Veřejná finanční podpora

 

Společnost Siemens, s.r.o. úspěšně čerpá dotace v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

V rámci I. výzev předložila ke schválení 5 velkých investičních projektů. Všechny projekty byly úspěšně schváleny, realizovány popř. ještě jsou v realizaci.

Jedná se o následující projekty:


1) OP PIK, program: ICT a sdílené služby

Název projektu: Navýšení kapacity centra sdílených služeb v Ostravě

Doba realizace: 1.1.2016 – 30.6.2017

Hlavním cílem projektu bylo navýšení kapacity centra sdílených služeb společnosti Siemens, s.r.o. o 40 nových pracovních míst, což se podařilo. Zaměstnanci poskytovali především účetní a finanční služby, služby z oblasti operativního nákupu a lidských zdrojů. Rozšířením služeb si žadatel rovněž kladl za cíl navýšit počet pracovních míst v Moravskoslezském kraji a přispět tak k jeho rozvoji. V rámci projektu jsme obdrželi 25% dotaci na mzdu (včetně povinných odvodů) a nájem nových pracovních míst.


2) OP PIK, program: Inovace

Název projektu: Inovace elektromotorů osových výšek 315 a 355 mm

Doba realizace: 1.11.2015 – 31.10.2018

Předmětem projektu je vytvoření podmínek pro výrobu inovovaných, konkurenceschopných produktů – elektromotorů osových výšek 315 a 355 mm (dále jen o. v. 315 a 355) v účinnostní třídě IE3, IE4 dle normy IEC60034-30-1 a požadavků zákazníků. Projekt je tak postaven na inovaci produktové, která je však doprovázena i podmíněna inovací procesu. Paralelně s investicemi do oblasti zlepšení kvality produktu tak investice směřují rovněž do stability procesů, ochrany životního prostředí a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Inovace procesu rovněž zajistí, aby inovované elektromotory mohly být vyráběny v předpokládané kvalitě, kvantitě a čase, což je pro udržení konkurenceschopnosti zásadní. Maximální výše dotace pro tento projekt činí 25 % ze způsobilých výdajů na pořízení strojů a zařízení nutných pro zavedení výroby inovovaných produktů.


3) OP PIK, program: Úspory energie

Název projektu: Vytápění závodu lokálními zdroji tepla

Doba realizace: 21.8.2015 – 15.8.2018

Projekt řeší výstavbu a provozování lokálních zdrojů tepla v Siemens, s.r.o. odštěpném závodě Elektromotory Frenštát. Předmětem projektu je instalace 10 moderních kaskádovitých plynových kotelen, které nahradí 2 stávající, již málo efektivní plynové parní kotle se systémem výměníkových stanic pára/voda. Nedílnou součástí projektu je i pořízení moderního řídicího systému měření a regulace propojujícího jednotlivé kotelny. Maximální dotace na tento projekt činí 30 % ze způsobilých výdajů na decentralizaci vytápění závodu (zejména na strojní zařízení).


4) OP PIK: program: Úspory energie

Název projektu: Instalace kogenerační jednotky a fotovoltaické výrobny

Doba realizace: 21.8.2015 – 30.9.2017

Projekt řešil instalaci kogenerační jednotky 70 kWe, 109 kWt a malé fotovoltaické elektrárny 30 kWp  v Siemens, s.r.o. v odštěpném závodě Elektromotory Frenštát. Nedílnou součástí projektu byla i instalace moderního řídicího systému měření a regulace. Instalovány tak byly nové typy výroben energií, které šetří nejen životní prostředí, ale také náklady na výrobu tepla a elektrické energie. Elektřina vyrobená fotovoltaickou výrobnou i kogenerační jednotkou se využije pro vlastní spotřebu, teplo z kogenerační jednotky k vytápění budov a přípravě teplé vody. Maximální dotace na tento projekt činila 30 % ze způsobilých výdajů, zejména strojního zařízení.


V rámci vyhlášení II. výzev společnost Siemens, s.r.o. podala žádost o dotaci na navazující projekt do programu ICT a sdílené služby, který byl schválen a nyní je v realizaci:

 
5) OP PIK, program ICT a sdílené služby

Název projektu: Zvýšení kapacity a konkurenceschopnosti centra sdílených služeb v Ostravě

Doba realizace: 1.7.2017 – 30.6.2019

Tento projekt navazuje na výše uvedený úspěšný projekt s názvem: Navýšení kapacity centra sdílených služeb v Ostravě. Jeho cílem je vytvořit 44 nových pracovních míst. Zaměstnanci budou poskytovat především účetní a finanční služby, služby z oblasti operativního nákupu a lidských zdrojů. Rozšířením služeb si žadatel rovněž klade za cíl navýšit počet pracovních míst v Moravskoslezském kraji a přispět tak k jeho rozvoji. V rámci projektu obdržíme max. 25 % dotaci na mzdy a nájem nových zaměstnanců.


Aktuálně (1.4.2018) společnost podala žádost o dotaci v rámci III. výzvy programu podpory Úspory energie:

6) OP PIK, program Úspory energie

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy č. 91

Doba realizace: 1.4. – 31.12.2018

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce a revitalizace výrobních prostor, haly č. 91 v areálu OZ Elektromotory Mohelnice, která značně neodpovídá požadovaným normám a standardům pro nově plánovanou výrobu a montáž motorů s převodovkou. Plánováno je zejména: zateplení obvodového pláště jižní a západní fasády, zateplení a odvodnění části střešního pláště včetně nových světlíků a hromosvodné soustavy, výměna výplní otvorů a vnitřního osvětlení. V neposlední řadě dojde k zavedení nového způsobu vytápění.  Maximální dotace na tento projekt činila 30 % ze způsobilých výdajů.


Mimo výše uvedené projekty jsme zrealizovali i několik menších projektů na odborné vzdělávání v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), a to  v rámci I. a II. výzvy Operačního programu zaměstnanost (OPZ).

Siemens, s.r.o, odštěpný závod Industrial Turbomachinery v Brně předložil v rámci vyhlášené I. výzvy programu TRIO (Podpora výzkumu a vývoje – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) žádost o podporu projektu “Nízkoteplotní opravy creepově odolných odlévaných turbínových komponent“. Tato žádost mu byla schválena.

Název projektu: Nízkoteplotní opravy creepově odolných odlévaných turbínových komponent (FV10510)

Doba realizace: 1.2.2016 – 31.12.2017

Cílem dvouletého projektu je vytvoření metodických postupů zaměřených na nízkoteplotní opravy turbinových částí. Jde především o vady způsobené odléváním, únavové vady, případně technologické výrobní vady. Účelem je proto nalézt takové postupy oprav, které zaručí provozuschopnost uvedených zařízení ve standardním režimu. Výstupem projektu je experimentální odzkoušení navržených postupů na reálných kusech, s následnou kvalifikací postupů certifikačními orgány, vytvořením WPQR a nastavení podmínek pro následné zavedení do výroby. Kvalifikované postupy oprav budou vytvořeny pro 4 zvolené materiály. Projekt je řešený ve spolupráci s dalšími partnery projektu – Technickou univerzitou v Liberci a společností MECAS ESI s.r.o. Míra podpory vynaložených nákladů na zajištění smluvně odsouhlasených aktivit průmyslového výzkumu (PV) a aplikovaného vývoje (AV) projektu je pro Siemens, s.r.o. celkově ve výši do 50%.


V minulém programovacím období jsme čerpali dotace především z následujících operačních programů:

  • Operační program Podnikání a inovace (řídící orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (řídící orgán – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

  • Operační program Praha – Adaptabilita (řídící orgán – Magistrát hlavního města Prahy) aj.

Příprava, správa a metodické vedení projektů spadá do zodpovědností a kompetencí pracovníků oddělení Business Development, kontrétně EU Fund projektových manažerů, kteří Vám také v případě zájmu o konkrétní projekty poskytnou další informace.


Kontakty
Brno


Mgr. Eva Černá 

EU Fund Project Manager

Tel.: +420 544 508 550
Tel.: +420 733 166 533

 eva.cerna@siemens.com

Olomoucká 7/9
Brno 618 00