Close share layer

Share this page on...

O EPC

Řešení společnosti Siemens zaručují úsporu energie po celou dobu trvání smlouvy. Úspory můžete ihned využít na financování projektů Vaší společnosti či podniku. To podtrhuje náš závazek zvýšit efektivitu fungování Vaší budovy.

Kontaktní osoba

Lenka Navrátilová 

Týmová asistentka pro úsek energetických služeb

Tel.: +420 233 033 510
Tel.: +420 702 207 479

 epc.cz@siemens.com

Úspory energie se zárukou

Snižování energetické náročnostiBudovy spotřebovávají 40 % celosvětově vyrobené energie. V souvislosti s globálním růstem cen paliv a energií nabývá snižování energetické náročnosti budov stále většího významu. Nabízí se zde větší prostor pro zavádění energeticky úsporných opatření, která jsou ekonomicky návratná, šetří neobnovitelné zdroje energie a snižují emise skleníkových plynů. Snižování energetické náročnosti tedy znamená nejen finanční úspory pro provozovatele objektů, ale také větší ohleduplnost vůči životnímu prostředí a důraz na trvale udržitelný rozvoj.

Snížení energetické náročnosti budov lze dosáhnout díky vyšší efektivitě využívání energetických zdrojů. Jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout, je využití metody Energy Performance Contracting (EPC) neboli energetických služeb se zárukou. Její princip spočívá v návrhu a instalaci úsporných opatření, včetně zajištění finančních prostředků prostřednictvím splácení investice ze skutečně dosažených a dodavatelem zaručených úspor.

Charakteristika metody EPC

 • Energy Performance Contracting je komplexní služba často využívaná v hospodářsky vyspělých zemích, kde se stalo efektivní využívání energií prioritním cílem. Stále častěji se uplatňuje i v České republice. EPC umožňuje realizovat úspory nákladů v energetickém hospodářství bez nutnosti vynaložení vlastních investičních prostředků v době instalace opatření. Představuje metodu, na jejímž základě dodavatel energetických služeb (dále jen ESCO - Energy Service Company) nabízí komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka. Služby tzv. na klíč zahrnují energetickou analýzu, návrh projektu, instalaci zařízení, pravidelnou údržbu, výcvik obsluhy i financování projektu.

 • ESCO smluvně zaručí, že po dobu trvání obchodního vztahu bude dosaženo minimálně sjednané úrovně úspor energie, a tím i uspořených finančních nákladů. Nestane-li se tak vinou na straně ESCO, má tento povinnost uhradit klientovi vzniklý rozdíl mezi zaručenou a reálně dosaženou úsporou.

 • Smluvní vztah obvykle trvá od čtyř do osmi let (výjimkou ale nejsou ani deseti- či víceleté projekty) a po tuto dobu dochází k postupnému splácení vynaložených investičních prostředků, nákladů za poskytnutí finančních prostředků (pokud je součástí projektu i zajištění jeho financování) a nákladů za související servisní činnost, resp. aplikovaný energetický management.

 • Metoda EPC bývá velmi často zaměňována pouze za způsob jak financovat energeticky úsporný projekt, nicméně jejím základním atributem je záruka za výsledek projektu.

Výhody metody EPC

 • Stejný zájem zákazníka i dodavatele: uspořit co nejvíce energie

 • Projekt realizovaný metodou EPC je komplexní služba: návrh, projekt, realizace, uvedení do provozu, zodpovědnost za správný způsob provozu, sledování a vyhodnocování úspor

 • Realizace projektu metodou EPC nenarušuje cash flow zákazníka

 • Smluvní garance dosažené výše úspor

Vhodný typ budov a opatření

Metoda EPC není aplikovatelná na všechny typy budov a jejich technické zařízení. Financování významné modernizace budov na základě budoucích úspor nákladů na energie, resp. jejich provozování, není jednoduchá technicko-ekonomická úvaha. Opatření v našich dosavadních projektech byly zaměřeny především na správné technologické řešení, modernizaci a doplění systémů vytápění, přípravy teplé užitkové vody, výměníkových stanic tepla, vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, osvětlení, kotlů, chladicích strojů, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel, rekuperačních zařízení, solárních zařízení a instalace nových systémů měření a regulace integrovaných do centrálního řídicího systému budovy. Velmi frekventovaná byla opatření na zlepšení systémů automatizace a manažerské úrovně energetického managementu tepla, elektrické energie, nákupu energetických médií atd. V odůvodněných případech se podařilo realizovat i zásadní změny – změna primárního média, rekonstrukce potrubních rozvodů, úprava stavební části budovy. V zásadě platí, že pro mnoho budov v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury, sportu či administrativy ve veřejném sektoru je použití tohto typu projektu racionálním řešením.

   

Realizace projektu

Klient by se měl vždy nejprve rozhodnout, zda vůbec chce energetický systém rekonstruovat. Měl by si zjistit, jaké možnosti připadají v úvahu a v jakém rozsahu chce rekonstrukci systému provést. Může si nechat zpracovat projektovou dokumentaci na konkrétní řešení, nebo si nechá připravit nabídku komplexního řešení metodou EPC. V případě volby EPC a po podpisu „Smlouvy o energetických službách“ je zahájena fáze přípravy a následné implementace úsporných opatření. Po ukončení této fáze a zprovoznění instalovaných zařízení je provedeno zaškolení obsluhy klienta a instalovaná zařízení jsou předána do jeho majetku. Následuje období zaručených úspor, během něhož ESCO provádí energetický management, tedy sleduje spotřebu energií, vyhodnocuje dosahované úspory, koriguje je s ohledem na vnější vlivy, v případě potřeby předkládá návrhy na optimalizaci provozu energetického systému klienta a zároveň poskytuje různé formy servisní činnosti

EPC v podání Siemens

 • Modernizaci provádíme na klíč a zodpovídáme za projektový management, výběr a řízení subdodavatelů. Většinu instalačních prací pravidelně zabezpečují firmy z regionu.

 • Smlouvu koncipujeme jako smlouvu o dílo s rozšířenými zárukami za výkon díla. Vstupy pro výpočet jsou smluvně dohodnuté. Vyhodnocení úspor a vyčíslení případné pokuty za výpadek úspor je přístupné třetím stranám za účelem možnosti nezávislé kontroly. Po ukončení modernizace je dílo odevzdané, resp. převzaté a nová aktiva přecházejí do vlastnictví zákazníka.

 • Provozování budov po jejich modernizaci dálkově monitorujeme a kontrolujeme přímo na místě. Máme vypracovaný způsob spolupráce s pracovníky, kteří řídí a ovlivňují spotřebu energie a další náklady v budově. Systém, který odpovídá dělbě pravomocí a zodpovědností ve smyslu zákonů a obchodní logice, se v praxi osvědčil. Nepřebíráme provoz budov ani nepůsobíme jako dodavatel tepla.

 • Ve věci financování postupujeme tak, že po úspěšné modernizaci a ověření funkčnosti si vyhrazujeme právo prodat pohledávku vůči zákazníkovi na finančím trhu. Garance na dosažení úspor a závazek uhradit případné výpadky úspor zůstává.

* Toto je náš standardní postup. V odůvodněných případech umíme – sami a nebo s partnery – přizpůsobit tento postup potřebám zákazníka.

S ohledem na komplikovanost procesů navrhování a řízení modernizace i garance a kontroly dosahovaných úspor musí mít naše projekty určitou minimální velikost. Zkušenost nás vede k závěru, že obvykle nedokážeme nabídnout naše EPC řešení pro komplexy budov, které platí za energii méně než 1,5 mil. Kč ročně.