Ohrievacie zariadenia - Ovládacie ventily spätnej teploty

Úvod

Schéma ovládacie ventily spätnej teploty

Typickými vlastnosťami týchto aplikácií sú: zdroje tepla s minimálnymi obmedzeniami spätnej teploty (aby sa predišlo kondenzácii), robustnosť pre dlhú prevádzkovú životnosť, trojpolohový riadiaci signál, trojcestné prírubové ventily, tlaková trieda PN 16.

Kombinácia s vysokou kvalitou riadenia

VXF40

Zdvihové ventily (zdvih 20/40 mm) s voliteľnou charakteristikou prietoku, jemné postupné prírastky hodnôt kVS, výborné ovládanie prietoku vo vyhrievacích okruhoch s veľkými objemovými prietokmi, robustnosť a jednoduchý servis, rozšírená funkčnosť pohonov pomocou príslušenstva, škála rôznych tlakových tried PN a riadiacich signálov.

Viac informácií:

- Vyobrazená kombinácia: VXF40
- Iné vhodné pohony: SKD SKB  SAX
- Pre triedu PN 6 použite ventil VXF21
- Pre triedu PN 10 použite ventil VXF31
- Pre závitové spoje použite ventil VXG41

Kombinácia s vysokou kvalitou riadenia

VAI61_GMA_VBI61_GLB

Guľové ventily s integrovaným ovládaním a charakteristikou prietoku, ekvipercentná charakteristika pre všetky hodnoty kVS, guľa ventilu s integrovanou charakteristikou ovládania pri malých objemových prietokoch, robustnosť a jednoduchý servis, rozšírená funkčnosť vďaka pohonom OpenAir™, škála rôznych tlakových tried PN.

Viac informácií:

- Vyobrazená kombinácia s dvojcestnými ventilmi: VAI61 GMA
- Vyobrazená kombinácia s trojcestnými ventilmi: VBI61 GLB
- Vhodné pohony pre malý krútiaci moment: GQD GDB
- Vhodné pohony pre veľký krútiaci moment: GMA GLB