Regionální podpora - vítězné projekty

Přehled podpořených projektů v regionech

Výsledky regionálních kol Fondu pomoci - květen 2015

Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Jaromír Zapletal, ředitel Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

 • Eva Kočicová, specialista komunikace závodu

 • David Bilan, vedoucí personálního oddělení závodu

 • Petr Bačák, předseda odborové organizace závodu

 • Romana Stejskalová, šéfredaktorka Frenštátského zpravodaje

Vítězné projekty

Domov Hortenzie

 • Domov Hortenzie ve Frenštátě p. R. poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory se sníženou soběstačností.

 • Z darované částky 25 tisíc korun organizace zakoupí polohovací pojízdná křesla pro seniory.

Obecně prospěšná společnost Kamarád

 • Obecně prospěšná společnost Kamarád poskytuje v Rožnově p. R. služby sociální prevence určené pro dospělé osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

 • Darovanou částku 25 tisíc korun použije na výstavbu venkovní zahrady s bezbariérovou dostupností.

Jezdecká Stáj Tennessee Bonzana

 • Jezdecká Stáj Tennessee Bonzana v Trojanovicích slouží k volnočasovému využití dětí a mládeže.

 • Za darovanou částku 20 tisíc korun nakoupí vybavení a pomůcky pro provoz hiporehabilitace a postaví nástupní rampu pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Výsledky regionálních kol Fondu pomoci - listopad 2016

Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Vladimír Štěpán, ředitel Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

 • Mariana Kellerová, manažerka společenské odpovědnosti Siemens v České republice

 • Lenka Valíčková, regionální manažerka komunikace Siemens

 • Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

 • Miloš Šenkýř, redaktor ČRo Brno

 • Jaromír Hron, předseda Výkonného výboru Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

Vítězné projekty

Ústav prevence a léčby závislotí A Kluby Brno, z. ú.

 • Ústav prevence a léčby závislotí A Kluby Brno se věnuje pomoci a podpoře osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým.

 • Organizace za dar 61 000 Kč vybaví dva byty  pro celkem svých 10 klientů. Jedná se o klienty, kteří se vrací z ústavní léčby ze závisloti na alkoholu a nemají, kam by se mohli vrátit.

Pečovatelská služba Homediss, o. p. s.

 • Pečovatelská služba Homediss poskytuje sociální služby seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým. Pomáhá jim zvládat nepříznivé životní situace, tak aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle a zachovat vazbu na své blízké.

 • Obecně prospěšná společnost díky poskytnutému daru ve výši 45 000 Kč nakoupí kluzné podložky, které slouží pro manipulaci imobilních osob při osobní hygieně v rámci pečovatelské služby.

EkoCentrum Brno

 • EkoCentrum Brno se zaměřuje na podporu a propagaci zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje inspirační a osvětové centrum, které navštěvují kolektivy seniorů či dětí se speciálními potřebami.

 • Dar 30 000 Kč EkoCentru umožní vybavit klubovnu pro dobrovolníky, kteří se podílejí na provozu osvětového centra. Cílem projektu je vytvořit dobrovolníkům odpovídající podmínky pro společné setkávání a zázemí pro jejich činnosti.

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

 • Sociálně-psychiatrické centrum Fénix pomáhá lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým dosáhnout či udržet dobrou kvalitu jejich života. Pomáhá rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, aby mohli žít co nejspokojeni a nejsamostatněji.

 • Sociálně-psychiatrické centrum obdrželo dar 26 000 Kč na zakoupení zdravotního terapeutického křesla JECH do denního stacionáře pro duševně nemocné.

YMCA BRNO

 • YMCA Brno se zaměřuje na kluby a oddíly, které pokrývají široké spektrum různých aktivit od dětských oddílů a klubů pro mládež přes sportovní, ekologické a turistické oddíly až po kluby maminek, senior kluby či zájmové umělecké činnosti.

 • Z obdrženého daru 38 000 Kč organizace zajistí 12 bezplaných míst na táborech pro děti ze sociálně slabých rodin.


Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Jaromír Zapletal, ředitel Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

 • Eva Kočicová, specialista komunikace závodu

 • David Bilan, vedoucí personálního oddělení závodu

 • Petr Bačák, předseda odborové organizace závodu

 • Romana Stejskalová, šéfredaktorka Frenštátského zpravodaje


Vítězné projekty

Charita Frýdek - Místek

 • Charita Frýdek – Místek poskytuje služby seniorům a lidem s psychickým onemocněním.

 • Dar ve výši 22 tisíc korun využije na nákup střešních roletek pro zkvalitnění prostředí pro své klienty.

Středisko EDEN Nový Jičín při Slezské diakonii

 • Středisko EDEN Nový Jičín při Slezské diakonii podporuje lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

 • Středisko za částku ve výši 20 tisíc korun nakoupí polohovacího lůžka pro imobilní klienty s těžkým kombinovaným postižením.

Obecně prospěšná společnost Iskérka

 • Obecně prospěšná společnost Iskérka poskytuje služby sociální rehabilitace pro dospělé s duševním onemocněním a pro lidi v psychické krizi.

 • Za darovanou částku 35 tisíc korun rozšíří aktivity rehabilitační dílny o dílnu tiskařskou, a nabídne tak další možnosti rozvoje svým klientům.

Výsledky regionálních kol Fondu pomoci - květen 2014

Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Vladimír Štěpán, ředitel Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

 • Mariana Kellerová, manažerka společenské odpovědnosti Siemens v České republice

 • Lenka Valíčková, regionální manažerka komunikace Siemens

 • Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

 • Miloš Šenkýř, redaktor Lidových novin

 • Karel Pančocha, proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro rozvoj a vnitřní vztahy a vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání

 • Jaromír Hron, předseda Výkonného výboru Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje


Vítězné projekty

Kunštát PRO FUTURO

 • Občanské sdružení Kunštát PRO FUTURO pracuje na zlepšení podmínek a podporu rovnocenného postavení zdravotně postižených osob v běžném životě.

 • Kunštát PRO FUTURO obdržel 40 000 Kč na organizaci dobročinné aukce výtvarných děl handicapovaných umělců

Petrov, o.s.

 • Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Petrov zajišťuje mimo jiné doučování v Dětském domově Zábrdovice.

 • Dětský domov Zábrdovice obdržel částku 55 000 Kč na materiály na projekt Doučko a Přípravka.

SENIOR Centrum

 • SENIOR Centrum Blansko poskytuje pobytové sociální služby v Domově pro seniory a  Domově se zvláštním režimem v Blansku.

 • SENIOR Centrum Blansko získalo 48 500 Kč na zakoupení elektrické plošiny pro vozík, aby se i vozíčkáři mohli v mikrobusu zúčastnit výletů do okolí.

Psychocentrum Domeček Hodonín

 • Psychocentrum Domeček poskytuje chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné, provozuje azylový dům pro muže, zajišťuje sociální rehabilitaci a odborné sociální poradenství.

 • Psychocentrum Domeček získalo 43 000 Kč na ledničky a pračky pro chráněné bydlení. 

Teen Challenge

 • Teen Challenge se věnuje pomoci lidem s různými druhy závislostí. V rámci resocializačního projektu se snaží zajistit celkovou životní změnu a a například i vybudovat pozitivní vztah k práci.

 • Teen Challenge za 29 000 Kč zakoupí stolní fotbal pro tréninkovou truhlářskou dílnu, kde bude sloužit jako odměna za práci a motivace k dalšímu úsilí klientů.

SK Hobit

 • Sportovní klub hráčů basketbalu na vozíku SK Hobit se věnuje i vyhledávání nových hráčů a práci s nimi. V rámci projektu Vracím se do hry se věnuje juniorským hráčům ve věku 15 – 23 let, kteří jsou často po úrazu na vozíku. Sport jim pomáhá překlenout těžké období akceptace nového stavu.

 • SK Hobit obdržel 34 000 Kč na nákup vozíku pro nového hráče – začátečníka pro projekt Vracím se do hry.


Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Jaromír Zapletal, ředitel Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

 • Eva Kočicová, specialista komunikace závodu

 • David Bilan, vedoucí personálního oddělení závodu

 • Petr Bačák, předseda odborové organizace závodu

 • Romana Stejskalová, šéfredaktorka Frenštátského zpravodaje


Vítězné projekty

Sociálně terapeutická dílna střediska EFFATHA při Slezské diakonii

 • Sociálně terapeutická dílna střediska EFFATHA při Slezské diakonii nabízí lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve své dílně aktivity k rozvoji.

 • Za darovanou částku 30 tisíc nakoupí pracovní pomůcky a potřebný materiál za účelem otevření dřevařské dílny.

Občanské sdružení Duha Klubáci

 • Občanské sdružení Duha Klubáci organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež, a to včetně letních táborů pro děti.

 • Za částku 14 tisíc korun dovybaví svou klubovnu (židle, stolní hry, sportovní potřeby).

Občanské sdružení Rodina sv. Zdislavy

 • Občanské sdružení Rodina sv. Zdislavy podporuje pěstounské rodiny a mimo jiné pomáhá s i výstavbou rodinných domků.

 • Za darované peníze ve výši 38 tisíc korun dovybaví dětský pokoj rodinného domu pěstounů.

Výsledky regionálních kol Fondu pomoci - listopad 2013

Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Vladimír Štěpán, ředitel Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

 • Karolína Kříženecká, manažerka společenské odpovědnosti Siemens v České republice

 • Lenka Kuchtová, regionální manažerka komunikace Siemens

 • Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

 • Miloš Šenkýř, redaktor Lidových novin

 • Karel Pančocha, proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro rozvoj a vnitřní vztahy a vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání

 • Jaromír Hron, předseda Výkonného výboru Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje


Vítězné projekty

Betanie – křesťanská pomoc, o.s.

 • Občanské sdružení Betanie- křesťanská pomoc se věnuje pečovatelským a ošetřovatelským službám již 20 let. Mezi jeho aktivity patří poskytování terénních služeb, provoz Domu důstojného stáří nebo Villa Martha- Domov se zvláštním režimem.

EkoCentrum Brno

 • EkoCentrum Brno je organizací zaměřenou na propagaci životního stylu citlivého k přírodě. Poskytuje tak například knihovnické a ekoporadenské služby, provozuje obchod s ekologicky šetrnými produkty a organizuje výukové programy.

 • EkoCentrum Brno obdrží příspěvek 30.000 Kč na renovaci objektu nově vznikajícího vzdělávacího centra Písečník.

Armáda spásy

 • Armáda spásy je organizací, která působí po celém světě se zaměřením na duchovní a sociální pomoc potřebným. V Brně provozuje hned několik center určených nejen sociálně znevýhodněným lidem, ale například i dětem a mládeži.

 • Organizace Armáda spásy obdrží 80.000 Kč na opravu elektroinstalace.

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

 • Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín poskytuje obrovskou škálu rodinných a vzdělávacích programů, od předporodních kurzů, přes jazykové a vzdělávací kurzy až po doprovázení rodin a seniorů v krizových situacích.

 • Jednou z těchto mnoha aktivit je i stacionář, pro jehož klienty bude sloužit polohovací zařízení, na které Centrum obdrží příspěvek 28.725 Kč.

Diakonie Betlém

 • Diakonie Betlém se věnuje pomoci lidem s postižení s cílem pomoci jim prožít obyčejný, aktivní a naplněný život.

 • Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna dostane 41.275 Kč na renovaci koupelny v jednom z zařízení sociální pomoci, které provozuje.


Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Jaromír Zapletal

 • Tomáš Kostelník

 • Katuše Mráčková

 • David Bilan


Vítězné projekty

Podané ruce, o.s. 

 • Organizace Podané ruce, o.s. využívá při své práci s osobami s postižením a sociálně hendikepovanými především metody canisterapie a aktivit se psy, které mají významný vliv na posilování citových, rozumových i pohybových schopností. 

 •  Na projekt Vybavení canisterapeutických týmů získá sdružení částku 38.000 Kč určených na nákup jednotné a účelné výstroje dobrovolníka a postroje psa.


Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Monika Petrlová


Vítězné projekty

Domov pro seniory Mohelnice

 • Mohelnický domov pro seniory byl otevřen před téměř 10 lety. Po celou dobu svého fungování se věnuje péči o seniory, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny.

 • Společnost Siemens věnuje 25.000 Kč na financování pomůcek a vybavení pro poskytování sociálních služeb.

Charita Zábřeh

 • Posláním Charity Zábřeh je podpora a pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, a podporuje jejich začlenění do běžného života. Mimo její další činnosti tak patří i potravinová pomoc potřebným.

 • Částka 15.000 Kč, kterou charita získala je určena na organizační zajištění potravinové sbírky pro středisko potravinové pomoci, které charita provozuje.

Sdružení Ryzáček

 • Posláním sdružení Ryzáček je zájmové poskytování služeb v oblasti hiporehabilitace, pomoc v integraci zdravotně postižených do společnosti a vytváření kladného prostředí vhodného pro rozvoj dovedností dětí, seniorů a zdravotně postižených osob.

 • Na pomůcky pro hipoterapii a hiporehabilitaci poskytovanou sdružením Ryzáček věnujeme 10.000 Kč.


Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Tlachová Bronislava


Vítězné projekty

Areál Pivoňka

 • Obecně prospěšná společnost Areál Pivoňka se věnuje poskytování hiporehabilitačních služeb, které významně ovlivňují funkci pohybového aparátu.

 • Areál Pivoňka obdrží příspěvek 10.000 Kč na poskytování služeb hiporehabilitace pro klienty.


Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Dipl.-Ing. Eduard Tannhäuser, vedoucí odštěpného závodu Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika

 • Lothar Wild, ekonomický ředitel odštěpného závodu Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika

 • Libuše Eflerová, Local Compliance Officer

 • Markéta Turková, HR specialista


Vítězné projekty

Barevné domky Hajnice

 • Barevné domky Hajnice jsou organizací poskytující pobytové a sociální služby lidem s mentálním postižením. Ve dvou areálech provozuje celkem dvanáct chráněných bytů a domků. Projekt Bílého domku ve poměrně specifický, umožní totiž bydlení dvěma klientů,s mentální retardací, autismem a souběžně problémovým a agresivním chováním.

 • Na nákup zřízení místnosti pro aktivní pohyb věnuje společnost Siemens 10.000 Kč.

Most k životu, o.p.s.

 • Organizace Most k životu, o.p.s. provozuje vzdělávací a rekvalifikační centrum v Trutnově- Poskytuje služby sociálně-právní ochrany, profesní ho poradenství, zajišťuje rekvalifikace a současně sama organizuje vzdělávací kurzy a semináře.

 • Most k životu o.p.s. obdrží částku 10.000 Kč na nákup vybavení do společných prostor azylového domu.

Výsledky regionálních kol Fondu pomoci - květen 2013

Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Vladimír Štěpán, ředitel Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

 • Karolína Kříženecká, manažerka společenské odpovědnosti Siemens v České republice

 • Lenka Kuchtová, regionální manažerka komunikace Siemens

 • Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

 • Miloš Šenkýř, redaktor Lidových novin

 • Karel Pančocha, proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro rozvoj a vnitřní vztahy a vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání

 • Jaromír Hron, předseda Výkonného výboru Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje


Vítězné projekty

Betanie – křesťanská pomoc, o.s.

 • Betanie provitzuje domov pro seniory v Brně – Maloměřicích, domov se zvláštním režimem v Hrušovanech u Brna, domácí ošetřovatelskou péči a pečovatelské služby v domácnostech, atd.

 • Částka 60 000,- Kč bude použita na nákup 11 ks teleskopických paravánů zajišťujících ve vícelůžkových pokojích na tzv. ošetřovatelské jednotce domova pro seniory, aby zajistily soukromí a intimitu např. při provádění hygieny na lůžku či při provádění zdravotnických úkonů.

  

Asociace rodičů a přátel zdravotně posižených dětí v ČR, o.s., klub PAPRSEK

 • Poradna a půjčovna „PAPRSEK“ ve Vyškově mimo odborného sociálního poradenství zapůjčuje rehabilitační/kompenzační pomůcky. V roce 2012 využilo služeb 1 274 klientů, z toho si jich 599 uzavřelo nebo prodloužilo smlouvu o nájmu pomůcky.

 • Částka ve výši 50 000,- Kč bude použita k nákupu rehabilitačních/kompenzačních pomůcek pro  provozovnu.

  

Domov pro mne

 • Od listopadu 2012 poskytuje občanské sdružení Domov pro mne, o. s. osobní asistenci v programu Nezávislé bydlení čtyřem osobám s těžkým tělesným postižením v produktivním věku. Osobní asistence je poskytována ve dvou bezbariérových bytech, ve kterých je poskytována 24 hodinová osobní asistence.

 • Částka 19 000 ,- Kč bude použita na nákup hydarulického sprchového vozíku.

 

V růžovém sadu

 • V růžovém sadu provozuje chráněnou dílnu a plánuje rozšíření kapacity stávajících deseti stálých pracovních míst o další místo pracovníka (uživatele) s mentálním postižením, které je přislíbeno pro žáka partnerské školy (Mateřská škola a Základní škola, Želešice), který v červnu ukončil povinnou školní docházku v základní škole speciální.

 • Částka 56 000,- Kč  bude využita na přípravu pracovního místa a vybavení prostor.

 

Nadace Partnerství

 • Nadace Parnerství je nadace pro lidi a přírodu. Nabízí granty, vzdělání, inspiraci i odborné služby. Sídlí ve vlastním brněnském vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

 • Částka 65 000,- Kč  bude využita výstavbu letní učebny - dřevostavby v Otevřené zahradě pod Špilberkem s pomocí dobrovolníků a lidí bez domova.Vítězné projekty

Nadace Charty 77 – konto bariéry

 • Nadace Charty 77 byla původně projektem podporujícím disidenty. V současnosti se věnuje pomoci osobám se sociálním či zdravotním problémem a také ochraně lidských práv.

 • Komise Siemens Fondu pomoci se rozhodla podpořit tuto nadaci částkou 25.000 Kč, která bude věnována na nákup invalidního vozíku pro klienta, kterého tato nadace podporuje. Ačkoli je klient po těžkém úrazu a jeho dolní končetiny jsou nepohyblivé, zdravotní pojišťovna hradí pouze část obnosu potřebného k pořízení vozíku. Díky podpoře Nadace Charty 77 tak dosáhne na částku nutnou k pořízení invalidního vozíku.

Dětský klíč Šumperk

 • Dětský klíč Šumperk je organizací, která se věnuje práci s osobami s kombinovaným a mentálním postižením a osobám s poruchami autistického spektra. Její práce je založena mimo jiné na zkoušení přímých dovedností a schopností klientů, které provázejí jejich asistenti. Mohou si tak vyzkoušet každodenní činnosti, jako nakupování, úklid nebo přípravu jídla v doprovodu známé osoby.

 • Příspěvek 15.000 Kč, poskytnutý Siemens Fondem pomoci bude využit na nákup digitální videokamery, která bude sloužit v pořízení nahrávek z jednotlivých činností. Záznamy budou později rozebrány na společném sezení asistenta s klientem, kde budou moci konzultovat silné a slabé stránky klienta a hledat cestu k co nejlepšímu rozvoji jeho schopností.

Občanské sdružení Šťastný úsměv

 • Občanské sdružení Šťastný úsměv se snaží zlepšovat integraci dětí s rozštěpem rtu mezi jejich vrstevníky a společnost. Jejich cílem je zvýšit informovanost o této problematice a zvýšení tolerance mezi dětmi i dospělými.

 • Společnost Siemens se rozhodla toto sdružení podpořit částkou 10.000 Kč na rozšíření informovanosti o této problematice. Cestou, kterou se sdružení rozhodlo využít je natočení krátkého filmového dokumentu, který bude prezentován nejen na webu organizace, ale i v různých médiích. Ve spolupráci s filmařem Jakubem Michálkem se tak pokusí přiblížit problematiku rozštěpu ze strany dětí, rodičů i lékařů a umožní tak přiblížit život těchto osob široké veřejnosti.


Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Jaromír Zapletal

 • Tomáš Kostelník

 • Katuše Mráčková

 • David Bilan


Vítězné projekty

Kamarád - Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže

 • Domov Kamarád je centrum sociálně terapeutických dílen.  Jeho posláním je pomoc dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Klienti centra pracují v terapeutických řemeslných dílnách, kde se mohou učit i tradičním řemeslům. Centrum zároveň pořádá i denní aktivity, které mají za cíl začlenění osob s hendikepem do společnosti a rozvoj jejich schopností.

 • Domov Kamarád získal příspěvek 40.000 Kč na projekt „venkovního pokoje“. Ten bude sloužit jak k relaxaci klientů centra, tak zde budou umístěny záhony pro pěstování květin, nenáročné zeleniny a bylin. Poslouží tak k několika účelům zároveň a nabídne centru možnost věnovat se svým klientům za pěkného počasí i venku.

Domov Hortenzie

 • Domov Hortenzie je pobytovým zařízením pro seniory. Svým téměř sto klientům poskytuje mimo jiné ošetřovatelskou a zdravotní péči.  Domov prošel v poslední době nutnou rekonstrukcí, Siemens Fond pomoci přispěl Domovu Hortenzie 20.000 Kč. Tyto prostředky budou využity na pořízení vybavení nutného ke každodenní péči o klienty, mimo jiné i na novou pračku, sušičku, úklidové vozíky nebo ložní prádlo.

Dětský domov a Školní jídelna Příbor

 • Dětský domov a školní jídelna Příbor je zařízení pro ústavní výchovu dětí. Svoji činnost zahájil již v roce 1950 a od této doby poskytuje péči dětem a mladistvým. Celkem 27 dětí zde žije ve třech rodinných skupinách a domov si klade za cíl především plnohodnotný rozvoj jejich osobnosti a prevenci patologických jevů v chování. Příspěvek 35.000 Kč je určen na financování pobytů na letních táborech, které s dětmi z domova již několik let spolupracují, jejichž vedoucí znají jejich potřeby a jsou schopni řešit jejich problémy. Děti si tak budou moci užít prázdniny v prostředí jim blízkém.


Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Dipl.-Ing. Eduard Tannhäuser, vedoucí odštěpného závodu Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika

 • Lothar Wild, ekonomický ředitel odštěpného závodu Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika

 • Libuše Eflerová, Local Compliance Officer

 • Markéta Turková, HR specialista


Vítězné projekty

Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa

 • Regionální komise Siemens Fondu pomoci se ve druhém kole rozhodla podpořit žádost Domova sv. Josefa, zařízení, které se věnuje osobám s roztroušenou sklerózou.

 • Celkem bylo věnováno 15.000 Kč na nákup doplňků k přístroji na magnetoterapii. Tento způsob léčby pomáhá například k lepšímu prokrvení končetin, uvolnění svalstva a má pozitivní účinek na látkovou výměnu buněk. Celkem budou nakoupeny 3 druhy aplikátorů, které umožní lepší lokální zacílení a tedy větší pravděpodobnost na účinnou léčbu.Vítězné projekty

Občanské sdružení Šťastný úsměv

 • Organizace Šťastný úsměv se věnuje práci s dětmi s rozštěpem obličeje. Jejím cílem je zlepšit integraci dětí s tímto problémem mezi jejich vrstevníky a zároveň do společnosti, jako celku. Pomáhá rodinám a přátelům dětí s rozštěpem získat nové informace o možnostech léčby a nových přístupech.

 • Siemens Fond pomoci věnoval sdružení Šťastný úsměv 20.000 Kč na financování II. setkání rodin dětí s rozštěpem. Jak děti, tak jejich rodiče budou moci být v přímém kontaktu s lidmi, kteří řeší stejné problémy, jako oni a sdílení zkušeností jim tak pomůže snadněji překonat léčbu. Zároveň setkání v přírodě pomůže dětem s rozštěpem, jelikož často trpí záněty dýchacích cest a středouší. Příspěvek využijí sociálně slabší rodiny na proplacení pobytu pro dítě a jednu dospělou osobu.

Občanské sdružení Ryzáček

 • Občanské sdružení Ryzáček je hiporehabilitačním střediskem, které poskytuje hiporehabilitaci dětem i dospělým. Posláním tohoto centra je zabránit společensky nežádoucím jevům u dětí a mládeže.

 • Projekt občanského sdružení Ryzáček získal od Siemens Fondu pomoci částku 10.000 Kč na zabezpečení prostoru venkovní jízdárny. Jízdárnu sdružení využívá při téměř všech svých aktivitách, je zde ale nutné vystavit podpůrnou stěnu, která by zabránila stržení svahu a zavalení jízdárny ze zadní strany. Poskytnutá částka bude využita na nákup stavebního materiálu, práci na stavbě zajistí občanské sdružení pomocí vlastních sil a dobrovolníků.

Výsledky regionálních kol Fondu pomoci - listopad 2012

Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Vladimír Štěpán, ředitel Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

 • Karolína Kříženecká, manažerka společenské odpovědnosti Siemens v České republice

 • Lenka Kuchtová, regionální manažerka komunikace Siemens

 • Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

 • Miloš Šenkýř, redaktor Lidových novin

 • Karel Pančocha, proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro rozvoj a vnitřní vztahy a vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání

 • Jaromír Hron, předseda Výkonného výboru Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje


Vítězné projekty

Lotos, o.s.

 • Lotos, o.s. umožňuje osobám se závislostí na alkoholu, které se vlivem svého onemocnění ocitly v nepříznivé sociální situaci, postupně obnovovat své původní dovednosti a znalosti a zapojit se zpět do společnosti.

 • Částka 28 980,- bude sloužit k poskytování nové služby: nabízí individuální poradenství osobám závislým na alkoholu, které chtějí svou situaci aktivně řešit, a jejich blízkým.

  

Tyflocentrum, o.p.s.

 • Tyflocentrum, o.p.s. poskytuje nevidomým a slabozrakým občanům registrované sociální služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých a podpory jejich integrace do společnosti.

 • Částka ve výši 20 000,- Kč bude sloužit na odborné vyškolení fundraisera.

  

Diakonie ČCE – středisko Betlém

 • Diakonie ČCE – středisko Betlém poskytuje podporu a péči lidem, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního postižení dostali do nepříznivé životní situace. Domov Narnie zajišťuje sociální služby dětem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.

 • Částka 57 000,- Kč bude sloužit na vybavení herny v domově Narnie.

 

Tyfloservis, o.p.s

 • Tyfloservis, o.p.s. pomáhá těžce zrakově postiženým lidem znovu se začlenit do běžné společnosti a žít v co nejvyšší možné míře samostatně a nezávisle na cizí pomoci.

 • Částka 53 600,- Kč  bude využita na nákup nábytku, který pomůže vytvořit vhodnější a bezpečnější zázemí pro poskytování služeb pro lidi s těžkým zrakovým handicapem.

 

Liga vozíčkářů, o.s.

 • Liga vozíčkářů, o.s. podporuje lidi se zdravotním postižením v každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých představ. 

 • Částka  90 420,- Kč  bude využita na nákup kotle pro bezbariérové Divadlo Barka, kulturního zařízení Ligy vozíčkářů.Vítězné projekty

Obecně prospěšná společnost Hvězdička

 • Obecně prospěšná společnost Hvězdička obdrží 10 000,- Kč, a to na podporu komunikace a sociální interakce dětí s autismem.Předmětem činnosti organizace je zkvalitnění péče o postižené děti v ZvŠ a PŠ a SPC Mohelnice.

Občanské sdružení Ryzáček

 • Občanské sdružení Ryzáček obdrží 15 000,- Kč, a to na zakoupení hiporehabilitačních pomůcek určených na výcvik hiporehabilitačních koní.Občanské sdružení Ryzáček je hiporehabilitační středisko, nezisková organizace, která od roku 2008 poskytuje hiporehabilitace dětem i dospělým z celého Olomouckého kraje.

Charita Zábřeh

 • Charita Zábřeh obdrží 25 000,-Kč, a to na realizaci projektu „Zima na ulici“, který je zaměřen na pomoc lidem bez domova.Předmětem činnosti Charity Zábřeh je charitativní a humanitární činnost, pomoc potřebným a lidem v nouzi, prevence sociopatologického jednání, cílené působení a výchova společnosti k solidaritě, dopomoc lidem v přirozeném prostředí, podpora a upevňování vazeb na místní komunitu, uschopnění k soběstačnosti a využívání zdrojů společnosti.


Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Jaromír Zapletal

 • Tomáš Kostelník

 • Katuše Mráčková

 • David Bilan


Vítězné projekty

Obecně prospěšná společnost Děcko

 • Částku 15 000 korun získala obecně prospěšná společnost Děcko jako příspěvek na hipoterapii, kterou provozují v rámci alternativních metod vzdělávání žáků s těžším zdravotním postižením v ZŠ speciální, v Novém Jičíně na Ranči Hermelín.

TJ Frenštát

 • TJ Frenštát obdrží pro svoji členku, českou reprezentantku v lukostřelbě Lenku Kuncovou, která se zúčastnila Paralympiády v Londýně, na její sportovní přípravu částku 10 000 korun.


Složení komise Siemens Fond pomoci

 • Dipl.-Ing. Eduard Tannhäuser, vedoucí odštěpného závodu Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika

 • Lothar Wild, ekonomický ředitel odštěpného závodu Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika

 • Libuše Eflerová, Local Compliance Officer

 • Markéta Turková, HR specialista


Vítězné projekty

Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa

 • Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa – jedná se o nestátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní zdravotní a sociální péči lidem nevyléčitelně nemocným roztroušenou sklerózou.

 • Částka 8 000,- Kč bude sloužit na nákup pomůcek určených pro individuální rehabilitaci pro nevyléčitelně nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa.Odštěpný závod Mohelnice BTS využil v prvním kole možnost nepodpořit žádný projekt a finanční prostředky přesouvají do druhého kola v květnu 2013.