Stabilní hasicí zařízení – Sinorix™ 1230 (42BAR)

Systém plynového GHZ s hasicí látkou Novec™ 1230

Jedná se o chemicky vytvořený plyn, který je zcela ekologicky bezkonfliktní a splňuje požadavky kladené Montrealským protokolem. Jeho reakce s ozonovou vrstvou je rovna nule a životnost v atmosféře je cca 5dní tj. nepřispívá k oteplování Země. Po vypuštění plynu zůstává atmosféra dýchatelná (cca 19% kyslíku) a není nebezpečná pro přežití lidského organismu. Tepelným rozkladem nevznikají žádné toxické a žíravé látky.

Vlastnosti

 • Chemické složení: (CF3CF2C(O)CF(CF3)2)

 • ISO označení: FK-5-1-12

 • Plnící tlak: 42 bar

 • Princip hašení: tepelný rozklad molekuly (odebrání tepla a vytlačení kyslíku z bezprostřední oblasti hoření)

 • Koncentrace: závislé na hašeném materiálu, cca 4-9% objemu

 • Třídy požáru: A - pevné látky, B - kapalné látky

 • Aplikace: totální zaplavení chráněného prostoru, doporučené použití přetlakových klapek

 • NOAEL: 10%

 • LOAEL: >10%

 • Ostatní: dýchatelný, bezbarvý, nevodivý a nekorozivní plyn

Aplikace

 • počítačová centra, servery

 • elektro místnosti


Výhody

 • Velmi rychlá hasební reakce oproti přírodním plynům

 • Hasební plyn vypuštěn do 10 sekund

 • Optimální poměr mezi množstvím hasiva a požadavky na prostor

 • Malé požadavky na prostor

 • Možnost použití stávající potrubní sítě

 • Modulární systém