Uvjeti korištenja

 1. Predmet

  1.1. Svaka uporaba ovih mrežnih stranica koje omogućava Siemens Aktiengesellschaft i/ili pridružena društva („Siemens“), odnosno „Siemensovih mrežnih stranica“, podložna je ovim Uvjetima korištenja. Oni se mogu mijenjati i dopunjavati, modificirati ili zamjenjivati drugim uvjetima, npr. za nabavu proizvoda i usluga. Kod prijave ili gdje prijava nije potrebna, kod pristupa ili uporabe Siemensovih mrežnih stranica ovi se Uvjeti korištenja prihvaćaju u sadašnjoj inačici.

  1.2. Kod mrežnih ponuda usmjerenih kompanijama ili javnim poduzećima te kompanije ili poduzeća predstavlja korisnik pa se mora pretpostaviti da on raspolaže odgovarajućim znanjem i djeluje u skladu s njime.

  1.3. Ako se korisnik služi tim Siemensovim mrežnim stranicama kao poslovni korisnik, tj. ako ne djeluje u svojstvu nevezanom uz svoj obrt, poslovanje ili struku, ili kao administrativni kupac, ne primjenjuje se članak 312e, stavak 1, točka 1., alineja 1. – 3. njemačkog Građanskog zakonika.

 2. Usluge

  2.1. Ove Siemensove mrežne stranice sadrže specifične informacije i softver te povezanu dokumentaciju za pregled i preuzimanje, ovisno o slučaju.

  2.2. Siemens može u bilo koje vrijeme u cijelosti ili djelomično prekinuti rad Siemensovih mrežnih stranica. Zbog prirode interneta i računalnih sustava Siemens ne može preuzeti nikakvu odgovornost za neprekidnu dostupnost Siemensovih mrežnih stranica.

 3. Registracija, zaporka

  3.1. Neke Siemensove mrežne stranice mogu biti zaštićene zaporkom. Kako bi se osigurala sigurnost i zaštita poslovnih transakcija, navedenim stranicama mogu pristupati samo registrirani korisnici. Siemens zadržava pravo uskratiti registraciju bilo kojem korisniku. Siemens osobito zadržava pravo odrediti koje će stranice, kojima se prije slobodno pristupalo, zahtijevati registraciju. Siemens je ovlašten u bilo koje vrijeme i ne navodeći razloge korisniku uskratiti pravo na pristup dijelovima zaštićenima zaporkom blokadom korisničkih podataka (prema definiciji u nastavku), osobito ako korisnik
  - upotrebljava lažne podatke za potrebe registracije;
  - krši ove Uvjete korištenja ili ne postupi prema dužnoj pažnji u pogledu korisničkih podataka;
  - prekrši bilo koji važeći zakon pristupanjem ili uporabom Siemensovih mrežnih stranica; ili
  - nije dulje vrijeme pristupao Siemensovim mrežnim stranicama.

  3.2. Korisnik za registraciju mora dati točne informacije i, ako se one s vremenom promijene, ažurirati ih (koliko je to moguće: online) bez nepotrebnog kašnjenja. Korisnik mora osigurati da je adresa elektroničke pošte koju je dao Siemensu u svakom trenutku važeća i da se njome može kontaktirati s korisnikom.

  3.3. Nakon registracije korisnik će dobiti pristupni kod koji se sastoji od korisničkog identifikacijskog broja i zaporke („korisnički podaci“). Kod prvog pristupa korisnik mora odmah promijeniti zaporku koju prima od Siemensa u zaporku koja je poznata samo njemu. Korisnički podaci omogućuju korisniku pregled ili izmjenu podataka ili, gdje je primjenjivo, uskraćivanje svoje suglasnosti za obradu podataka.

  3.4. Korisnik mora osigurati da treće osobe ne mogu pristupiti korisničkim podacima te je odgovoran za sve transakcije i druge aktivnosti koje se odvijaju s korisničkim podacima. Na kraju svake online sesije korisnik se mora odjaviti s mrežnih stranica zaštićenih zaporkom. Ako i u mjeri u kojoj korisnik sazna da treća osoba zloupotrebljava njegove korisničke podatke, odmah mora o tome obavijestiti Siemens u pisanom obliku, ili ovisno o slučaju, elektroničkom poštom.

  3.5. Nakon primitka obavijesti prema stavku 3.4. Siemens će uskratiti pristup dijelu zaštićenom zaporkom pod takvim korisničkim podacima. Korisnik će dobiti ponovni pristup tek nakon što isto prijavi Siemensu ili nakon nove registracije.

  3.6. Korisnik može u bilo koje vrijeme zatražiti raskid registracije u pisanom obliku, pod uvjetom da brisanje ne šteti urednom ispunjenju obveza iz ugovornog odnosa. U tom slučaju Siemens će ukloniti sve korisničke podatke i druge pohranjene privatne podatke o korisniku čim ti podaci više ne budu potrebni.

 4. Pravo na uporabu informacija, softvera i dokumentacije

  4.1. Uporaba bilo koje informacije, softvera i dokumentacije dostupne na Siemensovim mrežnim stranicama ili putem njih podložna je ovim Uvjetima korištenja ili, kod ažuriranja informacija, softvera ili dokumentacije, važećim uvjetima licenciranja koji su prethodno dogovoreni sa Siemensom. Uvjeti licenciranja koji su posebno dogovoreni, primjerice uvjeti preuzimanja softvera, nadređeni su ovim Uvjetima korištenja.

  4.2. Siemens korisniku dodjeljuje neisključivu i neprijenosnu licenciju koja se ne smije podlicencirati za uporabu informacija, softvera i dokumentacije ustupljene korisniku na Siemensovim mrežnim stranicama ili putem njih u mjeri u kojoj je dogovoreno, ili ako ne postoji takav sporazum u mjeri i za svrhu za koju ih Siemens ustupa.

  4.3. Softver je dostupan besplatno u objektnom kodu. Nije moguće dobiti pravo na izvorni kod. To se ne odnosi na izvorni kod vezan uz softver otvorenog koda, pri čemu uvjeti licenciranja imaju prioritet nad ovim Uvjetima korištenja u slučaju prijenosa softvera otvorenog koda i koji uvjeti zahtijevaju dostupnost izvornog koda. U tom slučaju Siemens će izvorni kod ustupiti uz naknadu troškova.

  4.4. Korisnik ne smije distribuirati informacije, softver i dokumentaciju trećoj osobi u bilo koje vrijeme i ne smije ih iznajmljivati ili ustupati na bilo koji drugi način. Osim ako je tako dopušteno prema obveznom pravu, korisnik ne smije mijenjati softver ili dokumentaciju i ne smije rastavljati, primijeniti obratni inženjering ili dekompilirati softver ili izdvojiti bilo koji njegov dio. Korisnik smije napraviti jednu sigurnosnu kopiju softvera ako je to potrebno za daljnju uporabu u skladu s Uvjetima korištenja.

  4.5.Informacije, softver i dokumentacija zaštićeni su zakonima o autorskom pravu, međunarodnim ugovorima o autorskom pravu te drugim zakonima i konvencijama vezanim uz intelektualno vlasništvo. Korisnik se mora pridržavati tih zakona i osobito ne smije mijenjati, skrivati ili uklanjati alfanumerički kod, oznake ili obavijesti o autorskom pravu s informacija, softvera, dokumentacije ili njihovih kopija.

  •Time se neće utjecati na članke 107. do 113. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima Republike Hrvatske.

 5. Intelektualno vlasništvo

  5.1. Ne uzimajući u obzir određene odredbe članka 4. ovih Uvjeta korištenja, informacije, robne marke i drugi sadržaji Siemensovih mrežnih stranica ne smiju se mijenjati, kopirati, umnožavati, prodavati, iznajmljivati, nadopunjavati ili na drugi način upotrebljavati bez prethodnog pismenog dopuštenja Siemensa.

  5.2. Osim prava na uporabu i drugih prava koji se ovime izričito dodjeljuju, korisniku se ne dodjeljuju nikakva druga prava te se ne podrazumijeva nikakva obveza kojom se zahtijeva ustupanje dodatnih prava. Izričito se isključuju sva prava na patente i licencije.

  5.3. Siemens se može bez naknade koristiti svim idejama ili prijedlozima koje korisnik pohranjuje na Siemensovim mrežnim stranicama kako bi razvio, unaprijedio i prodao svoje proizvode.

 6. Dužnosti korisnika

  6.1. Prilikom pristupanja Siemensovim mrežnim stranicama ili njihove uporabe korisnik ne smije
  - nanositi štetu drugim osobama, osobito maloljetnicima, ili kršiti njihova osobna prava;
  - svojim korištenjem vrijeđati javni moral;
  - kršiti nikakva prava intelektualnog vlasništva ili druga vlasnička prava;
  - učitavati sadržaje koji su zaraženi virusom, takozvanim trojanskim konjem, ni druge programe koji bi mogli naštetiti podacima;
  - slati, pohranjivati ili učitavati hiperpoveznice ili sadržaje na koje korisnik nema pravo, osobito u slučajevima u kojima takve hiperpoveznice ili sadržaji krše obveze povjerljivosti ili su nezakoniti; ili- distribuirati promidžbene ili neželjene elektroničke poruke (takozvani spam – neželjena pošta) ili netočna upozorenja na viruse, nedostatke ili sličan materijal. Korisnik također ne smije tražiti ili zahtijevati sudjelovanje u nekoj lutriji, snowball sustavu, lančanom pismu, piramidalnoj shemi ili sličnoj aktivnosti.

  6.2. Siemens može uskratiti pristup svojim mrežnim stranicama u bilo koje vrijeme, osobito ako korisnik prekrši neku obvezu koja proizlazi iz Uvjeta korištenja.

 7. “Hyperlinks“

  Siemensove mrežne stranice mogu sadržavati „hyperlinks“ na mrežne stranice trećih osoba. Siemens nije odgovoran za sadržaj tih mrežnih stranica i ne jamči ni ne podržava takve mrežne stranice i njihov sadržaj kao svoj, jer nema kontrolu nad informacijama na tim mrežnim stranicama te nije odgovoran za tamo dostupan sadržaj i informacije. Korisnik sam snosi rizik za uporabu takvih mrežnih stranica.

 8. Odgovornost za nedostatke u vlasništvu ili kvaliteti

  8.1. Ako se informacije, softver ili dokumentacija pružaju bez naknade, isključuje se svaka odgovornost za nedostatke u pogledu kvalitete ili vlasništva nad informacijama, softverom i dokumentacijom osobito u vezi s ispravnošću ili nepostojanjem nedostataka ili nepostojanjem potraživanja ili prava trećih osoba ili u vezi s cjelovitošću i/ili prikladnošću, osim u slučajevima namjerne greške ili prijevare.

  8.2. Informacije na Siemensovim mrežnim stranicama mogu sadržavati specifikacije ili opće opise vezane uz tehničke mogućnosti pojedinih proizvoda koji mogu biti nedostupni u određenim slučajevima (npr. zbog promjena proizvoda). Stoga se o potrebnom učinku proizvoda zajednički dogovara u svakom pojedinom slučaju u vrijeme kupnje.

 9. Druga odgovornost, virusi

  9.1. Siemensova odgovornost za nedostatke u pogledu kvalitete i vlasništva utvrđuje se u skladu s odredbama članka 8. Uvjeta korištenja. Isključuje se svaka naknadna Siemensova odgovornost, osim ako tako zahtijeva zakon, npr. prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ili u slučajevima namjerne, grube nepažnje, osobne ozljede ili smrti, neispunjavanja zajamčenih karakteristika, neovlaštenog skrivanja nedostatka ili u slučaju kršenja osnovnih ugovornih obveza. Odšteta u slučaju kršenja osnovnih ugovornih obveza ograničena je na predvidivu štetu tipičnu za ugovore ako nema namjerne ili grube nepažnje.

  9.2. Iako Siemens nastoji koliko je to u njegovoj moći zaštititi svoje mrežne stranice od virusa, ne može dati nikakvo jamstvo za nezaraženost virusima. Korisnik mora za vlastitu zaštitu poduzeti potrebne korake kako bi osigurao odgovarajuće sigurnosne mjere te prije preuzimanja bilo kakvih informacija, softvera ili dokumentacije mora pokrenuti program za pronalaženje i uklanjanje virusa.

  Članak 9.3., 9.1. i 9.2. ne predviđa ni ne podrazumijeva nikakve promjene u dužnosti iznošenja dokaza na štetu korisnika.

 10. Sukladnost s odredbama o kontroli izvoza

  10.1. Ako korisnik prenosi Siemensove informacije, softver i dokumentaciju trećoj osobi, korisnik mora poštovati sve važeće nacionalne i međunarodne odredbe o kontroli (ponovnog) izvoza. Kod svakog takvog prijenosa korisnik se mora pridržavati tih propisa o kontroli (ponovnog) izvoza Republike Hrvatske, Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

  10.2. Prije bilo kakvog takvog prijenosa na treću osobu korisnik mora osobito provjeriti i odgovarajućim mjerama jamčiti da
  - neće biti kršenja embarga koji nameću Europska unija, Sjedinjene Američke Države i/ili Ujedinjeni narodi takvim prijenosom ili pružanjem drugih ekonomskih resursa u vezi s informacijama, softverom i dokumentacijom koju daje Siemens, uzimajući u obzir i ograničenja domaćeg poslovanja i zabrana zaobilaženja tih embarga;
  - takve informacije, softver i dokumentacija koju daje Siemens nije namijenjena uporabi vezano uz naoružavanje, nuklearnu tehnologiju ili oružje, ako i u mjeri u kojoj je takva uporaba podložna zabrani ili ovlaštenju, osim ako postoji potrebno odobrenje;
  - uzimaju se u obzir propisi svih važećih Popisa sankcioniranih od Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država vezano uz trgovanje s tamo navedenim tijelima, osobama i organizacijama.

  10.3. Ako mora omogućiti ovlaštenim tijelima ili Siemensu kontrolu izvoza, korisnik mora na Siemensov zahtjev odmah obavijestiti Siemens i dati mu sve informacije koje se odnose na pojedinog krajnjeg korisnika, pojedino odredište i pojedinu namjenu Siemensovih informacija, softvera i dokumentacije kao i sva postojeća ograničenja kontrole izvoza.

  10.4. Korisnik obeštećuje i oslobađa od odgovornosti Siemens od svih potraživanja, postupka, parnice, kazne, gubitka, troška i štete koja nastaje ili je povezana s korisnikovim nepridržavanjem propisa o kontroli izvoza te će korisnik Siemensu nadoknaditi sve povezane gubitke i troškove, osim ako za to nepridržavanje nije odgovoran. Ta odredba ne podrazumijeva promjenu u dužnosti iznošenja dokaza.

  10.5. Siemensova obveza na ispunjenje ugovora podložna je uvjetu da za ispunjenje ne postoje prepreke koje proizlaze iz unutarnjih ili vanjskih trgovinskih i carinskih zahtjeva ili embarga i drugih sankcija.

 11. Zaštita podataka

  Kod prikupljanja, uporabe i obrade osobnih podataka korisnika Siemensovih mrežnih stranica Siemens se mora pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i Pravilnika o zaštiti podataka za Siemensove mrežne stranice, kojemu se može pristupiti hiperpoveznicom na Siemensovim mrežnim stranicama i/ili putem stranice www.siemens.com.

 12. Dodatni ugovori, ovlast, mjerodavno pravo

  12.1. Svi dodatni ugovori moraju se sastaviti u pisanom obliku.

  12.2. Za mjesto ovlasti određuje se Zagreb ako je korisnik trgovac prema uvjetima Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

  12.3. Pojedinim stranicama Siemensovih mrežnih stranica upravlja i administrira Siemens Aktiengesellschaft i/ili njegova pridružena društva. Stranice su u skladu sa zakonom važećim u zemlji u kojoj mjerodavno društvo ima sjedište. Siemens ne daje nikakvo jamstvo da su informacije, softver i/ili dokumentacija na Siemensovim mrežnim stranicama odgovarajući ili dostupni za pregled ili preuzimanje na lokacijama izvan te zemlje. Ako korisnici pristupaju Siemensovim mrežnim stranicama izvan te zemlje, isključivo su odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Zabranjuje se pristup informacijama, softveru i/ili dokumentaciji na Siemensovim mrežnim stranicama iz zemalja gdje je takav sadržaj nezakonit. U tom slučaju ako korisnik želi poslovati sa Siemensom, on se treba obratiti Siemensovu predstavniku u određenoj zemlji za poslovanje vezano uz tu zemlju.

  12.4. Ovi Uvjeti korištenja, kao i svi sporovi koji su vezani uz njih ili njihov predmet, reguliraju se i rješavaju u skladu s njemačkim zakonima, s isključenjem kolizijskih pravila. Isključuje se primjena UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe (CISG) od 11. travnja 1980.