Procesný riadiaci systém SIMATIC PCS7

Obsah tejto stránky

  • SIMATIC PCS 7 V6

  • SIMATIC PCS 7 BOX

  • Doplnky SIMATIC PCS 7

  • Centrum migrácie

  • SIMATIC Batch

  • SIMATIC Route Control

  • Process Device Manager

  • Asset Management


SIMATIC PCS 7 ponúka homogénne a úplné riešenia úloh automatizácie pre všetky odvetvia - nezávisle od toho, či sa jedná o spojité, nespojité alebo hybridné technologické / výrobné procesy.

Koncepcia a architektúra SIMATIC PCS 7 umožňuje efektívne pôsobenie vo všetkých fázach životného cyklu zariadenia, od plánovania, inžinieringu, uvedenia do prevádzky a tréningu, cez prevádzku až po jeho údržbu.

SIMATIC PCS 7 V6

SIMATIC PCS 7 je prvý procesný riadiaci systém, založený na štandardných hardvérových a softvérových komponentoch, s modernou architektúrou typu Client-Server, s prepojením na systém riadenia podniku.

SIMATIC PCS 7 BOX

SIMATIC PCS 7 BOX ponúka všetky potrebné funkcie klasického procesného riadiaceho systému (DCS - Distributed Control System) v kompaktnej konštrukcii priemyselného PC.

Doplnky SIMATIC PCS 7

Softvérové balíky a hardvérové komponenty, optimálne prispôsobené pre príslušnú oblasť použitia, ktoré umožňujú cenovo výhodné použitie systému SIMATIC PCS 7 pre špeciálne automatizačné úlohy.

Centrum migrácie

Na základe dlhoročných skúseností z oblasti procesnej automatizácie ponúka Siemens optimalizované riešenia prechodu z iných riadiacich systémov na SIMATIC PCS 7.

SIMATIC Batch

SIMATIC BATCH na riadenie vsádzkových procesov v malých až veľkých aplikáciách možno vďaka jeho modulárnej štruktúre použiť pre zariadenia každej veľkosti s rozšíriteľnosťou od systému s jedným operátorským pracoviskom až po decentralizovanú architektúru Client-Server.

SIMATIC Route Control

SIMATIC Route Control je prídavne voliteľný softvérový balík systému SIMATIC PCS 7 na automatické vyhľadávanie trasy prepravy materiálov v zariadeniach a skladovacích nádržiach.

Process Device Manager

SIMATIC PDM je univerzálny nástroj na projektovanie, parametrizáciu, uvádzanie do prevádzky, diagnostiku a údržbu inteligentných prevádzkových prístrojov a automatizačných komponentov.

Asset Management

SIMATIC PCS 7 Asset Management je odvetvovo neutrálny systém manažmentu údržby, kompletne integrovaný do procesného riadiaceho systému SIMATIC PCS 7.