Siemeca™ AMR

Siemeca™ AMR - automatický systém diaľkového odčítania spotreby z meračov

Siemeca™ AMR systém diaľkového odčítania pozostáva z kompletného spektra prístrojov pre bezdrôtové diaľkové odčítanie.

Siemeca™ AMR poskytuje jednoducho, bezpečne a rýchlo namerané hodnoty pre rozúčtovanie spotreby. Buď na mieste z ľubovoľného komunikačného uzla WTT16 (spojenie káblom, alebo bezdrôtovo), alebo z ľubovoľného iného miesta cez telefónnu sieť, GSM, počítačovú káblovú sieť, alebo širokopásmovú káblovú sieť. Využíva modernú internetovú technológiu a komunikačné cesty pre ďalšie vedenie údajov spotreby zo zariadenia priamo do systému pre rozúčtovanie.

Všetky komponenty systému Siemeca™ AMR pracujú v oblasti 868 MHz. To umožňuje istý a bezporuchový prenos údajov.


WTT16/WTX16 Komunikačné uzly

WTT16/WTX16 Komunikačné uzly

Pre zriadenie rádiovej siete v budove sú potrebné batériami alebo elektrickou sieťou napájané komunikačné uzly. Komunikačné uzly tvoria chrbticu systému diaľkového odčítania. Príjmú všetky hodnoty spotreby meracích prístrojov a v rámci siete dosiahnu na všetky ostatné komunikačné uzly. Tak je zaručené, že všetky komunikačné uzly sú neustále k dispozícii pre všetky hodnoty spotreby.

Na prenos údajov zo zariadenia priamo do systému rozúčtovania slúžia 3 komunikačné uzly - typy s Gateway. Tie sú integrované do ľubovoľného komunikačného uzla tak, že je možné centrálne odčítanie alebo prenos údajov z telefónnej centrály, GSM, PC alebo širokopásmového sieťového kábla.

Prevádzkovateľ má takisto k dispozícii spätne kompatibilný prenosový formát údajov, vďaka čomu sa môže používať už jestvujúci softvér. Alternatívne je možné prenášať údaje v XML formáte. Použitie XML prináša nasledovné výhody:

 • Jestvujúce bezpečnostné systémy a kódovacie systémy, ktoré sú bežne dostupné na internete, sa dajú ľahko použiť.

 • Údaje je možné s exitujúcimi nástrojmi a bez špeciálnych vedomostí bezprostredne extrahovať zo štruktúry XML a priamo prekonvertovať do potrebného formátu alebo priamo prevziať z databázy rozúčtovacieho programu.

 • Údaje sú v "XML formáte", takže sú ľahko čitateľné napr. cez Internet Explorer.

 • Zvolená XML štruktúra sa môže bez akýchkoľvek zmien použiť pre množstvo iných úloh a takisto je možné ju prispôsobiť budúcim funkciám a štruktúram.


WHE46 Elektronický rozdeľovač vykurovacích nákladov 868 MHz

WHE46 Elektronický rozdeľovač vykurovacích nákladov 868 MHz

Siemeca™ AMR rozdeľovače vykurovacích nákladov z rodiny prístrojov WHE46... sú používané v rámci systému diaľkového odpočtu Siemeca™ AMR. Slúžia k jednoduchému a presnému zachyteniu odberu tepla z radiátorových telies a bezdrôtovo sprostredkujú dennú aktuálnu nameranú hodnotu a spotrebu v deň odpočtu na príslušné dátové zberače.

Rozdeľovače vykurovacích nákladov ponúka spoločnosť Siemens s jedno alebo dvojsnímačovým spôsobom merania, ako kompakt a prístroj s diaľkovým snímačom, aby sa dali vybaviť všetky bežné typy vykurovacích telies a všetky typy vykurovacích zariadení. Parametrovanie rozdeľovačov vykurovacích nákladov v prevádzke sa môže prevádzať optickým rozhraním (WHE467..).

Užívateľ bytu môže svoju individuálnu spotrebu ľahko odčítať na 5 miestnom displeji. Celková spotreba minulého roka sa ukladá. Zabudovaná lítiová batéria napája prístroj energiou po dobu 10 rokov.

Funkcie:

 • Určenie odovzdanej tepelnej energie.

 • Kumulovanie spotreby od posledného dňa odpočtu.

 • Schopný komunikácie rádiom 868 MHz.

Použiteľný pre:

 • Článkové vykurovacie telesá.

 • Rúrové radiátory.

 • Doskové vykurovacie telesá.

 • Rúrový register - vykurovacie telesá.

 • Konvektor

Displejové zobrazenie sa mení cyklicky a obsahuje:

 • Kumulovanú spotrebu tepla od dňa odpočtu.

 • Test segmentu.

 • Deň/mesiac odpočtu.

 • Hodnoty spotreby v deň odpočtu.

 • Typ prístroja a číslo prístroja.


Poznámka:
Všetky WHE46...sa dodávajú bez tepelného vodiča. Prístroje diaľkového snímača sa dodávajú s kompletným montážnym materiálom pre upevnenie na stenu.


WFM..,WFN.. Elektronický merač tepla a chladu

WHE46 Elektronický rozdeľovač vykurovacích nákladov 868 MHz

Merače tepla Siemeca™ sú elektronické a suchobežné. Vyznačujú sa zaregistrovaním prietoku bez magnetického poľa a vysoko citlivými snímačmi teploty. Používajú sa v bytovej a administratívnej oblasti na zaregistrovanie spotreby, spotreby tepelnej a chladiacej energie. Používajú sa v oblastiach bývania a obchodov pre zachytenie spotreby teplej a studenej vody. Bezdrôtovo sprostredkujú dennú aktuálnu nameranú hodnotu a spotrebu v deň odpočtu cez rádio 868 MHz na príslušné dátové zberače.

Merače tepla a chladu je možné obdržať ako jednovtokové v rozličných stavebných veľkostiach, aby sa nimi dali vybaviť všetky bežné zariadenia. Užívateľ bytu môže svoju individuálnu spotrebu ľahko odčítať na displeji. Zabudovaná lítiová batéria napája prístroj energiou po dobu jednej periódy následného overenia, t.j. 4 roky.

Merač tepla a chladu má tri zobrazovacie úrovne. Tieto obsahujú nasledovné hodnoty a veličiny:

 • Kumulovanú spotrebu tepla (chladu u meračov tepla a chladu) k poslednému dňu odpočtu.

 • Test segmentu.

 • Momentálny tepelný výkon (chladu).

 • Momentálny prietok.

 • Momentálnu teplotu prívodu.

 • Momentálnu teplotu spiatočky.

 • Momentálny rozdiel teplôt.

 • Prevádzkové hodiny merača tepla a chladu od uvedenia do prevádzky.

 • Deň odpočtu / mesiac odpočtu.

 • Uloženú spotrebu tepla a chladu z vlaňajšieho roka.

 • Uloženú spotrebu tepla alebo chladu posledných 13 mesiacov.

 • Kontrolné číslo.

 • Kumulovanú potrebu tepla alebo chladu od uvedenia do prevádzky.

Zobrazené veličiny sú:

 • °C, resp. K, KWh (alebo na požiadanie GJ), m3/h, KW a hodiny.

 • Štandardné zobrazenie je kumulovaná spotreba tepla (chladu).


WFC36...WFH36... Elektronický vodomer

WFM..,WFN.. Elektronický merač tepla a chladu

Merače tepla Siemeca™ sú elektronické a plne suchobežné a dajú sa obdržať aj ako jednovtokové merače s kapsou. Používajú sa v oblastiach bývania a obchodov pre zachytenie spotreby teplej a studenej vody. Bezdrôtovo sprostredkujú dennú aktuálnu nameranú hodnotu a spotrebu v deň odpočtu cez rádio 868 MHz na príslušné dátové zberače. Následne sa môžu vodomery odčítať a parametrovať cez rozhranie IrDA.

Vodomery ponúka spoločnosť Siemens v rozličnej stavebnej forme a v rozličných veľkostiach tak, aby sa mohli vybaviť všetky bežné zariadenia. Užívateľ bytu môže svoju individuálnu spotrebu ľahko odčítať na displeji. Zabudované lítiové batérie zabezpečujú prístroj energiou na viac ako jednu periódu následného overenia. Vodomer je možné obdržať ako vodomer na studenú vodu WFC3... a ako vodomer na teplú vodu WFH3... .

Vodomer zobrazuje rolovacie menu, ktoré obsahuje:

 • Kumulovanú spotrebu vody od uvedenia do prevádzky vodomera.

 • Test segmentu.

Pomocou parametrovacieho nástroja Siemeca™ sa dajú pripojiť nasledovné zobrazenia:

 • Kumulovaná spotreba vody k poslednému dňu odpočtu.

 • Dátum dňa odpočtu.

 • Kontrolné číslo.

 • Aktuálny prietok.

 • Zobrazenie poruchy.

Zobrazené veličiny sú v:

 • m³ a m³/h.

 • Štandardné zobrazenie je kumulovaná spotreba vody.


AEW36.2 Impulzný adaptér

WFC36...WFH36... Elektronický vodomer

Impulzný adaptér AEW36.2 zaznamená a spracuje impulzy z jedného alebo dvoch spotrebných meračov s impulzným výstupom a prenesie údaje do komunikačného uzla Siemeca™ AMR. Týmto najjednoduchším spôsobom je umožnené integrovať merače na teplú a studenú vodu, plyn, elektrinu a ostatné médiá do systému.

Na parametrovanie je impulzný adaptér vybavený dvoma rozhraniami - jedným na drôtové spojenie a jedným na optické.

Impulzný adaptér má 4 zobrazovacie úrovne. Tie zahŕňajú:

 • merač 1.

 • merač 2.

 • merač 1 štatistika.

 • merač 2 štatistika.

Funkcie:

 • Zachytenie zadaných impulzov.

 • Kontrola napájacích káblov u meracích prístrojov s NAMUR-zapojením.

 • Spracovanie impulzu, ukladanie hodnôt spotreby a hodnoty dňa odpočtu.

 • Prenos údajov cez rádio na komunikačný uzol Siemeca™ AMR systému.