Úspory energie so zárukou

Znižovanie energetickej náročnosti


Znižovať energetickú náročnosť budov znamená šetriť peniaze aj životné prostredie. Dá sa to dosiahnúť zvýšením efektívnosti využívania energetických zdrojov a znižovaním množstva energie, ktorú spotrebujeme na vytvorenie želaného komfortu vnútorného prostredia v budovách. Vo všetkých vyspelých krajinách v súvislosti s narastaním environmentálnej zodpovednosti modernej spoločnosti aj hladaním inovatívnych postupov, vedúcich k podstatne zvýšenej efektívnosti všetkých procesov, sa zlepšenie energetickej hospodárnosti budov stalo priotným cieľom od národohospodárov a urbanistov až po správcov a obyčajných užívateľov objektov. Jednou z ciest, ako tento cieľ dosiahnuť, je použitie metódy EPC.

Všeobecne prijateľné

Projekty riešené metódou EPC sa vo všeobecnosti dajú realizovať ako vo verejnom, tak aj v súkromom sektore, najviac frekventované sú však v sektore budov vo verejnom vlastníctve. Koncepcia metódy EPC zabezpečuje optimálne využitie (verejných ) finančných zdrojov na dosiahnutie garantovaných ekonomických a environmentálnych cielov, pričom riziká funkčnosti a ekonomickej návratnosti projektu zostávajú celkom na pleciach súkromného dodávateľa projektu.

Charakteristika metódy EPC

EPC (z angičtiny Energy Performance Contracting, nemecky Energiespar Contracting) je komplexné riešenie pre energetickú a prevádzkovú efektívnosť budov s garantovaným výsledkom. Tento prístup umožňuje využiť potenciál energetických úspor starších budov na realizáciu a financovanie ich modernizácie.V zásade, modernizácia budovy je financovaná na základe cash flow, ktorý v budúcnosti zaručene vznikne ako následok realizovaných opatrení v oblasti energetického systému budovy a jeho riadenia. Zmluvný vzťah obvykle trvá štyri až osem rokov (ale aj desať- a viacročné projekty vo verejnom sektore nie sú výnimkou). Dodávateľ projektu sa zaviaže, že počas trvania zmluvného vzťahu dohodnuté úspory budú dosiahnuté. V prípade, že by sa tak nestalo, dodávateľ projektu sa zaväzuje uhradiť finančnú hodnotu rozdielu medzi plánovanými a skutočnými úsporami v plnej výške na základe cien platných v období, kedy by k takémuto výpadku úspor došlo. Tým sa vecné aj ekonomické výsledky projektu stávajú naprosto predvídateľnými. Druhou charakteristickou črtou projektov EPC je prirodzený dôraz na hľadanie nejefetívnejších riešení a ich kombinácie z hľadiska návratnosti investičných prostriedkov. Potenciálni dodávateľia súťažia, koľko € úspor vygenerujú za 1 € nákladov. Rozsah dodávky zadávateľ reguluje na základe posúdenia objemu a návratnosti finančných prostriedkov a požadovanej úrovne komfortu prevádzkovania a používania budovy. Projekt EPC nie je iba metóda ako finacovať modernizáciu budovy, je to koncept zaručujúci optimalizovaný a garantovaný výsledok.


Vhodný typ budov a opatrení

EPC nie je riešenie pre všetky problémy všetkých budov. Financovať podstatnú modernizáciu budovy na základe budúcich úspor nákladov na energie, resp. prevádzkovanie, nie je jednoduchá technicko – ekonomická úloha. Opatrenia v našich doterajších projektoch boli zamerané najmä na správne technologické riešenie, modernizáciu a doplnenie systémov vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody, odovzdávacích staníc tepla, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, osvetlenia, kotlov, chladiacich strojov, kogeneračných jednotiek, tepelných čerpadieľ, rekuperačných zariadení, solárnych zariadení, prípravy bazénovej vody a i. Veľmi frekventované boli opatrenia na zlepšenie systémov automatizácie a manažerskej úrovne energetického manažmentu tepla, elektrickej energie, nákupu energetických médií atď. V odôvodnených prípadoch sa podarilo realizovať aj zásadné zmeny – zmena primárneho média, rekonštrukcia potrubných rozvodov, úprava stavebnej časti budovy. Je pravda, že pre veľký počet budov princíp EPC nedáva možnosť výhodného, realistického riešenia. Takisto platí, že pre veľa budov v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, kultúry, športu, administratívy vo verejnom sektore je použitie tohto typu projektu racionálnym riešením.


Realizácia projektu

záleží od potrieb a priorít zákazníka a charakteru dodávateľa. Financovanie treťou stranou je v krajinách s dostatočne rozvinutým finančným trhom najobvyklejšim riešením. Dodávateľ je zodpovedný za posúdenie technického stavu budov a ich technologických zariadení, návrh modernizačných a systémových opatrení, ich realizáciu na kľúč a uvedenie do prevádzky modernizovaného systému. Akým spôsobom energetického manažmentu sa zabezpečí, že pri prevádzkovaní budovy po ukončení modernizácie sa dosahujú a vyhodnocujú úspory, záleží opäť na dohode dodávateľa projektu so zákazníkom. Zmluvné ujednanie je také, že zodpovednosť za nedosiahnutie úspor je nepochybná a povinnosť dodávateľa uhradit zákazníkovi finančnú hodnotu výpadku úspor je vymáhateľná.

EPC v podaní Siemens

  • Modernizáciu robíme na kľúč a zodpovedáme za projektový manažment a výber a riadenie subdodávateľov.Väčšinu inštalačných prác pravidelne zabezpečujú firmy z regionu.

  • Zmluvu koncipujeme ako zmluvu o dielo s extenzívnými zárukami za výkonnosť diela. Vstupy pre výpočet úspor sú zmluvne dohodnuté. Vyhodnotenie úspor a vyčíslenie prípadnej pokuty za výpadok úspor je prístupné tretím stranám za účelom možnosti nezávislej kontroly. Po ukončení modernizácie je dielo odovzdané / prevzaté a nové aktíva prechádzajú do vlastníctva zákazníka.

  • Prevádzkovanie budov po ich modernizácii diaľkovo monitorujeme aj kontrolujeme priamo na mieste. Máme vypracovaný spôsob spolupráce s pracovníkmi, ktorí riadia a ovplyvňujú spotrebu energie a ďalšie náklady v budove. Systém odpovedá delbe právomocí a zodpovedností v zmysle zákonov aj obchodnej logike a v praxi sa osvedčil. Nepreberáme prevádzkovanie budov ani nepôsobíme ako dodávateľ tepla.

  • Vo veci finacovania postupujeme tak, že po úspešnej realizácii modernizácie a overení funkčnosti si vyhradíme právo predať pohľadávku za zákazníkom na finačnom trhu. Garancia na dosiahnutia úspor a záväzok uhradiť prípadné výpadky úspor ostáva.

* Toto je náš štandardný postup. V odôvodnených prípadoch vieme – sami alebo s partnermi – prispôsobiť tento prístup potrebám zákazníka.

Vzhľadom na komplikovanosť procesov dizajnovania a manažovania modernizácie aj garantovania a supervizovania dosahovaných úspor musia mať naše projekty určitú minimálnu veľkosť. Skúsenosť nás vedie k záveru, že obvykle nevieme ponúknuť naše EPC riešenie pre súbory budov, ktoré platia za energiu menej ako 200 tis. € ročne.