Instalace a uvedení strojů do provozu (vč. dozoru)

Instalace a spouštění strojů do provozu je klíčová část zprovoznění a chodu. Pokud je instalace a spuštění do provozu pečlivě provedeno podle správných postupů, je to investice do provozuschopnosti a spolehlivosti strojů pro celou dobu jejich životnosti.

Veškeré úkony prováděné na strojích jsou zaznamenány, předány uživateli a zároveň archivovány pro možnost pozdějšího přezkoumání v případě potřeby.

Procedury instalace

Pro zajištění správného usazení stroje je nutné zabezpečit vhodný, tuhý a bezpečný základový rám a spojku, která umožní bezpečný přenos momentu z poháněného na hnané zařízení. Naši technici ověřují, zda spojka umožňuje požadované axiální a radiální vůle ke kompenzaci tepelné dilatace strojů a zdvihu hřídele u kluzných ložisek.

Hlavní prováděné činnosti:

 • Vizuální kontrola základového rámu

 • Kontrola spojky

 • Ověření správné souososti strojů a její korektura

 • Kontrola připojení hlavních a pomocných elektrických okruhů

 • Kontrola připojení chladících okruhů

 • Kontrola připojení mazacích okruhů

Uvedení do provozu

Nejdříve se přezkoumá mechanická a elektrická instalace, aby se ověřilo, zda jsou požadované parametry dodrženy. Následně se ověřují veškeré pomocné a kontrolní okruhy potřebné pro spuštění a provoz strojů.

Hlavní prováděné činnosti:

 • Vizuální kontrola hlavních kabelových koncovek

 • Kontrola chladících a mazacích systémů

 • Elektrické měření a kontrola veškeré elektroinstalace an strojích

 • Zkoušky a kalibrace nastavených parametrů

 • Ověření ochran

 • Nastavení budícího systému a AVR (automatic voltage regulation)

 • Ověření při chodu naprázdno, při zátěži a přifázování na síť

 • Kontrola provozních parametrů – sdílení zátěží, kontrola provozních teplot a chvění

Jakmile jsou parametry nastaveny, správný provoz odzkoušen a potvrzen, považují se práce na uvedení do provozu za ukončené a zařízení je předáno zákazníkovi včetně zápisu ( popis průběhu prací, nastavené hodnoty, sumarizace, doporučení k dalšímu používání strojů).

Více informací naleznete zde.