Protipožiarna ochrana dieselových generátorov

Stabilné hasiace zariadenie s vodnou hmlou Sinorix H2O Jet

Dieselové generátory

Dieselové generátory najčastejšie slúžia ako záložné zdroje elektrickej energie. Zabezpečujú nepretržité elektrické napájanie v prípade prerušenia dodávky zo siete. Na miestach, kde dodávka zo siete nie je možná, slúžia aj ako primárne zdroje. V mnohých prípadoch od ich funkčnosti závisí prevádzka veľmi dôležitých systémov a zariadení, či už v zdravotníctve, priemysle, doprave alebo dátových a komunikačných centrách.


Dieselové generátory bývajú umiestnené v samostatných kontajneroch alebo v technologických miestnostiach  budov. Aby sa zabezpečila dostatočná doba prevádzky dieselového generátora, musí byť vybavený palivovou nádržou s primeranou kapacitou, ktorá v prípade vysokovýkonných generátorov presahuje 1000 litrov motorovej nafty. Z uvedeného vyplýva, že umiestnenie  dieselového generátora v budove ovplyvňuje jej celkové požiarne zaťaženie, z čoho môže v niektorých prípadoch vzniknúť požiadavka na protipožiarne opatrenia, ako napr. inštalácia stabilného hasiaceho zariadenia. Inštalácia hasenia v miestnosti dieselového generátora má význam aj z pohľadu zachovania prevádzky generátora a jeho ochrany počas požiaru v priľahlých priestoroch...

Viac informácií nájdete v priloženom pdf súbore.

19. 9. 2013 | Author: Name