Cestná dopravná technika

Inteligentné riešenie dopravy od spoločnosti Siemens

Prognózy rozvoja dopravy sú: rýchlejšie, viac, ďalej. Prirodzenou vlastnosťou ľudí je nasledovať hospodársky a sociálny rozvoj a ísť za materiálnou nezávislosťou. Zvyšovanie mobility tovarov a osôb tento vývoj ženie dopredu. Rozvojom dopravy vznikajú nové úlohy, ktoré je potrebné riešiť:

 • zachovať plynulosť diaľkovej dopravy pomocou včasnej informovanosti účastníkov dopravy a regulatívnymi zásahmi,

 • zamedzovať zápcham v mestách rýchlou reakciou na kritické stavy dopravy a technikou riadenia dopravy,

 • riešiť problémy s parkovaním v mestách.

Najideálnejšie by bolo všetky tieto oblasti integrovať do jedného celkového konceptu riadenia. Dopravná technika Siemens patrí ku svetovej špičke, a preto má dobrú perspektívu na pozitívne riešenie dopravy.

Signalizačná technika v cestnej doprave

Inteligentné parkoviská, riadenie križovatiek, interaktívne riadenie dopravy v mestách, systémy pre diaľnice a tunely - to všetko zabezpečuje, aby cestná doprava neupadala do chaosu a aby sa cesty efektívne využívali. Slúžia na to technické novinky, ako neuronálne siete, systém Concert, Migra Watch, Fuzzy Logic, systémy simulácie skutočnosti, mobilná solárna meracia stanica Traffic Eye, ktorá monitoruje premávku pomocou infračervených senzorov a dáta prenáša cez GSM.

Ponúkame:

komplexné riešenia riadenia dopravy cestnou svetelnou signalizáciou od dopravno-inžinierskeho posúdenia, návrhu, projektovej dokumentácie až po realizáciu, následne záručný a pozáručný servis, údržbu zariadení, opravy havárií. Použitá technika: radiče typovej rady M, C800V, návestidlá priemeru 210mm a 300mm, detektory indukčné, laserové, infračervené. Centrálny systém riadenia dopravy v rôznych konfiguráciách, prenosy dát cez GSM.

v oblasti stacionárnej dopravy od parkovacích automatov PRISMA cez riadenie parkovísk až po inteligentné systémy pre veľkopriestorové garáže SIPARK,

diaľničnú techniku: riadiace systémy pre diaľnice a cestné tunely, SOS tiesňové volanie, monitorovanie dopravy Traffic Eye, Telemat, zabezpečenie mostných objektov, premenlivé dopravné značky, zabezpečenie energie pre diaľnicu, prenosové optické cesty atď. Komplexné elektrotechnické zariadenia v cestných tuneloch.

Doprava na diaľniciach

V posledných rokoch je doprava na diaľniciach stále hustejšia a stále častejšie vznikajú zápchy a dopravné nehody. Inovatívna dopravná technika Siemens varuje pred hmlou, poľadovicou a nehodami, zobrazuje dopravné informácie, obmedzenú rýchlosť, okamžite upozorňuje na zablokované prúdy a zobrazuje smer obchádzok. Senzory kontrolujú, vyhodnocujú dopravu a poveternostné podmienky a vyhodnotené informácie zobrazujú. Zamedzuje sa tak zápcham a doprava ostáva plynulá.

Podobne je to s tunelmi, kde riadici systém pri haváriách a požiaroch okamžite zakáže vstup doprave do tunela. Na miestach vyberania poplatkov, napr. za prejazd tunelom, alebo diaľnicou, zabezpečuje technika Siemens kontrolu a vyberanie poplatkov v hotovosti, alebo elektronickým odčítaním. V mnohých krajinách sa tieto systémy používajú už dlhé roky a prispievajú k spokojnosti prevádzkovateľov aj účastníkov dopravy.

Tunely

Tunely zohrávajú kľúčovú úlohu v situáciách, keď treba prekonať náročné a nebezpečné horské priesmyky, dlhé obchádzky nepriechodných horských masívov, alebo preplnené mestské dopravné uzly. Šetria čas, peniaze, nervy a v neposlednom rade znižujú zaťaženie životného prostredia.

Nebezpečné situácie ako dopravné nehody, zápchy, znížená viditeľnosť alebo vyššie koncentrácie jedovatých plynov z výfukových plynov, požiare a pod. si vyžadujú zvláštne bezpečnostné opatrenia. Spoločnosť Siemens ponúka dlhoročné know-how v technologickom vybavení tunelov, ktoré prevyšuje platné európske bezpečnostné normy.

Jednotlivé systémy zabezpečujúce bezpečnú prevádzku tunela sú riadené decentralizovaným riadiacim systémom na báze SIMATIC. Riadiaci systém umožňuje automatické, poloautomatické alebo dispečerské riadenie pomocou PC systémov na báze Windows. Prenos snímaných veličín, kontrolných informácií, riadiacich povelov, audio- a videosignálov sa uskutočňuje sériovými dátovými sieťami, koaxiálnymi a optickými káblami. Využíva sa aj trvalé bezdrôtové rádiové spojenie na komunikáciu medzi políciou, požiarnou službou, lekárskou záchrannou službou a údržbou tunela.

Zásobovanie elektrickou energiou

 • silnoprúdové káblové rozvody,

 • VN a NN rozvádzače,

 • trafostanice,

 • náhradné zdroje, UPS.


Osvetlenie

 • vjazdové,

 • prejazdové,

 • núdzové, požiarne,

 • vetracích kanálov,

 • únikových chodieb a štôlní.

Osvetlenie tunela je riadené tak, aby pri vjazde nevznikol tzv. "efekt čiernej diery". Využívajú sa informácie senzorov o intenzite vonkajšieho svetla, senzorov protipožiarnych systémov, systémov núdzového hlásenia a podobne.

Vetranie

 • pri normálnej prevádzke,

 • - hustota dopravy,
  - koncentrácia CO,
  - viditeľnosť,

 • v prípade požiaru,

 • - požiarne hlásiče,
  - únikové cesty,

 • regulácia,

 • - ventilátorov,
  - žalúzií výdušných šácht a vetracích komínov,

 • nerezové konštrukčné prvky,

 • zdvojnásobené nátery,

 • únikové chodby.


Kontrola ovzdušia

 • rýchlosť a smer prúdenia vzduchu,

 • koncentrácia CO,

 • viditeľnosť,

 • monitorovanie a registrácia nameraných veličín.


Protipožiarne zabezpečenie

 • systém elektronickej požiarnej signalizácie,

 • požiarne hlásiče,

 • dvoje protipožiarne dvere únikových chodieb,

 • hydranty,

 • SOS skrine vo výklenkoch,

 • - priame telefonické spojenie na dispečing,
  - tlačidlá SOS,
  - hasiace prístroje,
  - lekárničky.


Videokontrola

 • uzavretý monitorovací systém priemyselnej televízie,

 • modulárna videomatrica SIMATRIX SYS,

 • nepretržitý záznam,

 • EPS SYS V6.2 - nadradený kontrolný systém protipožiarneho zabezpečenia a videokontroly.


Systémy núdzového volania

 • SOS skrine každých 200 m,

 • jednoznačne prehľadné medzinárodné značenie so svetelnou signalizáciou,

 • tlačidlá núdzového volania,

 • - polícia,
  - údržba tunela,
  - požiarna služba,
  - prvá pomoc.


Tunelový rádiosignál

 • líniová anténa,

 • dopravný rozhlas,

 • pokrytie signálu pre mobilné telefóny.


Dopravné značenie a signalizácia

 • semafory,

 • premenlivé dopravné značky (vláknová optika),

 • - prikázaná rýchlosť,
  - zákaz predbiehania,
  - zákaz vjazdu,
  - obmedzenie výšky vozidiel,
  - príkaz rozsvietiť svetlá,
  - názov a dĺžka tunela,
  - názov a frekvencia stanice FM (dopravný rozhlas).


Meranie a kontrola

 • výšky prichádzajúcich vozidiel,

 • rýchlosti vozidiel,

 • čítače dopravy s rozlíšením kategórií vozidiel,

 • námrazy,

 • nepretržitá registrácia monitorovaných veličín.


Mestská doprava

Obzvlášť náročná úloha pre plánovanie dopravy v meste je zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy a zároveň znižovanie znečistenia životného prostredia.

Ponúkame riešenie v podobe integrovaného systému riadenia dopravy, ktorý koordinuje individuálnu dopravu, verejnú dopravu, chodcov a cyklistov. Hlavným cieľom je minimalizovanie časových strát vozidiel mestskej hromadnej dopravy na svetelných signalizačných zariadeniach zásahom do riadenia dopravy. Siemens navrhuje signalizačné zariadenia, zelené vlny, až po kompletné riadenie s možnosťou okamžitého zásahu cez počítač. Na základe moderných prevádzkových systémov vyvíja Siemens individuálne riadiace programy prispôsobené lokálnym podmienkam. Zásahy do riadenia je možné robiť priamo na obrazovke počítača.

Sledovanie, analyzovanie, riadenie a zobrazenie je v jednom celku. Detektory sledujú dopravu na rôznych miestach. Na diaľniciach, príjazdových cestách, tuneloch a v strede mesta zachytávajú detektory údaje o dopravnej situácii, ktoré prenášajú do centrálneho počítača. Centrálny počítač analyzuje údaje, zobrazuje výsledok a vydáva riadiace povely podľa okamžitej dopravnej situácie. Problémy v doprave sa sledujú a rýchlo a nenáročne riešia.

Parkovanie

Parkovacie systémy s navádzaním sú v preplnených mestách nástrojom na zvládnutie hroziaceho dopravného kolapsu, minimalizujú množstvo exhalátov v ovzduší a šetria čas a nervy vodičov.

Špecialita Siemensu je inteligentné prepojenie jednotlivých samostatných riešení. Pre funkčnú a bezporuchovú prevádzku je dôležité, aby jednotlivé zariadenia ako parkovacie automaty, vybavenie parkovacích garáží, rampy, detektory obsadenosti a počítačové riadenie pochádzali z jedného systému. Siemens ponúka komplexný parkovací systém, ktorý obsahuje navádzanie, kontrolu, evidenciu, vyberanie poplatkov, organizáciu riadenia a koordináciu súčastí tohto systému.

Skoro vo všetkých mestách je potrebné hľadať parkovacie miesta. Nie vždy preto, že ich je nedostatok, ale pre nedostatok informácií o voľných parkovacích miestach. Siemens realizuje parkovací systém s navádzaním podľa individuálnych požiadaviek jednotlivých miest. Každé mesto má inú štruktúru dopravy a rôzne finančné možnosti. Už na príjazdových komunikáciach do centra mesta informujú a navádzajú vodičov informačné tabule do voľných parkovísk a parkovacích garáží. Centrálne riadenie preberá úlohu hľadania voľného parkovacieho miesta.

Na parkoviskách sa parkovacie automaty od Siemensu nevyznačujú len vysokým štandardom, ktorý umožňuje platbu mincami a platobnými kartami, antivandalskou konštrukciou, možnosťou solárneho napájania, ale aj moderným tvarom, jednoduchým ovládaním a hospodárnosťou.

Ku kompletnému riešeniu technológie parkovacích garáží patrí špičkové vybavenie dodávané firmou Siemens. Predstavuje optimálne riešenie komunikácie človeka s technikou. Vstupné a výstupné zariadenia, platobné automaty, rampy ako aj dátové a riadiace centrály spĺňajú vysoké technické a estetické nároky.

Parkovacie automaty PRISMA

Nová generácia parkovacích automatov sa nevyznačuje len vysokým štandardom, ktorý umožňuje platbu mincami a platobnými kartami, možnosťou solárneho napájania, rôznojazyčnými informáciami na displeji, ale aj moderným tvarom, jednoduchým ovládaním a svojou hospodárnosťou.

Moderný tvar a vzhľad priťahuje pohľady a tým sú voľné plochy automatu ideálne pre umiestnenie reklamy, čím sa zrýchli návratnosť investície. Taktiež parkovacie lístky môžu byť použité ako nosiče reklamy.

Symboly na ovládacej ploche jednoducho vysvetľujú postup použitia. Platba je možná mincami alebo platobnými kartami. Antivandalská konštrukcia umožňuje dlhodobú a bezpečnú prevádzku. Mohutná nerezová skriňa chráni zariadenie a dvojnásobne chránený zásobník na mince.

Prídavným tlačidlom je možné voliť rôzne druhy taríf (pre stálych zákazníkov, obyvateľov zóny, krátkodobé, dlhodobé parkovanie, progresívne a degresívne tarify).

Prepojenie jednotlivých parkovacích automatov s viacerými počítačmi (napr. centrálnym a prevádzkovým) prostredníctvom mobilnej siete GSM umožňuje nepretržitú kontrolu stavu papiera, tržby, plnosti mincových zásobníkov a okamžité odstránenie nedostatkov. Pomocou tohto prepojenia je možné disponovať štatistikami predaja, vyúčtovaním a preverovať aktuálne prevádzkové stavy.

Spoločnosť Siemens za vás prevezme okrem servisu aj prevádzkovú údržbu automatov.

Napájanie: 230 V / 50 Hz so záložným zdrojom, solárne, alebo 12 V akumulátormi.

Riadenie parkovísk

 • Centrálny parkovací a navádzací systém - šetrí čas a životné prostredie. Informáciami o voľných miestach na jednotlivých parkoviskách a v parkovacích garážach sa predchádza zbytočnému presúvaniu dopravy a využívajú sa aj skryté parkovacie miesta.

 • Najmodernejšia technológia pre parkovacie garáže - ku kompletnému riešeniu technológie parkovacích garáží patrí špičkové vybavenie dodávané firmou Siemens. Predstavuje optimálne riešenie komunikácie človeka s technikou. Vstupné a výstupné zariadenia, platobné automaty, rampy ako aj dátové a riadiace centrály spĺňajú vysoké technické a estetické nároky.

 • Plnoautomatické parkovanie v parkovacích regáloch - po vjazde do vstupného terminálu, vystúpite, zamknete vozidlo a môžete odísť. Všetko ostatné za vás spraví technika. Ako v sklade s vysokými regálmi bude vaše vozidlo bezpečne dopravené na voľné miesto. Po zaplatení parkovného si parkovacím lístkom privoláte svoje vozidlo a môžete odísť. Vozidlá sú zabezpečené proti krádeži patentovaným systémom.


Inteligentné systémy pre veľkopriestorové garáže SIPARK

SIPARK - parkovací systém s navádzaním

Riešením sú parkovacie garáže so systémom navádzania SIPARK, ktorý poskytuje optimálnu využiteľnosť všetkých parkovacích miest.

Okrem informácie o celkovej situácii parkovacích miest, zelené šípky navádzajú vodičov najkratšou cestou na voľné parkovacie miesta. V rozšírenom systéme kontrolujú ultrazvukové senzory každé jedno parkovacie miesto.

Dopravná telematika

Pod týmto pojmom sa skrýva hardvér a softvér pre zber, spracovanie a prenos dopravných informácií. Časťou dopravnej techniky sú informácie na zobrazovacích tabuliach a monitoroch pre účastníkov dopravy. Časti zber, spracovanie a prenos patria pod dopravný manažment. Dopravný manažment je len vtedy efektívny, keď je k dispozícii integračná centrála, ktorá pospája najrôznejšie informačné toky.

Centrálny systém dopravného menežmentu Siemens má názov CONCERT a je vhodný pre mestá rôznych veľkostí. Základný systém je možné bez problémov rozširovať a prideľovať mu nové funkcie. Zber údajov môže byť stacionárny pomocou detektorov, slučiek a svetelných rámp, alebo mobilný zo vzduchu, z meracieho vozidla. Pre zníženie nákladov stačí systému Siemens len niekoľko zberných miest napojených na dopravnú sieť. Ostatné informácie ako hluk a znečistenie môžu byť vyvolané zo siete a použité pre strategické rozhodnutie.

Spracovanie údajov vykonáva centrálna počítačová jednotka a výsledky prenáša do informačných tabúľ, do rádia prípadne do zariadení, ktoré riadia dopravu podľa dopravnej závislosti. Stavby predstavujú najväčšiu prekážku dopravy a preto je nutné mať všetky údaje o stavbách vopred archivované aby centrálny počítač mohol stanoviť prejazdnosť a ideálne obchádzkové trasy. Jadro riadiacich a informačných systémov tvorí dopravno-technický postup, ktorý selektuje dôležité informácie z nameraných hodnôt.

Siemens sa postará o dopravno-technický koncept, detailný projekt s určením meracích miest a metód, návrh riadenia so simuláciou a alternatívne riešenia, čím zabezpečí optimálne nasadenie systémových komponentov.

Služby

Nielen v mestách, ale aj na diaľniciach a všade tam, kde Siemens dodáva dopravnú techniku, ponúka Siemens viac ako údržbu a servis. Naši inžinieri, zaoberajúci sa poradenstvom sú vám k dispozícii na celom svete.

Pri zaobstarávaní moderných a výkonných technológií majú často mestské pokladnice problémy. Aby sa dopravné problémy dali vyriešiť, snaží sa Siemens prispôsobiť dopravnú techniku danému rozpočtu, ponúka lízing, prípadne inú podporu na preklenutie finančných problémov.

Siemens plánuje, vyvíja, vyrába a inštaluje komponenty dopravnej techniky sám. Tým je umožnené aby technici Siemens svoje poznatky a vylepšenia priamo zavádzali do výroby a postupne zvyšovali technickú úroveň výrobkov. Testovanie zariadení pred uvedením do prevádzky je samozrejmosťou. Vďaka priamej výrobe a správnej organizácii je v prípade potreby zaručená rýchla dodávka náhradných dielov.

5. 6. 2014