Press Award 2018

Základné informácie od organizátora

Spoločnosť Siemens organizuje tento rok na Slovensku po tretí krát medzinárodnú novinársku súťaž Siemens Press Award, ktorá sa koná v jedenástich krajinách strednej a východnej Európy – na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Izraeli, Ukrajine, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej hore a v Srbsku.

Cieľom Siemens Press Award je upútať pozornosť médií a verejnosti na závažné celospoločenské témy a podporiť kvalitnú a investigatívnu žurnalistiku, ktorá do nich vnáša nové perspektívy, originálne názory a analytický pohľad.

Pre tento rok sme vybrali tému Digitálna budúcnosť miest, priemyslu a energetiky, ktorá zachytáva čoraz hlbší prienik digitalizácie nielen do mnohých firiem, ale aj do prostredia, kde väčšina z nás žije a pracuje.

Výrobným podnikom, energetickým spoločnostiam aj mestám dnes digitalizácia otvára úplne nové príležitosti. Fabriky môžu zrýchliť a zefektívniť výrobu. Energetické podniky môžu vniesť do sietí inteligenciu a pripraviť ich na rastúci podiel obnoviteľných zdrojov. A mestá dokážu vďaka digitalizácii obyvateľom uľahčiť život. Obdobné príležitosti však zostanú nevyužité, ak k nim zodpovední ľudia neprístupia „inteligentne“ a nepripravia infraštruktúru na novodobé požiadavky.

Pod tohtoročnú tému Siemens Press Award patria odborné články napríklad o tom, ako sa jednotlivé časti digitálnej infraštruktúry vzájomne dorozumievajú, ekonomicky orientované materiály o dopadoch digitalizácie na podnikanie firiem či na ekonomiku, aj spoločensky ladené autorské diela o vplyve inteligentných technológií na prostredie, v ktorom žijeme. Uvítame aj články zamerané napríklad na zefektívnenie verejnej dopravy, zinteligentnenie budov a využívanie obnoviteľných zdrojov, ktoré sú nevyhnutnými predpokladmi pre inteligentnú, digitalizovanú budúcnosť miest.

Prijmite naše pozvanie a nominujte svoje žurnalilstické práce publikované alebo odvysielané na danú tému v období od 1. septembra 2017 do 15. augusta 2018. Do súťaže môžete prihlásiť texty z tlačených médií, z webu, správy agentúrnych novinárov, ako aj správy odvysielané v televízii a v rádiu. Uzávierka nominácii je 15. augusta 2018.

Digitálna budúcnosť miest, priemyslu a energetiky je jedna z najnaliehavejších tém vo svete, aj na Slovensku. Digitalizácia zásadne ovplyvní, ako budeme v budúcnosti vyrábať produkty a ako budú vyzerať energetické siete, ale prinesie aj hlboké ekonomické a sociálne zmeny.

V spoločnosti Siemens, ktorá má bohaté skúsenosti s poskytovaním riešení pre digitalizáciu, pre priemysel, aj pre energetiku, dopravu a mestá, cítime, že naším poslaním nie je prináša iba inovácie. Chceme prispievať aj k pochopeniu, aké majú tieto témy význam a aký je ich dopad na firmy aj na celú spoločnosť. Veríme, že Siemens Press Award k napĺňaniu tohto poslania prispeje.

Porota zložená z osobností akademického, biznisového aj mediálneho prostredia vyberie z každej krajiny jednu až tri najlepšie práce, ktoré sa kvalifikujú do regionálneho finále súťaže vo Viedni. Viedenský gala večer bude dejiskom výberu troch najlepších prác z celej strednej a východnej Európy. Spolu s prestížnym uznaním za najlepšie autorské dielo v regióne strednej a východnej Európy na danú tému, získa každý z troch celkových víťazov aj finančnú odmenu.

Verím, že Vás téma zvolená pre Siemens Press Award 2018 zaujme a nomináciou niektorého z autorských diel podporíte úsilie pestovať a zlepšovať kvalitu žurnalistiky v tejto oblasti. Dúfam tiež, že súťaž pomôže zvýšiť kvalitu žurnalistických prác v danej tematike a zvýši povedomie verejnosti o naliehavých výzvach, pred ktorými stoja nielen utilitné a priemyselné podniky, ale aj magistráty našich miest.

Ciele súťaže

V spoločnosti Siemens chceme novinárskou súťažou upútať pozornosť médií a verejnosti na závažné celospoločenské témy a podporiť kvalitnú a investigatívnu žurnalistiku, ktorá prináša nové perspektívy, originálne názory a analytický pohľad.

Kvalita práce novinárov vo vybraných oblastiach je mimoriadne dôležitá nielen pre nás v spoločnosti Siemens, ktorá ponúka efektívne riešenia v oblasti elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie, ale aj pre celú verejnosť. Chceme novinárov podnietiť, aby dôkladne skúmali všetky špecifické otázky v tejto oblasti a tým zabezpečili jej zrozumiteľnosť pre bežných ľudí.

Veríme, že Siemens Press Award na tému Digitálna budúcnosť miest, priemyslu a energetiky podporí a zlepší kvalitu žurnalistických prác v tejto oblasti, a tým umožní verejnosti lepšie porozumieť výzvam, ktorým dnes čelíme.

Kategórie

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci novinári, ktorí publikovali články súvisiace s témami digitálnej budúcnosti miest, priemyslu a enrgetiky v tlačených médiách, v spravodajských agentúrach, v on-line médiách a v televíznom alebo rozhlasovom vysielaní v období od 1. septembra 2017 do 15. augusta 2018. Uzávierka nominácií je 15. augusta 2018.

Pod tohtoročnú tému Siemens Press Award môžu patriť obdorné články napríklad o tom, ako sa jednotlivé časti digitálnej infraštruktúry vzájomne dorozumievajú, ekonomicky orientované materiály o dopadoch digitalizácie na podnikanie firiem či na ekonomiku, aj spoločensky ladené autorské diela o vplyve inteligentných technológií na prostredie, v ktorom žijeme. Uvítame aj články zamerané napríklad na zefektívnenie verejnej dopravy, zinteligentnenie budov a využívanie obnoviteľných zdrojov, ktoré sú nevyhnutnými predpokladmi pre inteligentnú a digitalizovanú budúcnosť miest.

Porota

Kritériá hodnotenia

Porota v každej zúčastnenej krajine vyberie jednu až tri najlepšie práce, ktoré sa zaoberali danou oblasťou prehľadne a zrozumiteľne, boli originálne, dokázali vniesť do témy nové netradičné perspektívy, alebo analytický pohľad. Tieto práce postúpia do regionálneho finále súťaže vo Viedni, kde sa vyberú tri najlepšie práce zo všetkých zúčastnených krajín, pričom sa pri vyhodnocovaní uplatnia rovnaké kritériá, ako v prvom kole.

Pri určovaní víťazov na oboch úrovniach sa budú brať do úvahy tieto kritériá:

 • Dodržanie zadanej témy a množstvo informácií v článku

 • Zrozumiteľnosť a argumentácia článku

 • Prehľadný a stručný štýl písania

 • „Originalita“ autora

 • Analytické schopnosti autora

 • Aktuálnosť problému a inovácie, o ktorých sa píše – či bol autor prvý, ktorý písal na príslušnú tému

 • Inovácie – v akom rozsahu je v článku prezentované technologické riešenie

 • Relevantnosť – v akom rozsahu článok popisuje skutočný problém uvádzanej inovácie

Členovia národnej poroty

Porota bude zložená z osobností akademického, biznisového aj mediálneho prostredia.

Regionálna porota
Po vybraní víťazov na lokálnej úrovni porota v každej zúčastnenej krajine zhodnotí víťazné príspevky ostatných zúčastnených krajín, a to na základe rovnakých kritérií, ako na národnej úrovni. Hodnotenie každého diela jednotlivými porotcami sa spriemeruje. Porotcovia nesmú hlasovať za príspevky zo svojej krajiny. Tri príspevky s najvyšším celkovým skóre budú vyhlásené ako víťazi Siemens Press Award 2018 v strednej a východnej Európe počas gala večera, ktorý sa bude konať vo Viedni.

Podmienky súťaže

 1. Do súťaže Siemens Press Award 2018 sa môžu prihlásiť všetci žurnalisti, ktorých práce na danú tému boli publikované v tlačených médiách, v rozhlase, elektronických a on-line médiách na území krajiny, z ktorej sa prihlasujú.

 2. Televízne a rozhlasové reportáže nesmú byť dlhšie ako 5 minút.

 3. Prihlásené diela musia byť publikované alebo odvysielané v období medzi 1. septembrom 2017 a 15. augustom 2018.

 4. Prihlášky môžu podávať jednotlivci osobne alebo ich môže podať iná osoba s písomným súhlasom autora.

 5. Účastníci, ktorí pošlú článok alebo reportáž, ktorý je dielom kolektívu autorov, nemôžu to isté dielo prihlásiť aj ako jednotlivci. Takéto články/ reportáže budú prihlásené ako jedno dielo, pričom bude vybratý vedúci skupiny autorov.

 6. Odovzdané diela sa nevracajú

 7. Rozhuodnutie poroty je konečné a o tejto téme sa nebude viesť žiadna korešpondencia.

 8. Ak boli prihlásené diela publikované/ odvysielané v médiu, v ktorom pôsobí jeden z porotcov, hlas daného člena poroty sa nezapočíta.

 9. V každej krajine je možná online registrácia prostredníctvom webovej stránky Siemens Press Award. K online prihláške je potrebné priložiť elektronickú kópiu publikovaného diela v pôvodnej forme. Elektronická kópia musí byť v jednom zo schválených digitálnych formátov, ideálne vo formáte PDF v prípade dokumentu a vo formáte MP4 v prípade videa. Prihlášky je možné posielať aj v tlačenej forme faxom, ako fotokópie, alebo na CD/DVD na adresu spoločnosti Siemens v krajine autora.

 10. 10. Prihláška musí obsahovať: 
  - Meno a priezvisko autora
  - Kontaktné telefónne číslo – pevná linka
  - Kontaktné telefónne číslo – mobil
  - Kontaktný e-mail
  - Úplný názov média, v ktorom bolo dielo publikované
  - Dátum publikovania a úplný názov diela autora

 11. Konečý termín odovzdania všetkých prihlášok je 15. august 2018.

 12. Po 15. auguste 2018, už nebudú prijaté žiadne diela bez ohľadu na dôvod omeškania.


Ocenenie

Autor najlepšieho diela z každej krajiny, ktorá sa zúčastňuje na súťaži, sa bude môcť zúčastniť študijnej cesty do spoločnosti Siemens vo Viedni. Po účasti na slávnostnom odovzdávaní cien pre strednú a východnú Európu (SVE), budú mať novinári možnosť navštíviť „Haas Waffelwerk“ (závod vyrábajúci vafle) a zistiť, ako Siemens aplikuje digitalizáciu v procese výroby. Okrem toho, každý z troch celkových víťazov Siemens Press Award dostane finančnú odmenu 1000 eur.

13. 4. 2018 | Author: Name