Sledování stavu strojů (MCM – Motor Condition Monitoring)

Komponenty pohonů jako jsou motory, generátory, spojky a převodovky jsou obvykle vysoce namáhané prvky, které jsou vystavené různým úrovním konstantního opotřebování. I přesto, že je na jednotlivých komponentech prováděna kvalifikovaná údržba, není možné různé úrovni opotřebení zamezit úplně. Toto opotřebení není možné sledovat pouhým okem po delší časové období, což může vyústit do havárií, neočekávaných odstávek a nepředpokládaných finančních ztrát. Z tohoto důvodu je důležitá možnost kvalifikovaného dozoru nad stavem jednotlivých komponentů průběžně po celou dobu provozu.

Řešením je sledování stavu motorů (MCM – Motor Condition Monitoring).

Průběžné sledování stavu motoru umožňuje zaznamenat změny ve sledovaných provozních ukazatelích ve velmi raném stádiu rozvoje poruchy. Následná odborná analýza problému, určení příčiny a provedení opravy servisním technikem připraví komponentu pro další provoz v nesrovnatelně kratším čase a za zlomek nákladů než při rozvinuté závadě. Důležitou výhodou je i zamezení finančním ztrátám z neočekávaného výpadku výroby.

Sledování stavu strojů je možné v různých kategoriích.

Základní:

 • Měření vibrací a teplot ručním přístrojem na předem definovaných místech a v definovaných intervalech.

 • Alternativa: Možnost hloubkové analýzy pro určení příčiny změny trendů certifikovanými experty z výrobního závodu, kteří podají zprávu s doporučenými preventivními opatřeními

Pokročilá:

 • Průběžné sledování hodnot chvění, teploty, případně otáček individuálního stroje pomocí instalované skříňky pro sledování stavu strojů (MCM box)

 • Dálkové sledování hodnot certifikovanými experty z výrobního závodu

 • Hloubková analýza pro určení příčiny změny trendů

 • Pravidelná zpráva o stavu sledovaných hodnot s doporučením preventivních opatření

Zákaznická:

 • Přizpůsobený a rozšířený systém sledování všech měřitelných veličin pohonného soustrojí

 • Souběžné sledování více motorů současně

 • Dálkové sledování hodnot certifikovanými experty z výrobního závodu

 • Hloubková analýza pro určení příčiny změny trendů

 • Pravidelná zpráva o stavu sledovaných hodnot s doporučením preventivních opatření

Více informací naleznete zde.