40 % celosvetovej spotreby energie sa uskutočňuje v budovách

Znižovanie energetickej náročnosti metódou EPC

Projekty energetických úspor, tzv. Energy Performance Contracting (EPC ) je komplexné riešenie pre energetickú a prevádzkovú efektívnosť budov s garantovaným výsledkom.

Performance Contracting ponúka riešenie pre:

 • modernizáciu energetického systému budov,

 • zníženie nákladov na spotrebu energie,

 • zvýšenie spoľahlivosti,

 • zvýšenie hodnoty majetku

 • zníženie znečistenia životného prostredia,

 • minimalizáciu rizík investícií

 • zabezpečenie financovania modernizácie budov

 • garanciu dlhodobej efektívnosti prevádzkovania

V rámci projektu EPC dodávateľ typicky zabezpečí:

 • analýzu súčasného stavu objektov

 • návrh modernizačných a prevádzkových opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti v súlade s potrebami zákazníka (aký komfort, finančný objem investície, návratnosť sa očakáva)

 • realizačný projekt

 • dodávateľský systém modernizácie

 • projektový manažment realizácie modernizácie

 • uvedenie do prevádzky

 • servis – dosahovanie úspor počas trvania zmluvy

Model financovania a dosahovaných úspor

Od začiatku úsporovej periódy až do konca projektu sú všetky realizované opatrenia financované na základe úspor.

Garancia úspor znamená, že v prípade nedosiahnutia úspor je dodávateľ povinný uhradiť výpadok úspor vo výške aktuálnych cien. Ekonomický výsledok projektu je tak pre zákazníka naprosto predvídateľný.


Dodávateľ typicky alebo financuje projekt z vlastných zdrojov, alebo aranžuje financovanie treťou stranou.

Štátna správa

 • školstvo

 • zdravotníctvo

 • kultúra, šport

 • administrativa

 • obrana, silové zložky

Samospráva

 • školstvo

 • zdravotníctvo

 • sociálne služby

 • kultúra, šport

 • administrativa

Služby

 • viacúčelové komerčné objekty

 • kúpele

Podniková sféra

 • o priemyslové, poľnohospodárske a potravinárske podniky