Stanovisko spoločnosti Siemens k vyjadreniam predstaviteľov strany OĽaNO-NOVA k obstarávaniu verejného osvetlenia v Bratislave

Na tlačovej konferencii strany OĽaNO-NOVA, ktorá sa uskutočnila v piatok 19. mája 2017 na pôde parlamentu Slovenskej republiky, odzneli v súvislosti s výberovým konaním na prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave viaceré nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia. Spoločnosť Siemens preto považuje za potrebné reagovať na informácie, ktoré majú charakter diskreditačnej kampane a poškodzujú meno firmy.

Spoločnosť Siemens sa stala prevádzkovateľom verejného osvetlenia v Bratislave na základe zmluvy, ktorá bola uzavretá v roku 1996, pričom mesto zostalo jeho správcom a majiteľom.

Magistrát hlavného mesta SR má prístup do informačného systému spoločnosti Siemens pre monitorovanie verejného osvetlenia a disponuje informáciami nielen o počte svetelných bodov, ale aj o stave lámp, na základe ktorých dáva súhlas s ich demontážou, prípadne rozhoduje o inštalácií nových stožiarov. Všetky projektové dokumentácie z rekonštrukčných prác (projekty skutočného vyhotovenia) a stavieb, odovzdala spoločnosť Siemens do archívu mesta.

Tvrdenie, že magistrát nezískaval počas trvania zmluvy z roku 1996 informácie o počte svetelných bodov a stave osvetlenia, alebo že ich spoločnosť Siemens považuje za obchodné tajomstvo či duševné vlastníctvo, ktoré odzneli na tlačovej konferencii predstaviteľov strany OĽaNO-NOVA, sú preto nepravdivé.

Spoločnosť Siemens, rovnako ako iní potenciálni uchádzači pripravovaného tendra na prevádzkovateľa osvetlenia v Bratislave, nemá prístup k auditu, ktorý pre magistrát urobila spoločnosti Deloitte Audit. V rámci tohto auditu boli okrem stavu verejného osvetlenia skúmané aj vnútorné procesy spoločnosti Siemens, ktorá poskytla na žiadosť Magistrátu hlavného mesta informácie a súčinnosť nad rámec svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

Spoločnosť Siemens súhlasí so zverejnením údajov o sústave verejného osvetlenia, ako sú počet, typ či vek stožiarov, pokiaľ nejde napríklad o údaje o interných kapacitách a ich nasadzovaní na zabezpečenie prevádzky, ktoré považujeme za naše obchodné tajomstvo.

Bez znalosti, čo z podkladov a informácií, ktoré sme poskytli pre potreby auditu, sa stalo súčasťou audítorskej správy, sa spoločnosť Siemens nevie vyjadriť, či by zverejnenie auditu neohrozilo obchodné tajomstvo spoločnosti Siemens.

Sme presvedčení, že pri každom kvalitne pripravenom výberovom konaní by mal obstarávateľ poskytnúť záujemcom všetky relevantné informácie v takom rozsahu, aby mohli uchádzači na základe nich predkladať ponuky. Tieto informácie však majú byť súčasťou zadania a súťažných podkladov, nie auditov či iných dokumentov.

Predloženie ponuky v pripravovanom tendre spoločnosť Siemens zváži na základe súťažných podmienok a zadania. Špekulácie o vopred jasnom víťazovi tendra pre prevádzku verejného osvetlenia, ktoré predstavitelia OĽaNO-NOVA vyslovili na základe nezverejneného auditu, preto nie sú postavené na faktoch, ale iba na nepodložených domnienkach, ktoré vrhajú na spoločnosť Siemens negatívne svetlo bez akéhokoľvek opodstatnenia.

Aktuálne spoločnosť Siemens prevádzkuje verejné osvetlenie v Hlavnom meste SR Bratislave na základe platne uzatvorenej zmluvy, ktorá je výsledkom postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Pokračovaním prevádzkovania verejného osvetlenia sa predišlo vzniku škôd na zdraví a majetku v Bratislave, ktoré by hrozili pri nefungujúcom verejnom osvetlení.

Na tlačovej konferencii OĽaNO-NOVA tiež odzneli nepravdivé informácie o tom, že spoločnosť Siemens podala a následne stiahla žalobu v súvislosti s divadelným predstavením Karpatský thriller, ale napokon sa po rokovaniach s vedením Slovenského národného divadla rozhodla poskytnúť dotáciu. Spoločnosť Siemens takúto žalobu nikdy nezvažovala a dotáciu divadlu nikdy neposkytla.