Merače tepla a chladu

Lopatkové merače množstva tepla WFx5

WFx5

Elektronické, od sieťového napätia nezávislé merače tepla s lopatkovým prietokomerom na snímanie spotreby množstva tepla alebo chladu v autonómnych vykurovacích, chladiacich alebo solárnych zariadeniach.

Vlastnosti

 • Menovitý prietok 0,6 m3/h, 1,5 m3/h alebo 2,5 m3/h

 • Prídavné násuvné moduly komunikačných rozhraní

 • Bez potreby priamych úsekov pred a za meračom

 • Ľubovoľná montážna poloha (horizontálna alebo vertikálna)

 • Nastavenie špecifických parametrov prístroja miestne obslužnými tlačidlam ina merači alebo prostredníctvom obslužného a parametrizačného softvéru ACT50

 • Optické komunikačné rozhranie

 • Autodiagnostika


Dokumentácia k WFM407…


Elektronické merače tepla MEGATRON2® WFM

Elektronické merače tepla MEGATRON2® WFM

MEGATRON2® WFM je elektronický merač nezávislý na elektrickej sieti na určenie spotreby tepla v autonómnom zariadení pre vykurovanie a teplú úžitkovú vodu.

Merač tepla MEGATRON2® sa používa na meranie energie tepla. Hlavné uživateľské oblasti sú zariadenia s centrálným rozvodom tepla, v ktorých je energia tepla odovzdávaná individuálne.

Jeho hlavné charakeristiky sú:

 • uloženie kumulovaných hodnôt ku zvoliteľnému dňu odpočtu,

 • uloženie a zobrazenie kumulovaných hodnôt,

 • prevedenie ako jednovtokové meradlo v "kombinácii" kompakt/oddelená verzia,

 • menovitý prietok pre jednovtokový merač 0.6 m 3/h, 1.5 m 3/h a 2.5 m 3/h.

MEGATRON2® je komponentom systému SYNERGYR M-Bus Metering a SYNERGYR Radio Metering.

Dokumentácia k MEGATRON2® WFM


Ultrazvukové merače tepla SONOHEAT XS 2WR6

Ultrazvukové merače tepla SONOHEAT XS 2WR6

SONOHEAT XS 2WR6 je merač prietoku a energie vo výmenníkových okruhoch tepla s vodou na základe ultrazvukového princípu.

Merač tepla 2WR6 sa používa na meranie spotreby tepla v bytoch a je pripravený na montáž. Nie je vhodný do systémov používajúcich zmes vody a glykolu.

Jeho hlavné charakeristiky sú:

 • nepodlieha opotrebeniu, nakoľko je bez pohyblivých častí,

 • rozsah merania prietoku 1:100 podľa EN 1434, celkovo 1:1500,

 • ľubovoľná poloha montáže (horizontálna alebo vertikálna), vo vratnom potrubí, nie sú potrebné ukľudňujúce dĺžky potrubia,

 • deň ročného odpočtu,

 • 15 mesačných hodnôt,

 • životnosť batérie až 11 rokov,

 • optické rozhranie podľa IEC870 (M-Bus),

 • alternatíva: impulzný výstup,

 • alternatíva: M-Bus modul,

 • autodiagnostika.

Okrem toho je možné pre diaľkový odpočet údajov zvoliť jeden z nasledovných variantov: M-Bus alebo impulzný výstup s pripojovacím káblom 1,5m.

Dokumentácia k SONOHEAT XS 2WR6


Ultrazvukový merač tepla UH50

Ultrazvukový merač tepla UH50

Merač tepla UH50 sa používa na meranie spotreby tepla v systémoch centralizovaného zásobovania teplom a bytových domoch. Je vhodný na meranie chladu (ako merač chladu alebo kombinovaný merač tepla a chladu) alebo na merania prietoku v systémoch s vodou.

Ultrazvukový merač tepla UH50 kombinuje modernú mikropočítačovú techniku s inovačnou ultrazvukovou meracou technikou, ktorá nevyžaduje žiadne mechanicky pohyblivé časti. Z tohoto dôvodu nepodlieha táto technika opotrebeniu, je robustná a počas dlhej doby nevyžaduje údržbu. Vysoká presnosť a dlhodobá stabilita merania zaručujú presnú a spoľahlivú kalkuláciu nákladov na vykurovanie.

Množstvo tepla odobraté z vykurovacej vody je úmerné teplotnému rozdielu medzi teplotou v prívodnom a vratnom potrubí a pretečenému objemu vody.

Objem vykurovacej vody sa meria ultrazvukovým impulzom, ktorý je vysielaný najprv v smere prúdu a potom proti smeru prúdu. V smere prúdu sa doba prechodu signálu medzi vysielačom a prijímačom zmenšuje, proti prúdu sa zodpovedajúcim spôsobom zväčšuje. Z nameraných hodnôt dôb prechodu signálu sa potom vypočíta objem vykurovacej vody.

Teploty v prívodnom a vratnom potrubí sa merajú pomocou odporových platinových snímačov teploty. Objem vykurovacej vody a teplotný rozdiel medzi prívodným a vratným potrubím sa nakoniec vynásobia a súčin sa spočíta. Ako výsledok sa zaznamenáva a zobrazuje spotrebované množstvo tepla vo fyzikálnych jednotkách kWh / MWh alebo v jednotkách MJ / GJ.

Jeho hlavné charakeristiky sú:

 • Nepodlieha opotrebovaniu, pretože je bez pohyblivých dielov

 • Merací rozsah prietoku 1:100 podľa EN 1434, celkom 1:1000

 • Ľubovoľná poloha montáže, v prívodnom alebo vratnom potrubí, nie sú potrebné ukľudňujúce dĺžkypotrubí.

 • Meranie výkonu s maximami, voliteľné tarify

 • Datalogger pre sledovanie systému

 • 60 mesačných hodnôt

 • Denník prevádzky (Logbook)

 • Batériové alebo sieťové napájanie

 • Optické rozhranie podľa EN 62056-21

 • Veľká rada komunikačných modulov

 • Dve pozície pre montáž a použitie dvoch komunikačných modulov súčasne

 • Možnosť použitia aj ako merač prietoku, chladu alebo tepla/chladu

 • Autodiagnostika


Dokumentácia k MEGATRON2® WFM


Ultrazvukový merač tepla alebo chladu T230

Ultrazvukové merače tepla SONOHEAT XS 2WR6

Merač tepla alebo chladu T230 je ultrazvukový merač určený k meraniu spotreby energie a prietoku vo vykurovacomalebo chladiacom okruhu s vodou podľa ultrazvukového princípu.

Jeho hlavné charakeristiky sú:

 • Nepodlieha opotrebovaniu, pretože je bez pohyblivých dielov

 • Merací rozsah prietoku 1:100 podľa EN 1434, celkom 1:1000

 • Rýchly, inteligentne nastavovaný interval merania teploty

 • Ľubovoľná poloha inštalácie, vodorovná, zvislá, stropná

 • Jednoduchá montáž a jednoduché vyčítanie

 • Odnímateľné počítadlo

 • Veľký a ľahko čitateľný displej

 • Meranie výkonu s maximami

 • Dva dni odpočtu počas 24 mesiacov (možno parametrizovať)

 • Deň ročného odpočtu (možno parametrizovať).

 • Batériové napájanie do 11 rokov

 • Optické rozhranie v súlade s EN 62056-21

 • Komunikačné moduly pre diaľkové odčítanie a systémové pripojenie

 • Autodiagnostika


Dokumentácia k SONOHEAT XS 2WR6