Tools

Siemens HungarySiemens Hungary

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Eseménydús üzleti évet zárt a Siemens

2013. november 8.

  • A megrendelés-állomány nőtt, a bevétel kismértékben csökkent a 2013-as üzleti évben

  • Az éves nyereség 5.8 milliárd euró volt

  • A tavaly indított kétéves hatékonysági program idei költsége 1,3 milliárd euró

  • A 2014-es pénzügyi évre az egy részvényre jutó jövedelem legalább 15 szá-zalékos növekedését várják

Teljesítette a Siemens AG a 2013. szeptember 30-val végződő pénzügyi évre vo-natkozó – előzőleg korrigált – célszámait, ami elsősorban a vállalat jó negyedik ne-gyedéves teljesítményének köszönhető. Éves szinten a megrendelések száma 10%-kal 82,4 milliárd euróra nőtt, míg a bevételek a nehéz piaci környezet hatására kismértékben, 1%-kal 75,9 milliárd euróra csökkentek. A szektorok együttes nyere-sége az előző évi 7,3 milliárd euróval szemben csak 5,8 milliárd eurót tett ki, ugyan-akkor itt figyelembe kell venni, hogy az előző pénzügyi évben indított, a vállalati ha-tékonyságnövelést célzó Siemens 2014 program idei éves költsége 1,3 milliárd euró volt. A társaság korábbi bejelentése alapján a folytatódó tevékenységeknél alkalma-zottak száma éves szinten változatlanul 362 ezer fő.

„A negyedik negyedévvel eseménydús évet zártunk a 2013. pénzügyi évben. Előre-tekintve a jövedelmezőségünk javítását célzó intézkedésekre koncentrálunk, ame-lyeket szigorúan és körültekintően hajtunk végre. A régiók átszervezésével megtet-tük az első stratégiai lépéseket.” – mondta el Joe Kaeser, a Siemens AG elnök-vezérigazgatója.

A Siemens a 2014. pénzügyi évben is számít piaci kihívásokra, fellendülést csupán annak vége felé várnak. A várakozások szerint a megrendelések értéke meghaladja majd az árbevételt. A cég a 2014. pénzügyi évben az 5,08 eurós egy részvényre eső jövedelem legalább 15%-os növekedésére számít.

A 2013. pénzügyi év eredményei alapján a Felügyelő Bizottság és a Vezetői Bizott-ság részvényenkénti 3,00 euró összegű osztalékfizetést fog jóváhagyásra előter-jeszteni 2014-re. A Siemens a jövőben is 40-60 százalékos kifizetési arányra, vala-mint esetlegesen részvény visszavásárlásokra törekszik.

Háttérinformáció – szektor eredmények

Az egyes szektorok elmúlt éves teljesítménye vegyes képet mutat. Az Energia Szektorban a megrendelés-állomány 8 százalékos növekedése mellett 3 százalékkal visszaesett az árbevétel. A szektor nyeresége 2 milliárd euró körül alakult, ami éves szinten három százalékos javulást jelent. Az Ipari Szektorban a nehéz piaci környezetben a megrendelés-állomány 3 száza-lékkal, az árbevétel 4 százalékkal csökkent. A szektor nyeresége 1,5 milliárd euró lett, szemben az egy évvel korábbi 2,4 milliárd euróval.Az Infrastruktúra és Városok Szektorban több jelentős megállapodásnak köszönhe-tően a megrendelések köre mintegy 28 százalékkal bővült. Míg azonban az árbevé-tel kis mértékben az előző évi szint felett alakult, a nyereség a 2012. évi 1,1 milliárd eurós szintről drasztikusan 306 millió euróra esett vissza, elsősorban a Siemens 2014 program költségei miatt. Az Egészségügyi Szektor a 2013. pénzügyi évben sokat profitált az innováció és a versenyképesség javítása érdekében két évvel korábban indított Agenda 2013 prog-ramból. A megrendelés-állomány 4 százalékkal bővült, az árbevétel 2 százalékkal emelkedett, a nyereség 2 milliárd eurót tett ki ebben a szektorban.