Beszállítói kódex

 

Ez a Magatartási Kódex meghatározza azokat az alapkövetelményeket, melyeket a Siemens részére árukat és szolgáltatásokat biztosító beszállítókkal szemben támasztanak, az őket a részvényesekkel és a környezettel szemben terhelő felelősségük vonatkozásában. A Siemens fenntartja magának azt a jogot, hogy az ésszerűség és méltányosság követelményeinek megfelelően, a Siemens Megfelelőségi Program keretében bekövetkezett változások esetén megváltoztassa az ezen Magatartási Kódexben szereplő követelményeket. Ilyen esetben a Siemens elvárja a beszállítótól, hogy az ilyen ésszerű és méltányos változtatásokat elfogadja.


A beszállító ezennel kijelenti a következőket:

Jogszabályi megfelelés

 • Eleget tesz az alkalmazandó nemzeti jogrendszer(ek) keretei között megalkotott jogszabályoknak


Korrupció és megvesztegetés tilalma

 • A korrupció vagy megvesztegetés egyetlen formáját sem tolerálja, továbbá ilyen tevékenységben nem vesz részt, beleértve pénz vagy bármely más előny juttatását bármely állami tisztségviselő részére abból a célból, hogy a döntéshozatali folyamatot jogellenesen befolyásolják


Az alkalmazottak alapvető emberi jogainak tiszteletben tartása

 • Elősegíti az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód alkalmazását alkalmazottaira nézve, tekintet nélkül azok bőrszínére, faji hovatartozására, nemzetiségére, társadalmi hátterére, fogyatékosságára, szexuális irányultságára, politikai vagy vallásos meggyőződésére, nemére vagy életkorára

 • Tiszteletben tartja minden egyes személy alanyi méltóságát, magánéletét és jogait;

 • Visszautasítja, hogy bárkit akarata ellenére alkalmazzon, illetve bárkit munkavégzésre kényszerítsen

 • Visszautasítja az alkalmazottakkal való elfogadhatatlan bánásmód tolerálását, mint például a lélektani tortúra, szexuális zaklatás vagy diszkrimináció

 • Megtilt minden olyan viselkedési formát, beleértve a gesztusokat, szóbeli megnyilvánulásokat és fizikai kontaktust is, melyek szexuális, erőszakos, fenyegető, sértő vagy kizsákmányoló jellegűek

 • Méltányos munkabért biztosít, továbbá szavatolja a jogszabályban meghatározott nemzeti minimálbért

 • Tiszteletben tartja a vonatkozó jogszabályokban lefektetett maximális munkaóraszámot

 • A jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb terjedelemben elismeri a munkavállalók szabad szövetkezési jogát, továbbá a munkavállalói szervezetek vagy szakszervezetek tagjaival szemben sem pozitív, sem pedig negatív megkülönböztetést nem alkalmaz


Gyermekmunka tilalma

 • Nem alkalmaz 15 évnél fiatalabb munkavállalót, az ILO Egyezségokmány 138. Cikkelye alapján fejlődő országnak minősülő országban pedig olyan munkavállalót, aki 14 évnél fiatalabb


Az alkalmazottak egészsége és biztonsága

 • Felelősséget vállal alkalmazottainak egészségéért és biztonságáért

 • Kontrollálja a veszélyforrásokat, továbbá az ésszerűség és méltányosság követelményei szerint minden lehetséges megelőző intézkedést megtesz a balesetek és munkaköri betegségek bekövetkezése ellen

 • Képzést biztosít, továbbá gondoskodik arról, hogy a munkavállalók képzettek legyenek az egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó kérdésekben

 • AZ OHSAS 18001 rendszer vagy más, azzal egyenértékű rendszer alkalmazásával munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági menedzsment-rendszert állít fel vagy alkalmaz


Környezetvédelem

 • A környezetvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokban és nemzetközi előírásokban lefektetetteknek megfelelően jár el

 • Minimalizálja a környezetszennyezést, továbbá folyamatosan fejlesztést ér el a környezetvédelem területén

 • Az ISO 14001 rendszer vagy más, azzal egyenértékű rendszer alkalmazásával környezetvédelmi menedzsment-rendszert állít fel vagy alkalmaz


Beszállítói lánc

 • Minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy saját beszállítói körében népszerűsítse a jelen Magatartási Kódexben lefektetett szabályok megtartását

 • A beszállítók kiválasztása és a velük való bánásmód kapcsán megtartja a diszkrimináció tilalmára vonatkozó alapelveket


2011.09.04. | Author: Siemens CMT HU - Fekete Dorottya