zlatého retrievera Cherry pro člověka upoutaného na invalidní vozík.

Tento mladý muž žije sám na venkově a asistenční pes je velmi vhodným pomocníkem při obstarávání domácnosti a malého hospodářství (chov králíků a drůbeže). Cherry bude asistovat při podávání předmětů denní potřeby, otevíráním a zavíráním dveří, zásuvek, lednice, rozsvícením a zhasínáním či přitažením vozíku a zároveň bude pozitivní vliv na psychiku svého majitele.


Listopad 2005

Druhou prosincovou středu se sešli členové grantové komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci, aby ze zaslaných žádostí o finanční podporu vybrali projekty k podpoření. Tentokrát bylo mezi čtyři vybrané neziskové organizace rozděleno celkem 190 080 Kč.

Brněnská pobočka občanského sdružení Naděje provozuje Domov pokojného stáří, ve kterém žije 26 seniorů. Součástí zrekonstruované budovy je i výtah (domov je umístěn v čtyřpatrovém činžovním domě) a alternativní zdroj elektrického proudu pro výtah pro použití v případě požáru nebo jiné katastrofické situace. Příspěvek Siemens Fondu pomoci ve výši 20 000 Kč bude použit na výměnu baterie, nabíječky, oleje, filtry a seřízení vstřikovacích trysek, díky kterým bude generátor opět fungovat.

Krajské středisko obecně prospěšné společnosti Tyfloservis pro Plzeňský kraj se zabývá sociální rehabilitací nevidomých a slabozrakých. V rámci svého programu terénní a ambulantní rehabilitace bude za grant ve výši 52 080 Kč zakoupeno čtecí zařízení pro těžce slabozraké s možností nadstandardního zvětšování textů a obrázků pro zrakový trénink.

Liga za práva vozíčkářů, občanské sdružení se sídlem v Brně, poskytuje sociální a zdravotní služby těžce zdravotně postiženým spoluobčanům. Pro svůj speciálně upravený mikrobus, který vozíčkáři používají jako alternativu k městské hromadné dopravě, potřebují novou nájezdní plošinu. K jejímu zakoupení pomůže částka 40 000 Kč, kterou toto občanské sdružení získá ze Siemens Fondu pomoci.

Ostravská Charita sv. Alexandra provozuje několik chráněných dílen a v současné době je největším zaměstnavatelem lidí se zdravotním postižením v Ostravě. Přidělených 78 000 Kč přispěje na nutnou technologickou údržbu a obnovu strojů v chráněné stolařské dílně.


Říjen 2005

Jako každou druhou středu v měsíci byla grantová komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci postavena před těžký úkol – vybrat maximálně čtyři projekty neziskových organizací, které budou podpořeny. Úkol byl splněn a za měsíc říjen bylo rozděleno 215.753 Kč.

Prvním podpořenou organizací je občanské sdružení Máme otevřeno?, které v centru Prahy provozuje tréninkovou kavárnu Vesmírna, v níž poskytuje pracovní příležitosti pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením. Finanční příspěvek ve výši 53.000 Kč bude použit na nákup kombinovaných lednic, které budou umístěny na bar a do přípravné místnosti, a na obměnu židlí a křesílek pro hosty kavárny.

Brněnské občanské sdružení Dobrovolnické centrum Motýlek sdružuje, školí a koordinuje dobrovolníky, kteří působí na klinikách Fakultní nemocnice Brno a podílejí se na psychosociální podpoře tamních pacientů. Na rekonstrukci společenských prostor, kde by pacienti mohli v důstojném prostředí a soukromí přijímat návštěvy a kde by se mohly pořádat kulturní akce, přispěl Siemens Fond pomoci částkou 44.400 Kč.

Mateřská škola se speciálními třídami Duha provozuje běžné třídy pro děti předškolního věku, navíc má však i třídy pro děti s vadami řeči a s kombinovanými vadami. Do těchto speciálních tříd budou zakoupeny relaxační a logopedické pomůcky v hodnotě 40.398 Kč.

Občanské sdružení Klub Hornomlýnská se zabývá aktivitou, která řeší problematiku vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením z pohledu rovných příležitostí, a to umožněním docházení do běžné mateřské školky za pomoci asistenta pedagoga. Grant ze Siemens Fondu pomoci ve výši 77.955 Kč bude použit na zakoupení pěti pomůcek pro pohyb vleže, který střídáním zátěže s relaxací procvičuje koordinaci pohybu horních a dolních partií těla.


Září 2005

Grantová komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci se na své pravidelné měsíční schůzce tentokrát rozhodla podpořit tři projekty neziskových organizacích, a to celkovou částkou 208 000 Kč.

Příspěvek ve výši 120 000 Kč míří do chráněné technické dílny ve Velkých Hošticích na zpracování obyčejného i nebezpečného elektrotechnického odpadu, kterou již tři roky provozuje Charita Opava. Tato dílna poskytuje zaměstnání 22 pracovníkům, z nichž jen dva nemají zdravotní handicap. Přidělená částka pomůže zakoupit skladovací drátěný kontejner a transportní palety.

Druhou podpořenou organizací je Sdružení pro hospic Litoměřice, které provozuje hospic v Litoměřicích, kde pečuje o nevyléčitelně nemocné pacienty. Finanční částka 78 000 Kč, kterou sdružení od Siemens Fondu pomoci získalo, bude použita na zakoupení oxygenátoru kyslíku, kterých má hospic na kapacitu 26 lůžek pouze pět.

Poslední schválený projekt předložila obecně prospěšná společnost Most k životu z Trutnova, jež poskytuje služby v oblasti rekvalifikace a vzdělávání dospělých a provozuje azylové bydlení pro matky s dětmi v krizi. Z finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč budou zakoupeny lůžkoviny do azylového bydlení.


Srpen 2005

Grantová komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci se 14. září sešla ke svému pravidelnému měsíčnímu zasedání, aby rozhodla o příjemcích grantů z 26 žádostí zaslaných v srpnu. Tentokrát se 204 000 Kč rozdělí mezi čtyři neziskové organizace.

Pražské občanské sdružení Salet se zabývá integrací lidí se zdravotním postižením a duševním onemocněním do společnosti, a to formou sociální a pracovní rehabilitace. Provozuje chráněné knihařské a textilní dílny v Praze a Jeseníku, kde je navíc i další chráněná dílna. Příspěvek ve výši 90 000 Kč bude použit na zajištění ústředního vytápění chráněné dílny v Praze.

Obecně prospěšná společnost Egon Schiele Art Centrum z Českého Krumlova pořádá výstavy výtvarného umění v architektonicky cenném komplexu budov (prvky gotiky, renesance, baroka, ale i průmyslové architektury 19. století). Na její projekt Muzeum bez bariér přispěje společnost Siemens částkou 50 000 Kč, jež bude použita na vybudování bezbariérového sociálního zařízení ve výstavních prostorách.

Rodinné integrační centrum Sdružení pro ranou péči v Pardubicích se specializuje na integraci dětí se zdravotním postižením do kolektivu zdravých vrstevníků. Přidělená částka 44 000 Kč směřuje na nákup speciálních rehabilitační, kompenzačních a stimulačních pomůcek (terapeutický bazén se stimulačními míčky a houpačka) a speciálního polohovacího zařízení, aby se děti se zdravotním postižením mohly těchto aktivit účastnit.

Canisterapeutické centrum Kamarád z Okrouhlic za pomoci terapeutických psů rozvíjí citové, rozumové i pohybové schopnosti u mentálně a tělesně postižených klientů všech věkových kategorií. Příspěvek ze Siemens Fondu pomoci ve výši 20 000 Kč bude použit na zakoupení mobilní sady překážek pro nácvik agilit.


Červenec 2005

Na pravidelném setkání grantové komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci byly tentokrát vybrány projekty čtyř neziskových organizací v celkové hodnotě 217 500 Kč.

Občanské sdružení Dolíček z Rožnova pod Radhoštěm pomáhá zlepšovat podmínky výchovy a vzdělávání handicapovaných dětí a mládeže v pomocných a rehabilitačních třídách základních škol. Do nové pomocné třídy, která se od září otevírá v rožnovské zvláštní škole, zakoupí sdružení díky příspěvku ze Siemens Fondu pomoci speciální somatické a vibrační pomůcky, materiál pro výtvarnou a praktickou výchovu, rehabilitační žíněnky a dotykový monitor - to vše v hodnotě 30 500 Kč. Navíc získá od společnosti Siemens jednu vyřazenou počítačovou soupravu.

Sdružení sv. Jana N. Neumanna, provozující stejnojmenný hospic v Prachaticích, získá příspěvek ve výši 67 000 Kč, který pokryje nákup jednoho plně automatického polohovacího lůžka s příslušenstvím. Takové lůžko velmi zvyšuje komfort imobilním pacientům v terminální fázi onemocnění, protože pomáhá účinně předcházet vzniku proleženin.

Sdružení žáků, pedagogů a rodičů při Základní škole JIH v Hradci Králové Ámos bude již brzy moci svým žákům nabídnout svalový trenažér, na jehož zakoupení obdrží 100 000 Kč. Na tomto trenažéru budou moci žáci s očními vadami rehabilitovat oční svaly, jejichž nefunkčnost ztěžuje jejich životní situaci.

Kladenské Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA poskytuje komplexní psychosociální služby rodinám, které potřebují odbornou pomoc a podporu. Toto občanské sdružení také provozuje půjčovnu hraček a stimulačních pomůcek. Stimulační pomůcky pro zdravotně postižené děti nejsou v normální obchodní síti k sehnání a jsou navíc pro většinu rodin finančně nedostupné. Právě na nákup takových pomůcek obdrží ROSA 20 000 Kč.


Červen 2005

Grantová komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci se 13. července sešla, aby vybrala nejlepší projekty z 25 žádostí zaslaných v průběhu června 2005. Tentokrát se o finanční částku ve výši 123.941 Kč podělily čtyři neziskové organizace.

Diakonie ČCE v Praze poskytuje terénní sociální a pečovatelské služby lidem všech věkových skupin, pomáhá rodinám, kteří dlouhodobě pečují o své blízké, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. Organizace navíc zapůjčuje kompenzační pomůcky seniorům s náhlým snížením mobility. Z přidělené částky 10.500 Kč budou zakoupena dvě toaletní křesla, která budou krátkodobě zapůjčována potřebným lidem.

Denní centrum Rolnička Diakonie ČCE ze Soběslavi nabízí sociální, vzdělávací, terapeutické a pracovně-rehabilitační služby více než 50 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. Centrum obsahuje také chráněné dílny a chráněné bydlení. Jedné z obyvatelek chráněného bydlení, která trpí epilepsií, bude za získaných 21.000 Kč zakoupen monitorovací systém pro lidi s touto chorobou EPI-CARE.

Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí se sídlem v Hradci Králové spolupracuje při integraci postižených osob mezi zdravé, organizuje letní tábory a provozuje kurzy a vzdělávací akce. Částka 35.441 Kč pomůže zaplatit nákup a instalaci transportního a zvedacího systému ROOMER, který pomůže imobilním klientům při osobní hygieně.

Diecézní charita Plzeň pomáhá potřebným a pro tyto účely spravuje 35 profesionálních projektů a zařízení. Jedním z nich je Domov pro seniory a občany s postižením v Boru u Tachova. Finanční příspěvek ze Siemens Fondu pomoci přispěje na nákup pračky se sušičkou, vozíku na prádlo, úklidového vozíku a mříže na úklidové prostředky.


Květen 2005

Opět nelehké rozhodování čekalo na komisi Siemens Fond pomoci ve středu 8. června, kdy měla vybrat vítězné projekty za měsíc květen. Po bouřlivých diskusích nakonec vyhrály projekty Rodinného dětského domu Sluníčko ze Čkyně, střediska Betlém při Diakonii ČCE a Tyfloservisu, které dohromady dostaly příspěvek 210.000 Kč.

Občansko-prospěšná společnost Rodinný dětský domov Sluníčko si u Siemens Fondu pomoci žádala o příspěvek ve výši 125 000 Kč na vytvoření řemeslné dílny při Domu na půli cesty ve Vitějovicích. Komise vzala v úvahu silnou konkurenci, a aby se dostalo na více žadatelů, přidělila nakonec Sluníčku částku 70.000 Kč, které může využít třeba na opravu omítek nebo položení podlah.

Vedle Sluníčka se mohli radovat i pracovníci střediska Betlém při Diakonii ČCE v Kloboukách u Brna. V Betlému se starají o tělesně i psychicky postižené lidi, kteří ve středisku bydlí, a tak je pro ně v tuto chvíli nejdůležitější nákup speciálních postelí s elektrickým pohonem. Komise přidělila tomuto zařízení 35.000 Kč, což stačí právě na jednu takto speciální postel.

Třetím podpořeným je občansko-prospěšná společnost Tyfloservis, jež funguje v Ústí nad Labem. Posláním Tyfloservisu je podpora zapojení do společnosti nevidomých a slabozrakých lidí, kteří přišli o svůj zrak v pozdějším věku. K tomu potřebují speciální pomůcky a jednou z nich je i digitální zápisník s hlasovým výstupem, jenž umožňuje zpracovávat textové materiály, číst texty, prohlížet zvětšenou grafiku atd. Na tento přístroj komise přidělila organizaci 105.000 Kč.


Duben 2005

Grantová komise projektu Siemens Fond pomoci se 11. května sešla ke zhodnocení žádostí o finanční příspěvek, doručených během dubna 2005. Nakonec byly vybrány následující čtyři projekty.

Pražské sdružení Linka bezpečí provozuje stejnojmennou bezplatnou telefonickou linku krizové intervence pro děti a mladistvé. Společnost Siemens věnuje tomuto občanskému sdružení server pro zálohování veškerých dat ze speciálních počítačových programů v hodnotě 120.000 Kč.

Obecně prospěšná společnost Nut’s Production se sídlem v Praze pomáhá rozvíjet talent začínajících a handicapovaných umělců. Na svůj projekt „Poslouchejte pohádku“, přednostně věnovaný nevidomým a slabozrakým dětem ve školkách a 1. a 2. třídách základní školy, získá finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč.

Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí Pohoda z Teplic se zabývá společenskou integrací dětí a mládeže se zdravotním postižením. Tuto cílovou skupinu podporuje při výchově, vzdělávání a dopravě do školních zařízení. Siemens Fond pomoci přispěje na nákup rehabilitačních pomůcek – zdravotní kočáry, polohovací pracovní plochy a rehabilitační houpačku – částkou 75.697 Kč.

Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice chrání zájmy tělesně i duševně postižených dětí a mládeže a podporuje jejich výchovu a vzdělávání. Přidělených 34.000 Kč je určeno na nutné stavební úpravy pro realizaci místnosti snoezelen – multismyslové místnosti.


Březen 2005

V polovině dubna se sešla grantová komise projektu Siemens Fond pomoci, aby vybrala vítězné projekty neziskových organizací, které své žádosti zaslaly v měsíci březnu. Nakonec si tři z nich rozdělí 212.800 Kč.

Občanské sdružení Villa Vallila provozuje komunitní dům, který mladým lidem s postižením bez rodinného zázemí nabízí chráněné bydlení. Jednou z možností, jak trénovat pracovní dovednosti, je v rámci pracovní terapie také práce na zahradě. Příspěvek ze Siemens Fond pomoci ve výši 85.000 Kč je určen na vybudování skleníku, ve kterém budou obyvatelé domu pěstovat zeleninu.

Královehradecké Sdružení přátel zrakově postižených dětí obdrží 67.800 Kč na stavební práce, elektroinstalaci a revizi, které umožní přestavbu zařízení terapeutické světelné a psychorelaxační místnosti s vodním lůžkem a ultrafialovým světlem. Místnost bude součástí místní speciální mateřské školy, při které sdružení působí.

Sdružení sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, které provozuje stejnojmenný hospic – jediný v jihočeském kraji, obdrží příspěvek ve výši 60.000 Kč na zakoupení dvou kontinuálních dávkovačů (injektomatů), které onkologicky nemocným pacientům umožňují automaticky dávkovat analgetika podle potřeby nemocného.


Únor 2005

Grantová komise projektu Siemens Fond pomoci se 9. března sešla, aby vyhodnotila únorové žádosti o finančních příspěvek. Tentokrát bude mezi tři organizace rozděleno celkem 200.460 Kč.

Prvním příjemcem je občanské sdružení Koník z Českých Budějovic, které formou hipoterapie a podporovaného zaměstnávání poskytuje služby lidem s různými typy postižení. Příspěvek ve výši 75.000 Kč je určen na nákup koně pro hipoterapii a poníka pro volnočasové aktivity dětí.

Středisko pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny v Brně, jenž je součástí Slezské diakonie, získá 75.000 Kč na zřízení rehabilitační místnosti. Středisko nabízí terénní služby rané a respitní péče, osobní asistenci, volnočasové aktivity a komplexní poradenství pro rodiče dětí se zdravotním či sociálním handicapem.

Podpora ve výši 50.460 Kč míří do občanského sdružení Rodina svaté Zdislavy ze Solance, kde bude použita na nákup materiálu pro schodiště v domě pro pěstounské rodiny, kterým toto sdružení poskytuje materiální, psychologickou a pedagogickou pomoc.


Leden 2005

Na začátku února se sešla grantová komise projektu Siemens Fond pomoci, aby ze žádostí doručených v lednu vybrala projekty k podpoření. Tentokrát byly podpořeny tři organizace, které se podělí o 205.000 Kč.

Prvním příjemcem grantu je Sdružení Neratov z Bartošovic v Orlických horách, které poskytuje chráněné bydlení a práci formou léčebné terapie 13 chlapcům a děvčatům s lehkým mentálním postižením. Tato organizace získá 100.000 Kč na nákup mikrobusu, který převáží děti do školy, k lékaři, na výlety či na rekondiční pobyty u moře.

Druhým vybraným projektem je Zelená dílna občanského sdružení Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže v Bruntále, která se zaměřuje na oblast zaměstnanosti znevýhodněných občanů. Fond pomoci přispěje částkou 50.000 Kč na stavební úpravy sociálního a skladového zázemí dílny.

Třetí udělený grant míří do pražského Nadačního fondu Rozum a Cit, jehož posláním je pomoc opuštěným a sociálně znevýhodněným dětem. Příspěvek v celkové výši 55.000 Kč pomůže dvěma pěstounským rodinám - jedné dobudovat dětské pokoje v podkroví a druhé zakoupit do dětského pokoje psací stoly a židle.

2004

Prosinec 2004

Druhou lednovou středu se sešli zástupci grantové komise charitativního projektu Siemens Fond pomoci, aby rozdělili finanční prostředky mezi úspěšné žádosti, které byly doručeny v průběhu prosince 2004. Komise vybrala dva projekty, mezi které rozdělila 221.000 Kč.

Prvním podpořeným projektem, jehož nositelem je Slezská diakonie Český Těšín, je Tísňová péče Dorkas. Společnost Siemens přispěje částkou 190.000 Kč na zakoupení dispečerského pultu, který umožní stávající služby poskytnout 250-300 uživatelům v oblasti Bruntálska. Pomocí systému tísňové péče se uživatel dovolá pomoci, aniž by musel vytáčet telefonní číslo. Stačí jen zmáčknout alarmovací tlačítko, které ho spojí s dispečerskou stanicí, kde na krizovou situaci reaguje zkušená zdravotní sestra.

Druhým vybraným příjemcem příspěvku je Speciální škola pro žáky s více vadami v Novém Jičíně. Přidělená částka ve výši 31.000 Kč bude použita na nákup pomůcek ke sluchové, zrakové a hmatové simulaci a zátěžového koberce s antialergickým povrchem a úpravou. Speciální škola zajišťuje individuální vzdělávání pro děti, které pro svůj handicap nejsou schopny plnit osnovy základní ani zvláštní školy.


Listopad 2004

První prosincové úterý se konalo zasedání komise Siemens Fondu pomoci, na kterém byly rozděleny příspěvky projektům, jejichž žádosti byly doručeny v listopadu. Z celkového počtu 20 žádajících organizací komise vybrala dva projekty občanských sdružení: Zahrada 2000 a Prostor Pro, které budou podpořeny celkem 181.821 Kč.

Posláním a smyslem občanského sdružení Zahrada 2000 je dát duševně nemocným lidem šanci na co nejlepší uplatnění v lidské společnosti, pomáhat jim zdolávat překážky, které jsou jim v důsledku nemoci kladeny v jejich životě. Příspěvek ze Siemens Fond pomoci ve výši 133.821 Kč bude využit na nákup průmyslové pračky, kterou v rámci chráněného pracoviště prádelny a mandlovny obsluhují klienti občanského sdružení.

Druhý příspěvek z Siemens Fondu pomoci obdrží občanské sdružení Prostor Pro, a to v hodnotě 48.000 Kč na vybavení výtvarné dílny. Prostor Pro poskytuje sociální služby a volnočasové aktivity sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva, především dětem a mladým lidem, prostřednictvím svého nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klídek.


Říjen 2004

V polovině listopadu se opět konalo zasedání komise Siemens Fondu pomoci, na kterém byly rozděleny příspěvky za předešlý měsíc. Českým neziskovým organizacím, jejichž žádosti byly doručeny v říjnu, byly rozděleny prostředky v celkové výši 204.035 Kč.

Z několika desítek žádostí byly vybrány projekty tří organizací: Kapky 97 z Chomutova, obecně prospěšné společnosti Energie z Litvínova a Stacionáře sv. Damiána ze Znojma.

Kapka 97 je občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, které slouží jako kontaktní centrum pro pacienty, poskytuje poradenskou a psychoterapeutickou pomoc, pomáhá při posilování psychiky pacientů pozitivními příklady úspěšné léčby a kontakty s jinými lidmi, kteří léčbou prošli. Programy slouží k rehabilitaci a resocializaci pacientů po aktivní protinádorové léčbě. Příspěvek ze Siemens Fondu pomoci ve výši 47.000 Kč poslouží ke zkvalitnění vzdělávacích programů.

Energie, o. p. s., poskytuje obecně prospěšné služby mentálně a zdravotně postiženým občanům. Těmito službami jsou denní, týdenní, celoroční stacionář, ergoterapeutická dílna pro mentálně postižené, sociálně právní poradenství a chráněné dílny a pracoviště. Příspěvek ve výši 73.950 Kč bude použit na vybavení hudebně-relaxačního koutku, v němž při práci s mentálně postiženými klienty budou využívány prvky muzikoterapie, dramatoterapie a relaxace.

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo slouží osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami a rysy autismu. Stacionář použije přidělenou částku 83.085 Kč na nákup zdravotních kočárů, elektrické polohovací postele a rehabilitačních balonů pro své klienty. Jeho součástí jsou také dílny pracovní terapie.


Září 2004

Ve 4. kole charitativního projektu Siemens Fond pomoci vybrala komise ve složení Hana Prchalová (Informační centrum neziskových organizací, o.p.s.), Jaroslava Jones (Nadace Civilia), Alena Vitásková (Nadace Lívie a Václava Klausových) a Miloš Mach (Siemens, s.r.o.) z celkového počtu 18 žádostí 4 projekty, kterým přidělila dohromady 210 000 Kč.

Nejvyšší částku (130 000 Kč) obdrželo sdružení Ledovec. Toto sdruření poskytuje služby zaměřené na sociální rehabilitaci a pracovní terapii lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem s cílem podpořit jejich možnosti žít v přirozeném prostředí či jejich znovuzačlenění do běžné společnosti. Ledovec darovanou částku použije na rekonstrukci podkroví, kam se přestěhuje terapeutická tkalcovna. Rakovnický Domov Ráček, který vychovává a dle možností vzdělává mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé, získal 65 000 Kč na výměnu a rekonstrukci topení v chráněném bytě s částečnou asistenční službou. Byt slouží handicapovaným lidem, kteří již nemají rodiče a museli by zbytek života strávit v ústavu. Částka 10 000 Kč poslouží Unii neslyšících Brno na nákup CD nosičů pro výukové programy a kurzy znakové řeči. V hodnotě 5 000 Kč darujeme v rámci Siemens Fond pomoci Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel dispečerská sluchátka, která budou využívat operátoři Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící.


Srpen 2004

Ve 3. kole charitativního projektu Siemens Fond pomoci vybrala komise ve složení Hana Prchalová (Informační centrum neziskových organizací, o.p.s.), Jaroslava Jones (Nadace Civilia) a Miloš Mach (Siemens, s.r.o.) z celkového počtu 26 žádostí 3 projekty, kterým přidělila dohromady 200.000 Kč.

Nejvyšší částku (100.000 Kč) obdrželo Prácheňské sanatorium, které poskytuje zdravotní služby seniorům, kteří se dostali díky svým onemocněním do nepříznivé životní situace a stali se tak plně závislí na péči druhé osoby. Prácheňské sanatorium darovanou částku použije na nákup nové sušičky a dvou praček. Neratovické občanské sdružení Temperies, jenž provozuje hipoterapii, získalo 70.000 Kč na nákup pomůcek pro ergoterapeutickou dílnu a dřevěné makety koně, na které budou klienti nacvičovat uzdění a sedlání. Zbývající částka 30.000 Kč připadla Letohrádku Vendula, který poskytuje alternativní sociální služby lidem s jakýmkoliv typem zdravotního postižení. Vzhledem k tomu, že Letohrádek Vendula provozuje také řemeslné chráněné dílny, odkoupí společnost Siemens od unhošťského sdružení 1000 dárků pro hosty na tradiční Kundenabend, který se letos koná 3. 12. 2004 v Obecním domě.


Červenec 2004

Ve 2. kole charitativního projektu Siemens Fond pomoci vybrala komise ve složení Helena Fibingerová (Česká atletika), Hana Prchalová (Informační centrum neziskových organizací, o.p.s.), Jaroslava Jones (Nadace Civilia), Miloš Mach (Siemens, s.r.o.) a Petr Sedláček (Siemens, s.r.o.) z celkového počtu 26 žádostí 4 projekty, kterým přidělila dohromady 195 000 Kč.

Nejvyšší částku (76 000 Kč) obdržela Česká společnost AIDS pomoc na nákup vybavení Domu světla v pražském Karlíně. Brněnská společnost Spondea získala 62 000 Kč na vybavení krizového centra pro ohrožené, týrané a zneužívané děti. SKP-Centrum, jenž působí v Pardubicích, obdrželo 32 000 Kč na kamerové zabezpečení azylového domu pro ženy a matky s dětmi Paprsek. Zbývajících 25 000 Kč získalo sdružení Přístav na nákup rodinného dvoukola, jenž bude sloužit rodinám s mentálně postiženými dětmi.


Červen 2004

Hlavním vítězem 1. kola charitativního projektu SFP byla vybrána obecně prospěšná společnosti Pomocné tlapky. Pomocné tlapky o.p.s. se zabývá chovem, předvýchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým lidem, zejména částečně nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým a v budoucnu snad i neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními.

Asistenční psi mohou částečně nahradit službu osobních asistentů nebo rodinných příslušníků a snížit závislost tělesně postižených na jejich péči. Výrazně zvyšují samostatnost a sebevědomí postižených, umožňují jim se aktivně a plnohodnotně zapojit do běžného života a zlepšit navazování komunikace s okolím.

Dalšími vybranými organizacemi byly Diakonie ČCE a Charita Šumperk. Diakonie ČCE získala 17 000 Kč na rekonstrukci relaxačního bazénu v centru denních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Charita Šumperk obdrží 37 170 Kč na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které budou zapůjčovány zdravotně postiženým a seniorům. Celková výše přidělených grantů tak za měsíc červen dosáhla výše 204 170 Kč.

Asistenční pes dokáže například:

 • rozsvěcení a zhasínání světel

 • přinesení určeného předmětu (např. telefon, vodítko, pošta ze schránky, noviny, léky, ovladač atd.) a předání správným způsobem

 • sundávání ponožek a rukavic nebo i svetru

 • vytahování prádla z pračky

 • podávání spadlých předmětů (klíče, tužka, list papíru - cokoli postiženému upadne na zem)

 • otevírání a zavírání dveří všech typů

 • přivolání výtahu

 • nošení batůžku s drobnostmi

 • pomoc při nakupování (uložení předmětů do košíku, předání peněženky pokladní)

 • tažení invalidního vozíku

 • odnos odpadků

 • otevírání lednice, dvířek nebo zásuvek v domácnosti atd.